Systémové upozornění
Hlavní informace

Zkratka studijního programu: P_JČFB
Kód studijního programu: B0533A110014
Délka studia: 3 roky

Charakteristika studijního programu

Jaderna a casticova fyzika Bc 03

Studium je orientováno na jadernou fyziku a fyziku elementárních částic, tedy obory, které přinášejí fundamentální poznatky o struktuře látky a základních interakcích v mikrosvětě. Mnohé poznatky a metody již překročily rámec fyziky a uplatňují se v nejrůznějších oborech lidské činnosti. Studijní plány vycházejí zejména ze společného základu fyziky a matematiky.

Základem odborného studia jsou základní teoretické předměty ze subatomové fyziky a kvantové mechaniky, které se opírají o přednášky z mechaniky, elektřiny a magnetismu, vlnění, optiky a atomové fyziky, teoretické fyziky a termodynamiky a statistické fyziky. Základní kurz teoretických předmětů doplňují předměty profilujícího základu o detektorech a principech detekce, základech fyzikálních měření a experimentální fyzice. Důležitou součástí studia je získání pevných základů experimentální práce a experimentální fyziky a fyzikálních praktik. Matematické základy obsahují kurzy matematické analýzy, lineární algebry, numerických metod, rovnic matematické fyziky a základů programování.

Důraz se klade na moderní metody získávání experimentálních dat a jejich zpracování pomocí výpočetní techniky, metod strojového učení, na fyzikální interpretaci experimentálních výsledků, formulaci teoretických modelů a možné praktické aplikace získaných poznatků. Ve výuce je zastoupena práce v laboratořích a jsou preferovány individuální formy výuky pod vedením školitele. Studenti se zapojují do řešení vědecko-výzkumných programů a jsou připravováni na moderní kolektivní formy vědecké práce ve vědecké skupině. Výuka se uskutečňuje v úzké součinnosti s mimofakultními pracovišti (Akademie věd České republiky, CERN Ženeva, Brookhavenská národní laboratoř, GSI Darmstadt apod.).

Jedná se tedy o ucelený studijní program s interdisciplinárním obsahem, jehož cílem je připravit absolventy pro práci v akademické a průmyslové sféře.

Profil absolventa

Jaderna a casticova fyzika Bc 02

Znalosti:
Absolvent získá nejkomplexnější možné znalosti moderní fyziky a matematiky, které mu umožní tvůrčím způsobem se zapojit do řešení nových interdisciplinárních vědních a technických problémů. Získají znalosti jaderné, částicové a kvantové fyziky, detekčních metod a detektorů ionizujícího záření. Absolventi mohou přímo pokračovat v navazujícím magisterském studiu ve stejném nebo příbuzném oboru.

Dovednosti:
Absolvent získá dovednosti v aplikacích metod moderní fyziky při řešení problémů jaderné a částicové fyziky. Získá dovednosti v přípravě a provádění experimentů a následném zpracování a interpretaci výsledků měření včetně komplexní analýzy statistických a systematických chyb měření. Získá zkušenosti s prací ve velkých mezinárodních kolaboracích a schopnosti prezentovat, komunikovat a obhajovat získané výsledky.

Kompetence:
Absolventi se uplatní na bakalářské úrovni v průmyslu, výzkumu a soukromé sféře díky analytickému způsobu práce, systematickému přístupu danému nabytými znalostmi a schopnosti pracovat s moderní výpočetní technikou a metodami strojového učení. Mohou pracovat v jaderných výzkumných institucích, zdravotnictví nebo v automobilovém průmyslu. Získávají kvalifikaci fyzika - experimentátora se širokou paletou možných uplatnění ve výzkumu (základní, aplikovaný, strategický) i ve vývoji pro technickou praxi. Bude připraven řešit fyzikální problémy za použití soudobé experimentální techniky a zpracovávat data velkých objemů.

Státní závěrečná zkouška

  • Klasická fyzika
  • Subatomová fyzika

Podrobnosti a konkrétní obsah SZZ se řídí platnou legislativou a interními řády a předpisy, které najdete v sekci Studijní řády a předpisy.

Casticova fyzika Bc posledni 03vetsii

Garant studijního programu:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pracoviště:
Katedra fyziky

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.