Systémové upozornění
Hlavní informace

Zkratka oboru: LTE

Kód oboru: 3901T070

Délka studia: 2 roky

Zaměření oboru: -

Charakteristika oboru

Studium oboru Laserová technika a elektronika je orientováno na pokročilé partie fyzikální elektroniky, laserové techniky, optiky a elektroniky pro lasery. Vede své absolventy k využití těchto znalostí v přírodovědné a inženýrské praxi, a to s použitím moderní výpočetní techniky.

Předměty studia jsou věnovány získání hlubších znalostí v uvedených oblastech a mají poskytnout dostatečný přehled o současném stavu problematiky. Součástí studia jsou specializované laboratorní kurzy a samostatné studentské projekty určené k práci na individuálně zadaném tématu. Tyto projekty umožňují každému studentovi hlubší orientaci v jeho rámci a vedou zpravidla ke vzniku původních výsledků publikovatelných v odborném tisku.

V rámci oboru Laserová technika a elektronika jsou studenti vychováváni k porozumění podstatě fyzikálních jevů probíhajících při generaci a aplikacích laserového záření. Taktéž si osvojí detailní znalosti týkající se návrhu a konstrukce různých laserových systémů a charakterizace generovaného záření na úrovni nejnovějších vědeckých poznatků. Kromě toho se studenti seznámí s poznatky z oblasti interakce laserového záření s hmotou. V neposlední řadě získají znalosti nutné pro pochopení i konstrukci speciálních elektronických systémů používaných v laserové technice.

Profil absolventa

Znalosti: Absolvent získá široké vědomosti pokročilých disciplín aplikované fyziky v oblasti laserové fyziky a techniky, které jsou prohloubeny především při řešení výzkumného úkolu a diplomové práce.

Dovednosti: Absolvent je tvůrčím způsobem schopen použít metody a postupy z fyzikálních oblastí při řešení reálných inženýrských výzkumných a vědeckých problémů. Kromě speciálních znalostí získaných studiem patří mezi typické dovednosti studentů oboru Laserová technika a elektronika přizpůsobivost, rychlá orientace v neznámé mezioborové problematice, analýza problémů a jejich počítačové zpracování, syntéza výsledků a dobré písemné vyjadřování. Mezi nabyté schopnosti patří rovněž odpovědnost za vykonanou práci a za učiněná rozhodnutí.

Kompetence: Absolventi se uplatní v průmyslu, výzkumu a soukromé sféře díky analytickému způsobu práce, systematickému přístupu danému nabytými znalostmi a schopnostmi pracovat s moderní výpočetní technikou. Mohou pracovat v ústavech akademie věd, ve výzkumných a vývojových centrech velkých podniků, nebo v jiných výzkumných organizacích (např. ELI a HiLASE), které se zabývají vývojem laserových systémů, aplikací laserového záření v medicíně, termonukleární fúzi, optoelektronice, vojenství, atd. Kromě odborných kompetencí mají schopnost uspět i na vedoucích pozicích.

Státní závěrečná zkouška

  • Kvantová elektronika a lasery – povinný předmět
  • Elektrodynamika – povinný předmět
  • Laserová technika – volitelný předmět
  • Elektronika – volitelný předmět
  • Nelineární optika – volitelný předmět
  • Optika – volitelný předmět

 

 

 

Garant oboru:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Pracoviště:
Katedra fyzikální elektroniky
 

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.