Systémové upozornění
Hlavní informace

Zkratka oboru: IPL

Kód oboru: 3901T066

Délka studia: 2 roky

Zaměření oboru: -

Charakteristika oboru

Studium oboru Inženýrství pevných látek je orientováno na pokročilé partie fyziky kondenzovaných látek. Cílem zaměření je předat absolventovi znalosti o fyzikální podstatě různých typů kondenzovaných látek, seznámit ho s teoretickým popisem a interpretací celé řady speciálních jevů a vlastností, které vyplývají z rozmanitostí jejich vnitřního uspořádání, vysvětlit a prakticky přiblížit hlavní využívané experimentální metody a metody počítačového modelování kondenzovaných systémů a podat přehled základních současných aplikací, které zmíněné jevy a vlastnosti využívají, včetně mezioborových souvislostí.

Studium oboru vede své absolventy k uplatnění znalostí fyziky kondenzované fáze v inženýrské i přírodovědné praxi, a to s použitím moderní výpočetní techniky a soudobých postupů počítačových simulací. Součástí studia jsou specializované laboratorní kurzy a samostatné studentské projekty určené k práci na individuálně zadaném tématu. Tyto projekty umožňují každému studentovi hlubší orientaci v rámci zadaného problému a vedou zpravidla ke vzniku původních výsledků publikovatelných v odborném tisku či aplikovatelných ve vývoji nových inženýrských technologií.

Profil absolventa

Znalosti: Absolvent získá široké znalosti fyzikální podstaty kondenzovaných látek, teoretického popisu a interpretace celé řady speciálních jevů a vlastností, které vyplývají z rozmanitosti jejich vnitřního uspořádání. Je seznámen s teoretickými základy a praktickou realizací hlavních experimentální metod v oblasti fyziky kondenzovaných látek a se základy metod počítačového modelování kondenzovaných látek. Orientuje se v hlavních soudobých technických aplikacích, které se ke zmíněné problematice vztahují, a to i s přesahem zahrnujícím mezioborové aplikace.

Dovednosti: Absolvent je schopen tvůrčím způsobem chápat a analyzovat fyzikální a technické problémy svého oboru, formulovat a řešit problémy nové a dosažená řešení dovádět k prakticky použitelným výsledkům při řešení reálných inženýrských výzkumných a vědeckých problémů. 

Kromě speciálních znalostí získaných studiem patří mezi typické dovednosti studentů oboru Inženýrství pevných látek přizpůsobivost, rychlá orientace v neznámé mezioborové problematice, analýza problémů a jejich počítačové zpracování, syntéza výsledků a dobré písemné vyjadřování. Mezi nabyté vlastnosti patří rovněž odpovědnost za vykonanou práci a za učiněná rozhodnutí.

Kompetence: Absolventi se uplatní v průmyslu, výzkumu a soukromé sféře díky analytickému způsobu práce, systematickému přístupu danému nabytými znalostmi a schopnosti pracovat s moderní výpočetní technikou. Inženýr - absolvent zaměření – najde díky získané šíři znalostí uplatnění na všech akademických i průmyslových pracovištích zabývajících výzkumem a vývojem v některém z oborů, které tvůrčím způsobem využívají poznatků fyziky kondenzovaných látek, například v oblasti mikroelektroniky, fyziky tenkých vrstev a nízkodimensionálních systémů, senzoriky, zobrazovací techniky, fotovoltaiky, fyziky nízkých teplot, supravodivosti, aplikované fotoniky a telekomunikací, ve specializovaných analytických a vývojových laboratořích pracujících s technikami optické spektroskopie, rentgenové a neutronové difrakce, elektrických měření či počítačových simulací materiálů.

Státní závěrečná zkouška

  • Teorie pevných látek – povinný předmět
  • Fyzika pevných látek – povinný předmět
  • Struktura a vlastnosti krystalů – volitelný předmět
  • Fyzika nízkých teplot a supravodivost – volitelný předmět
  • Polovodičové materiály a součástky – volitelný předmět
Garant oboru:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Pracoviště:
Katedra inženýrství pevných látek
 

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.