Systémové upozornění
Hlavní informace

Zkratka oboru: RF

Kód oboru: 3901T034

Délka studia: 2 roky

Zaměření oboru: -

Charakteristika oboru:

Obor Radiologická fyzika byl jako první v ČR akreditován 15. 12. 2005 jako zdravotnický obor, dle zákona 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních. Spolu s inženýrským diplomem získají tak absolventi odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání radiologického fyzika. Výuka vychází z původního zaměření Radiologická fyzika v medicíně, které nahrazuje, ale učební plány byly doplněny o řadu odborných a zdravotnických předmětů a byla rozšířena praxe ve zdravotnických pracovištích. Obor Radiologická fyzika se zabývá aplikací ionizujícího záření a radionuklidů v radiodiagnostice, radioterapii a nukleární medicíně. Výuka je koncipována tak, že absolvent oboru má široké znalosti z oblasti matematiky, fyziky a informatiky, dále prohloubené v oblasti jaderné fyziky, fyziky ionizujícího záření a detekce a dozimetrie ionizujícího záření se zaměřením na oblast zdravotnictví. V rámci absolvované teoretické výuky i praxe je absolvent detailně obeznámen s problematikou využití ionizujícího záření pro diagnostické i terapeutické výkony ve zdravotnictví. Má detailní přehled o fyzikálně-technických principech moderních zobrazovacích metod v medicíně a o moderní radioterapii pomocí radionuklidů, radionuklidových ozařovačů, lineárních urychlovačů a dalších speciálních radioterapeutických přístrojů. Vzhledem k orientaci zaměření na oblast zdravotnictví má dále základní znalosti ze zdravotnických disciplín jako např. anatomie, fyziologie, biologie člověka, biochemie a farmakologie.

Těsný kontakt s moderními trendy v oboru zajišťuje řešení diplomové práce na aktuální téma ve spolupráci s významnými českými pracovišti. Absolvent má dále široký přehled o principech a legislativě týkajících se problematiky radiační ochrany a nakládání se zdroji ionizujícího záření s důrazem na zdravotnictví. Během celého studia je tradičně velký důraz kladen na samostatnou, vědecky koncipovanou, práci, což zajišťuje vysokou míru samostatnosti a adaptability absolventa. V rámci oboru jsou absolventi připraveni se přímo ucházet o místa radiologických fyziků na odděleních radiodiagnostiky, nukleární medicíny a radioterapie nebo přímo na odděleních medicínské fyziky či radiační ochrany v nemocnicích, kde se ve spolupráci s lékaři a dalšími zdravotnickými pracovníky podílí na diagnostických a terapeutických výkonech, zejména v oblasti jejich fyzikálně-technického zajištění. Vzhledem k širokým znalostem ve fyzikálních principech radiační ochrany a příslušné legislativy naleznou uplatnění také na pracovištích zabývajících se jadernou bezpečností a radiační ochranou.

Součástí studia oboru jsou exkurze na pracoviště a odborná praxe na vybraných zdravotnických pracovištích, kde se studenti seznamují s prací radiologického fyzika. Příprava je směřována k tomu, aby absolventi po získání nezbytné klinické praxe a postgraduální přípravy mohli dosáhnout specializace a stát se klinickými radiologickými fyziky v radiodiagnostice, nukleární medicíně nebo radioterapii.

Studium je koncipováno v souladu se standardy a doporučeními evropských organizací v oblasti medicínské fyziky.

 

Profil absolventa:

Znalosti:

Dovednosti:

Kompetence:

Státní závěrečná zkouška:

  • Radiologická fyzika – povinný předmět
  • Radiační ochrana při lékařském ozáření – povinný předmět
  • Předměty zdravotnického základu – povinný předmět
  • Klinická dozimetrie – volitelný předmět
  • Biologické účinky ionizujícího záření – volitelný předmět
  • Výpočetní metody v radiologické fyzice – volitelný předmět

 

 

 

Garant oboru:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Pracoviště:
Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Web:
http://kdaiz.fjfi.cvut.cz/studium/radiologicka-fyzika/

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.