Systémové upozornění
Hlavní informace

Tato směrnice doplňuje Vyhlášení přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze pro akademický rok 2019 - 2020 (dále jen Vyhlášení) a stanoví postup při jeho realizaci pro studium v českém jazyce.

I. Základní informace o navazujícím magisterském studijním programu a výběr oboru

Navazující magisterský studijní program Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze má název Aplikace přírodních věd. Studuje se prezenční formou.

oborkódzkratka
Matematické inženýrství 3901T021 MI
Matematická fyzika 3901T069 MF
Aplikované matematicko-stochastické metody 3901T068 AMSM
Matematická informatika 3901T058 MINF
Informatická fyzika 3901T065 IF
Aplikace softwarového inženýrství 3901T056 ASI
Jaderné inženýrství 3901T016 JI
Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření 3901T060 DAIZ
Experimentální jaderná a částicová fyzika 3901T061 EJCF
Radiologická fyzika 3901T034 RF
Inženýrství pevných látek 3901T066 IPL
Diagnostika materiálů 3901T059 DM
Fyzika a technika termojaderné fúze 3901T062 FTTF
Laserová technika a elektronika 3901T070 LTE
Optika a nanostruktury 3901T071 ON
Jaderná chemie 3901T072 JCH

Uchazeč si vybírá při podání přihlášky právě jeden obor z výše uvedených.

II. Postup podání přihlášky

 1. Ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze pro akademický rok 2019 - 2020 se podává právě jedna řádně vyplněná podepsaná přihláška buď pomocí elektronického formuláře (podle bodu II-2 níže), anebo na předtištěném formuláři (podle bodu II-3 níže) v termínu do 30. dubna 2019. Přihláška má níže uvedené náležitosti.
 2. Podání přihlášky pomocí elektronického formuláře zahrnuje:
  1. Řádné vyplnění elektronického formuláře na adrese http://prihlaska.cvut.cz, jeho vytištění a podepsání.
  2. Uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 650,- Kč. Poplatek lze uhradit převodem, složenkou nebo hotově v pokladně fakulty. Údaje pro platbu jsou:
   účet: 19-5373100277/0100
   konstantní symbol: 379
   variabilní symbol: 77777
   specifický symbol: kód přihlášky
  3. Libovolnou formu dokladu o zaplacení poplatku podle bodu b.
  4. Přiložení dalších dokladů spojených s přijímacím řízením, které jsou dány podmínkami přijímacího řízení, pokud jsou v době podání přihlášky k dispozici. Jedná se zejména o úředně ověřené kopie nebo na studijním oddělení předložené originály těchto dokladů: maturitní vysvědčení a diplom o absolvování vysokoškolského studia, případně doklad o rovnocennosti či nostrifikaci zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání, případně potvrzení o certifikované zkoušce z češtiny pro cizince úrovně alespoň B2. Netýká se uchazečů z řad studentů a absolventů FJFI ČVUT v Praze. Lékařské potvrzení není vyžadováno.
  5. Odeslání dokumentů podle bodů a.-d. doporučeně poštou nebo osobní doručení na adresu
   ČVUT FJFI, studijní oddělení, Břehová 7, 115 19 Praha 1
 3. Podání přihlášky na předtištěném formuláři (Přihláška ke studiu na vysoké škole v bakalářském nebo magisterském studijním programu) zahrnuje:
  1. Řádně a úplně vyplněný podepsaný formulář přihlášky.
  2. Uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 650,- Kč. Poplatek lze uhradit převodem, složenkou nebo hotově v pokladně fakulty. Údaje pro platbu jsou:
   účet: 19-5373100277/0100
   konstantní symbol: 379
   variabilní symbol: 77777
   specifický symbol: rodné číslo uchazeče
  3. Libovolnou formu dokladu o zaplacení poplatku podle bodu b.
  4. Přiložení dalších dokladů spojených s přijímacím řízením, které jsou dány podmínkami přijímacího řízení, pokud jsou v době podání přihlášky k dispozici. Jedná se zejména o úředně ověřené kopie nebo na studijním oddělení předložené originály těchto dokladů: maturitní vysvědčení a diplom o absolvování vysokoškolského studia, případně doklad o rovnocennosti či nostrifikaci zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání, případně potvrzení o certifikované zkoušce z češtiny pro cizince úrovně alespoň B2. Netýká se uchazečů z řad studentů a absolventů FJFI ČVUT v Praze. Lékařské potvrzení není vyžadováno.
  5. Odeslání dokumentů podle bodů a.-d. doporučeně poštou nebo osobní doručení na adresu
   ČVUT FJFI, studijní oddělení, Břehová 7, 115 19 Praha 1
 4. Bankovní spojení pro úhradu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ze zahraničí je: Swift Code: KOMBCZPP - IBAN: CZ1501000000195373100277 - typ poplatku "OUR" nebo takovým způsobem, že veškeré poplatky hradí plátce.
 5. Více než jednu přihlášku v  přijímacím řízení do navazujícího magisterského studijního programu na FJFI ČVUT v Praze pro akademický rok 2019 - 2020 nelze přijmout. Administrativní poplatek za jednu nebo více současně zaslaných přihlášek do studia FJFI ČVUT v Praze nevrací.
 6. Po obdržení dokumentů podle bodů 2e., nebo 3e. a po zaevidování úhrady poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením je přihláška přijata a uchazeč zařazen do přijímacího řízení.
 7. Přihlášku lze doplnit o další doklady spojené s přijímacím řízením, pokud v době jejího podání nebyly k dispozici. Jedná se o doklady uvedené v bodech II-2d, resp. II-3d této směrnice. Toto doplnění je součástí ověřování podmínek přijímacího řízení a je možné do 15. července 2019.
 8. Uchazeči, kteří nestihnou splnit stanovené podmínky přijímacího řízení, mohou využít náhradního a mimořádného termínu přijímacího řízení.

III. Přijímací zkouška

Přijímací zkoušky jsou dvoudenní, mají písemnou formu, ověřují se v nich znalosti z teoretických předmětů v rozsahu příslušného bakalářského studia na FJFI ČVUT v Praze a jsou doplněny ústním pohovorem.

Uchazeči o studium v oborech Matematické inženýrství, Matematická fyzika, Aplikované matematicko-stochastické metody, Informatická fyzika, Jaderné inženýrství, Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, Experimentální jaderná a částicová fyzika, Radiologická fyzika, Inženýrství pevných látek, Diagnostika materiálů, Fyzika a technika termojaderné fúze, Laserová technika a elektronika, Optika a nanostruktury konají první den přijímací zkoušku z matematiky a druhý den přijímací zkoušku z fyziky.

Uchazeči o studium v oborech Matematická informatika a Aplikace softwarového inženýrství konají první den přijímací zkoušku z matematiky a druhý den přijímací zkoušku z informatiky. Uchazeči o studium v oboru Jaderná chemie konají první den přijímací zkoušku z chemie a druhý den přijímací zkoušku z fyziky.

K přípravě na přijímací zkoušky pro uchazeče o navazující magisterské studium na FJFI ČVUT v Praze slouží materiály zveřejněné na webových stránkách fakulty a poskytované studijním oddělením zahrnující požadavky na znalosti z uvedených předmětů pro přijímací řízení a vzory testů.

Děkan fakulty může prominout přijímací zkoušky uchazečům, kteří absolvovali bakalářský studijní program na FJFI ČVUT v Praze nebo program odpovídající úrovně na jiné vysoké škole. Úroveň postačující pro prominutí přijímacích zkoušek je dána obsahem matematických předmětů alespoň úrovně B ve smyslu Zásad bakalářského a magisterského studia na FJFI ČVUT v Praze, čl. 7, tedy předmětů Matematická analýza 1, Lineární algebra 1, Matematická analýza B 2-4, Lineární algebra B 2 vyučovaných na FJFI ČVUT v Praze.

Pro realizaci přijímacích zkoušek platí následující pravidla:

 1. Uchazeč se zkoušky účastní osobně, dostaví se včas a prokazuje se platným průkazem totožnosti.
 2. Řádný termín přijímací zkoušky je stanoven na 11.-12. června 2019 vždy v 9.00 hod. v prostorách budovy FJFI ČVUT v Trojanově ul. č. 13, Praha 2.
 3. Přijímací zkoušky se mohou zúčastnit i uchazeči, kteří budou uzavírat své předchozí studium v podzimním termínu.
 4. Podrobnosti ke konání přijímacích zkoušek budou uchazečům písemně sděleny studijním oddělením.
 5. S výsledkem přijímací zkoušky se každý uchazeč může seznámit v rámci ústního pohovoru v den konání přijímací zkoušky, kdy má také možnost nahlédnout do svého opraveného testu.
 6. Uchazeč může být přijat do navazujícího magisterského studijního programu na FJFI ČVUT v Praze nejvýše dvakrát.

V případě potřeby bude přijatým uchazečům vypracován pro první dva semestry jejich studia individuální studijní plán, umožňující dosáhnout znalostí absolventa oboru nebo zaměření bakalářského studia na FJFI ČVUT v Praze, na které příslušný magisterský studijní obor navazuje.

IV. Průběh přijímacího řízení

 1. Uchazeči, jimž byla přijímací zkouška prominuta ve smyslu Vyhlášení, budou do studia přijati po ověření zbývajících podmínek pro přijetí. Rozhodnutí děkana o přijetí ke studiu obdrží po doručení všech dokumentů stanovených Vyhlášením (viz bod II této Směrnice).
 2. Uchazeči o studium, jimž není přijímací zkouška prominuta, k ní budou písemně pozváni. Přijati budou uchazeči, kteří zkoušky úspěšně složí. Rozhodnutí děkana o přijetí ke studiu obdrží po doručení všech dokumentů stanovených Vyhlášením (viz bod II této Směrnice).
 3. V případě potřeby vyhlásí děkan náhradní a mimořádný termín přijímacího řízení.

V. Zápis do studia

 1. Řádné zápisy do navazujícího magisterského studijního programu Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze probíhají v termínech stanovených studijním oddělením. K zápisu se uchazeč dostaví osobně a prokazuje se platným průkazem totožnosti.
 2. Výuka 1. ročníku začíná dle rozvrhu v rámci časového plánu následujícícho akademického roku.

VI. Termíny

Termín ukončení přijímání přihlášek: 30. 4. 2019
Termín přijímací zkoušky do magisterského studia: 11.-12. 6. 2019 v 9.00 hod.
Termín pro dodání dalších dokladů spojených s přijímacím řízením dle bodů II-2d, resp. II-3d: 15. 7. 2019
Řádný termín zápisu do 1. ročníku magisterského studia: podle pokynu studijního oddělení fakulty
Zahájení vyuky 1. ročníku podle Časového plánu fakulty pro akademický rok 2019 - 2020

V Praze dne 27. listopadu 2018

prof. Ing. Igor Jex, DrSc.
děkan FJFI ČVUT

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.