Hlavní informace

Zde se dozvíte informace o jednotlivých částech doktorského studia a jaké administrativní úkony se od studentů doktorského studia očekávají.

Upozornění - veškeré v textu uváděné formuláře jsou ke stažení na Infotaji v sekci Formuláře - Studium doktorské.

Přihlášení:

Informace pro postup podávání přihlášek jsou v Přijímacím řízení.

Přijetí:

Po úspěšném absolvování přijímacího řízení a zkoušce je třeba vyplnit Individuální studijní plán ve studijním systému KOS zpravidla do listopadu(resp. února dle termínu přijetí). V něm jsou stanoveny zejména povinné předmětové zkoušky včetně termínu jejich složení.

Další roky:

Každý rok je student se svým školitelem na závěr akademického roku povinen vyplnit formulář Hodnocení průběhu doktorského studia a dostavit se ve vyhlášeném termínu na Oddělení pro vědu a výzkum k zápisu do dalšího akademického roku. Dle hodnocení může dojít např. k úpravě stipendia doktoranda, případně i k vyloučení pro neplnění studijního plánu.

Studijní blok, tj. absolvování všech povinných odborných i jazykových předmětových zkoušek a předložení studie o tématu disertační práce vč. její oponované prezentace, by měl být ukončen do dvou let (4 semestrů), maximálně do tří let (6 semestrů) od zahájení studia v prezenční formě a do tří let (6 semestrů), maximálně do 4,5 roků (9 semestrů) v kombinované formě.

Následně je třeba absolvovat doktorskou státní zkoušku. Formulář Přihláška ke státní doktorské zkoušce se odevzdává na Oddělení pro vědu a výzkum spolu se seznamem publikací. Pravidla pro výběr předmětů se řídí nařízením příslušné oborové rady.

Ukončení studia:

Posledním předpokladem k úspěšnému dokončení studia je úspěšná obhajoba disertační práce. Formulář Žádost o obhajobu disertační práce se podává na Oddělení pro vědu a výzkum. K žádosti je třeba přiložit čtyři kopie svázané disertační práce, dále disertační práci v elektronické podobě ve formátu PDF (doručení e-mailem, na CD/DVD nebo USB disku), posudek školitele, seznam publikací vč. jejich citací (dělený na publikace k tématu disertační práce a ostatní), životopis a formulář Výstupní list pro studenty doktorského studia. V případě skončení studia v době odevzdální DP je nutné podat žádost o prodloužení DS. Formální požadavky na disertační práce upravuje Příkaz děkana 2014/2.

Přerušení studia:

O přerušení nebo prodloužení studia můžete požádat vyplněním formuláře Žádosti a jejím doručením na Oddělení pro vědu a výzkum.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.