Systémové upozornění
Hlavní informace

Zkratka oboru: MI

Kód oboru: 3901R021

Délka studia: 3 roky

Zaměření oboru:

Charakteristika oboru

Studium oboru Matematické inženýrství má mezioborovou povahu a zahrnuje klasické a moderní partie matematiky, fyziky a informatiky a vede absolventy k použití matematiky ve fyzikální, přírodovědné, a inženýrské praxi s použitím moderní výpočetní techniky. Matematické předměty obsahují partie matematické analýzy, algebry, funkcionální analýzy, matematické fyziky, numerické matematiky, teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky, fyzikální předměty jsou věnovány mechanice, elektřině a magnetismu, vlnění a optice, termodynamice a teoretické fyzice, informatické předměty vytvářejí základní počítačové dovednosti, znalost programování, diskrétní matematiky a teoretické informatiky.

Profil absolventa

Znalosti: Absolvent získá vědomosti základních matematických, fyzikálních a informatických disciplín, které v závislosti na jeho užší orientaci jsou prohloubeny v oblasti aplikované matematiky, matematické fyziky a stochastických procesů. Absolventi mohou přímo pokračovat v navazujícím magisterském studiu ve stejném nebo nebo příbuzném oboru.

Dovednosti: Použití metod a postupů daných základními matematickými a fyzikálními oblastmi při řešení reálných inženýrských problémů pomocí moderní výpočetní techniky.

Kompetence: Absolventi se uplatní na bakalářské úrovni v průmyslu, výzkumu, bankovnictví a soukromé sféře díky analytickému způsobu práce, systematickému přístupu danému nabytými znalostmi a schopnosti pracovat s moderní výpočetní technikou.

Zaměření

Podle užšího výběru povinných předmětů (bloků) se obor člení v posledním roce doporučeného studijního plánu na zaměření

 • Matematické modelování, kde posluchači prohlubují své znalosti v disciplínách potřebných pro vytváření matematických modelů v nejrůznějších oblastech techniky a výzkumu. Získají rovněž hlubší vzdělání v předmětech spojených s efektivním využíváním špičkové výpočetní techniky. Absolventi zaměření se uplatňují na vysokých školách, výzkumných pracovištích a v těch institucích společenské praxe, kde řešená problematika vyžaduje využití náročnějších matematických a počítačových metod.

  Státní závěrečná zkouška

  Matematická analýza a lineární algebra - povinný předmět
  Základy numerické matematiky - výběrový předmět
  Kinetická teorie a termodynamika - výběrový předmět
  Základy matematické statistiky - výběrový předmět
  Analytická mechanika - výběrový předmět

 • Matematická fyzika, kde studenti získávají dostatečně široké vzdělání ve fyzice, zvláště teoretické, dostatečně široký základ a rozhled v matematických metodách včetně moderních partií algebry, diferenciální geometrie a algebraické topologie. Kromě toho zvládnou i praktické nástroje matematického modelování s využitím počítačů k numerickým a symbolickým výpočtům a simulacím procesů nejrůznější povahy.

  Náročné studium probíhá s výrazným podílem samostatné práce individuálně vedených studentů. Zárukou vysoké odborné úrovně je mezinárodní vědecká spolupráce uskutečňovaná v rámci Dopplerova ústavu FJFI (AV ČR, MFF UK, SÚJV Dubna, Université de Montréal, Université de Paris VII aj.).

  Prohloubené teoretické základy z moderní matematiky a fyziky, zvláště kvantové, umožní absolventovi orientovat se v nově vznikajících mezioborových směrech přirodovědného případně technického výzkumu a zapojovat se do jejich řešení během celé aktivní kariéry.

  Státní závěrečná zkouška

  Matematická analýza a lineární algebra - povinný předmět
  Základy numerické matematiky - výběrový předmět
  Kinetická teorie a termodynamika - výběrový předmět
  Základy matematické statistiky - výběrový předmět
  Analytická mechanika - výběrový předmět

 • Aplikované matematicko-stochastické metody, jehož studenti prohlubují své znalosti v takových disciplinách jako jsou teorie pravděpodobnosti a matematická statistika, numerická matematika, matematická fyzika, stochastické hry, teorie grafů, ekonometrie. Dále jsou rozvíjeny praktické dovednosti v publikačním programu LaTeX a v matematickém softwaru (MATLAB, Mathematica, Maple). Studenti získají kvalitní teoretické základy v matematicko-statistických disciplínách reflektujících moderní vědecké trendy a praktické zkušenosti ve vybraných oblastech aplikovaného výzkumu.

  Státní závěrečná zkouška

  Matematická analýza a lineární algebra - povinný předmět
  Základy numerické matematiky - výběrový předmět
  Kinetická teorie a termodynamika - výběrový předmět
  Základy matematické statistiky - výběrový předmět
  Analytická mechanika - výběrový předmět

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garant oboru:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Pracoviště:
Katedra matematiky
Katedra fyziky

 

 

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.