Systémové upozornění
Hlavní informace

Zkratka oboru: RF

Kód oboru: 3901T034

Délka studia: 2 roky

Zaměření oboru: -

Charakteristika oboru

Studijní obor Radiologická fyzika se zabývá aplikací ionizujícího záření a radionuklidů v radiodiagnostice, radioterapii a nukleární medicíně. Absolvent je odborně způsobilý vykonávat zdravotnické povolání radiologický fyzik. Výuka je koncipována tak, že absolvent oboru má široké znalosti z oblasti matematiky, fyziky a informatiky, dále prohloubené v oblasti jaderné fyziky, fyziky ionizujícího záření a detekce a dozimetrie ionizujícího záření se zaměřením na oblast zdravotnictví. V rámci absolvované teoretické výuky i praxe je absolvent detailně obeznámen s problematikou využití ionizujícího záření pro diagnostické i terapeutické výkony ve zdravotnictví. Má detailní přehled o fyzikálně-technických principech moderních zobrazovacích metod v medicíně a o moderní radioterapii pomocí radionuklidů, radionuklidových ozařovačů, lineárních urychlovačů a dalších speciálních radioterapeutických přístrojů. Vzhledem k orientaci zaměření na oblast zdravotnictví má dále základní znalosti ze zdravotnických disciplín jako např. anatomie, fyziologie, biologie člověka, biochemie a farmakologie.

Těsný kontakt s moderními trendy v oboru zajišťuje řešení diplomové práce na aktuální téma ve spolupráci s významnými českými pracovišti. Absolvent má dále široký přehled o principech a legislativě týkajících se problematiky radiační ochrany a nakládání se zdroji ionizujícího záření s důrazem na zdravotnictví. Během celého studia je tradičně velký důraz kladen na samostatnou, vědecky koncipovanou, práci, což zajišťuje vysokou míru samostatnosti a adaptability absolventa. V rámci oboru jsou absolventi připraveni se přímo ucházet o místa radiologických fyziků na odděleních radiodiagnostiky, nukleární medicíny a radioterapie nebo přímo na odděleních lékařské fyziky či radiační ochrany v nemocnicích, kde se ve spolupráci s lékaři a dalšími zdravotnickými pracovníky podílí na diagnostických a terapeutických výkonech, zejména v oblasti jejich fyzikálně-technického zajištění. Vzhledem k širokým znalostem ve fyzikálních principech radiační ochrany a příslušné legislativy naleznou uplatnění také na pracovištích zabývajících se jadernou bezpečností a radiační ochranou.

Součástí studia oboru jsou exkurze na pracoviště a odborná praxe na vybraných zdravotnických pracovištích, kde se studenti seznamují s prací radiologického fyzika. Příprava je směřována k tomu, aby absolventi po získání nezbytné klinické praxe a postgraduální přípravy mohli dosáhnout specializace a stát se klinickými radiologickými fyziky v radiodiagnostice, nukleární medicíně nebo radioterapii.

Studium je koncipováno v souladu se standardy a doporučeními evropských organizací v oblasti lékařské fyziky.

Profil absolventa

Znalosti: Absolvent získá široké znalosti z pokročilých disciplín jaderné a radiační fyziky, které jsou prohloubeny v oblastech souvisejících s využitím záření v medicíně. Tam patří problematika klinické dozimetrie, radiační ochrany, radiobiologie a detektorů ionizujícího záření. Vzhledem ke zdravotnickému statusu oboru je absolvent vybaven i znalostmi z anatomie a fyziologie, biochemie a farmakologie, zdravotnické etiky, hygieny a epidemiologie a medicínské radiologie.

Dovednosti: Absolvent disponuje praktickými dovednostmi nutnými pro vykonávání profese radiologického fyzika. Mezi takové můžeme zařadit kalibraci moderních medicínských ozařovačů a diagnostických přístrojů, provádění testů důležitých z hlediska atomového zákona a vyhlášky o radiační ochraně a další.

Kompetence: Absolvent je kompetentní vykonávat zdravotnické povolání radiologického fyzika podle zákona 96/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, neboť tímto studiem získal pro výkon tohoto povolání odbornou způsobilost.

Státní závěrečná zkouška

  • Radiologická fyzika – povinný předmět
  • Radiační ochrana při lékařském ozáření – povinný předmět
  • Předměty zdravotnického základu – povinný předmět
  • Klinická dozimetrie – volitelný předmět
  • Biologické účinky ionizujícího záření – volitelný předmět
  • Výpočetní metody v radiologické fyzice – volitelný předmět
Garant oboru:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Pracoviště:
Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Web:
kdaiz.fjfi.cvut.cz/studium/radiologicka-fyzika/

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.