Systémové upozornění
Hlavní informace

Zkratka oboru: ON

Kód oboru: 3901T071

Délka studia: 2 roky

Zaměření oboru: -

Charakteristika oboru

Studium oboru Optika a nanostruktury má mezioborovou povahu a je orientováno na pokročilé partie optiky, fyziky pevné fáze, fyziky nanostruktur a nanotechnologií a dále dle výběru volitelných přednášek např. na problematiku laserové techniky, plazmatu a bližší znalosti práce ve fyzice s počítačem. Studium vede své absolventy k využití těchto znalostí v přírodovědné a inženýrské praxi, a to zejména s použitím moderní výpočetní techniky. Předměty studia jsou věnovány získání hlubších znalostí v uvedených oblastech a mají poskytnout dostatečný přehled o současném stavu problematiky oboru.

Mimo teoretické partie jsou součástí studia oboru Optika a nanostruktury jednak specializované laboratorní kurzy, které prakticky rozvádějí daná témata a ve kterých se studenti konkrétně seznámí s hlavními využívanými experimentálními a charakterizačními metodami (např. optická a elektronová mikroskopie, mikroskopie atomárních sil, aj.), jednak samostatné studentské projekty určené k práci na individuálně zadaném tématu. Tyto projekty umožňují každému studentovi hlubší orientaci v jeho rámci a vedou zpravidla i ke vzniku původních výsledků publikovatelných v odborném tisku či aplikovatelných ve vývoji nových inženýrských technologií. Podle tématu samostatných studentských projektů si studenti často volí i příslušné výběrové přednášky.

Profil absolventa

Znalosti: Absolvent oboru Optika a nanostruktury získá široké vědomosti pokročilých disciplín aplikované fyziky v teoretických i praktických oblastech optiky, fotoniky, nanostruktur a nanotechnologií, které jsou prohloubeny především při řešení výzkumného úkolu a diplomové práce.

Dovednosti: Absolvent je schopen tvůrčím způsobem analyzovat a použít metody a postupy z fyzikálních a technických oblastí svého oboru při řešení reálných inženýrských, výzkumných a vědeckých problémů. Kromě speciálních znalostí získaných studiem patří mezi typické dovednosti studentů oboru Optika a nanostruktury přizpůsobivost, rychlá orientace v neznámé mezioborové problematice, analýza problémů a jejich počítačové zpracování, syntéza výsledků a dobré písemné vyjadřování. Mezi nabyté schopnosti patří rovněž odpovědnost za vykonanou práci a za učiněná rozhodnutí.

Kompetence: Absolventi se uplatní v průmyslu, výzkumu a soukromé sféře díky analytickému způsobu práce, systematickému přístupu danému nabytými znalostmi a schopnostmi pracovat s moderní výpočetní technikou. Absolventi oboru Optika a nanostruktury, díky získané šíři znalostí, mohou pracovat na všech na všech akademických pracovištích, v ústavech akademie věd, ve výzkumných a vývojových centrech velkých podniků, či v jiných výzkumných organizacích (např. ELI, HiLASE, apod.), které se zabývají výzkumem, vývojem a aplikací optiky, aplikované fotoniky, telekomunikací, nanostruktur a nanotechnologií. Vzhledem k získaným analytickým a matematickým znalostem nacházejí absolventi uplatnění i v oblasti managementu a finančnictví.

Státní závěrečná zkouška

  • Elektrodynamika – povinný předmět
  • Optika – povinný předmět
  • Fyzika nanostruktur – volitelný předmět
  • Nelineární optika – volitelný předmět
  • Kvantová elektronika a optika – volitelný předmět
  • Optické signály – volitelný předmět
  • Laserová technika – volitelný předmět
  • Fyzika plazmatu – volitelný předmět
Garant oboru:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Pracoviště:
Katedra fyzikální elektroniky
Web:
kfe.fjfi.cvut.cz/kfe/cz/vyuka/node6.html#fe-fi

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.