Hlavní informace

Zkratka oboru: FI
Kód oboru: 3901V012
Délka studia: 4 roky

Charakteristika oboru

Doktorské studium oboru Fyzikální inženýrství připravuje absolventy pro samostatnou tvůrčí činnost ve třech hlavních oblastech vědeckých a výzkumných témat, která spolu úzce souvisí. Jsou to fyzikální elektronika, inženýrství pevných látek a stavba a vlastnosti materiálů. Všechny tyto oblasti využívají shodných fyzikálních principů a metod z elektroniky, optiky, diagnostiky, matematického modelování a zpracování dat, což zajišťuje synergii oboru.

Doktorské studium v oboru Fyzikální inženýrství je zajišťováno katedrou fyzikální elektroniky, katedrou materiálnů a katedrou inženýrství pevných látek.

  • Oblast zaměřená na fyzikální elektroniku pokrývá problematiku laserové fyziky a techniky laserových systémů v nanosekundové až attosekundové časové oblasti, nelineární optiky, difraktivní optiky a holografie, fyziky a techniky nanostruktur, moderních oblastí optoelektroniky, spektroskopie a rentgenové fotoniky. Zvláštní důraz je kladen na aplikace ve výzkumu vysokoteplotního plazmatu, v pokročilých metodách detekce a zpracování experimentálních dat, v metrologii, zobrazování, tomografii a nanotechnologiích včetně EUV litografie.

  • V oblasti stavby a vlastností materiálů je studium zaměřeno na interdisciplinární průnik aplikované mechaniky a nauky o materiálu se základem ve fyzice pevných látek, elastomechanice, teorii plasticity a lomové mechanice a v rámci užší specializace pak na problematiku studia procesů porušování pevných látek, studia struktury a mechanických vlastností materiálů, problematiku životnosti a spolehlivosti těles a mechanických systémů, matematického modelování šíření trhlin a dynamických jevů v tělesech nebo na biomechaniku.

  • Ve třetí oblasti zaměřené na inženýrství pevných látek je pak studium orientováno na prohloubení znalostí studentů v aplikacích fyziky pevných látek v přírodních vědách a materiálovém výzkumu. Těžištěm studované problematiky je struktura a vlastnosti pevných látek, supravodivost, využití rentgenových a neutronografických difrakčních metod v materiálovém výzkumu, optické vlastnosti pevných látek, studium povrchů a tenkých vrstev kovů a polymerů, teorie a technologie polovodičů se zaměřením na detekci jaderných záření, software a hardware pro řízení experimentálních aparatur a procesů a materiálové modelování.

Profil absolventa

V profilu absolventa je kladen důraz na hluboké teoretické i experimentální fyzikální znalosti a schopnost samostatné tvůrčí vědeckovýzkumné práce. Absolventi mají dobrou znalost angličtiny, umí dobře prezentovat vědecké výsledky na mezinárodních konferencích a publikovat je i v uznávaných recenzovaných časopisech. Během studia většinou vycestují na několikaměsíční stáž na univerzitách v zahraničí, a jsou proto dobře vybavení pro úspěšné zapojení a práci ve vědeckých týmech včetně mezinárodních. Na národní úrovni mají zkušenosti ze spolupráce s řadou výzkumných ústavů či s jinými vysokými školami a vedením grantových projektů. Absolventi nacházejí uplatnění nejen na vysokých školách a v ústavech Akademie věd ČR, ale i v průmyslu, bankovním sektoru a obecně všude tam, kde jsou zapotřebí vysoce kvalifikovaní odborníci s hlubokými matematickými a fyzikálními znalostmi schopní analyzovat a navrhovat řešení složitých problémů, a to i interdisciplinární povahy, jak v ČR, tak i v zahraničí.

Garant programu:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pracoviště:
Katedra materiálů
Katedra fyzikální elektroniky
Katedra inženýrství pevných látek

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.