Systémové upozornění
Hlavní informace

Směrnice děkana č. 1-2019 pro náhradní a mimořádný termín přijímacího řízení do bakalářského studijního programu Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze pro akademický rok 2019 – 2020

Tato směrnice doplňuje Vyhlášení přijímacího řízení do bakalářského studijního programu Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze pro akademický rok 2019 – 2020 (dále jen Vyhlášení), Vyhlášení náhradního a mimořádného termínu přijímacího řízení do bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze pro akademický rok 2019 – 2020 a stanoví postup při jeho realizaci. Tato směrnice nahrazuje pro náhradní a mimořádný termín přijímacího řízení Směrnici děkana pro přijímací řízení do bakalářského studijního programu č. 5-2018.

I. Základní informace o bakalářském studijním programu a výběr oboru

Bakalářský studijní program Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze má název Aplikace přírodních věd. Studuje se pouze prezenční formou.

Otevírané obory a zaměření tohoto studijního programu jsou:

obor a případně zaměřeníkódzkratka
Matematické inženýrství 3901R021  
- zaměření Matematické modelování   MM
- zaměření Matematická fyzika   MF
- zaměření Aplikované matematicko-stochastické metody   AMSM
Matematická informatika 3901R058 MINF
Informatická fyzika 3901R065 IF
Aplikace softwarového inženýrství 3901R056 ASI
Aplikovaná informatika 3901R057 APIN
Jaderné inženýrství 3901R016 JI
Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření 3901R060 DAIZ
Experimentální jaderná a částicová fyzika 3901R061 EJCF
Radiologická technika 3901R033 RT
Inženýrství pevných látek 3901R066 IPL
Diagnostika materiálů 3901R059 DM
Fyzika a technika termojaderné fúze 3901R062 FTTF
Fyzikální elektronika 3901R063 FE
Laserová a přístrojová technika 3901R067 LPT
Fyzikální technika 3901R064 FYT
Jaderná chemie 3901R072 JCH

Uchazeč si vybírá při podání přihlášky právě jeden obor z výše uvedených. Při zápisu do studia lze obor změnit. Později, během studia, lze obor změnit formou písemné žádosti s vědomím případné odlišnosti v povinné části studijních plánů.

II. Postup podání přihlášky

 1. Ke studiu v bakalářském studijním programu Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze pro akademický rok 2019 – 2020 se podává právě jedna řádně vyplněná podepsaná přihláška buď pomocí elektronického formuláře (podle bodu II-2 níže), nebo na předtištěném formuláři (podle bodu II-3 níže) v termínu do 5. září 2019. Přihláška má níže uvedené náležitosti.
 2. Přihláška pomocí elektronického formuláře zahrnuje:
  1. Řádné vyplnění elektronického formuláře na adrese http://prihlaska.cvut.cz, jeho vytištění a podepsání uchazečem, potvrzení správnosti údajů o prospěchu studenta střední školy včetně razítka a úředního podpisu.
  2. Uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 650,- Kč. Poplatek lze uhradit převodem, složenkou nebo hotově v pokladně fakulty. Údaje pro platbu jsou:
   číslo účtu: 19-5373100277/0100
   konstantní symbol: 379
   variabilní symbol: 77777
   specifický symbol: kód přihlášky
  3. Libovolnou formu dokladu o zaplacení poplatku podle bodu b.
  4. Přiložení dalších dokladů spojených s přijímacím řízením, které jsou dány podmínkami přijímacího řízení, pokud jsou v době podání přihlášky k dispozici:
   1. úředně ověřená kopie nebo na studijním oddělení předložený originál maturitního vysvědčení, případně doklad o rovnocennosti či nostrifikaci zahraničního vzdělání, případně potvrzení o certifikované zkoušce z češtiny pro cizince úrovně alespoň B2, a případně dokladů umožňujících posoudit splnění některé z podmínek přijetí bez přijímací zkoušky:
   2. pokud prospěch dle podmínek 1. nebo 2. pro prominutí přijímací zkoušky uvedených ve Vyhlášení není řádně doložen údaji uvedenými ve formuláři přihlášky, je třeba jej doložit úředně ověřenými kopiemi nebo originály vysvědčení ze střední školy,
   3. potvrzení o účasti na středoškolských soutěžích apod.
   O prominutí přijímací zkoušky není třeba žádat, lékařské potvrzení není vyžadováno.
  5. Odeslání dokumentů podle bodů a.-d. doporučeně poštou nebo osobní doručení na adresu:
   ČVUT FJFI, studijní oddělení, Břehová 7, 115 19 Praha 1 (pro studium v Praze) nebo
   ČVUT FJFI, studijní oddělení, Pohraniční 1, 405 01 Děčín 1 (pro studium v Děčíně)
 3. Přihláška na předtištěném formuláři (Přihláška ke studiu na vysoké škole v bakalářském nebo magisterském studijním programu) zahrnuje:
  1. Řádně vyplněný podepsaný formulář přihlášky s potvrzením správnosti údajů o prospěchu studenta střední školy včetně razítka a úředního podpisu.
  2. Uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 650,- Kč. Poplatek lze uhradit převodem, složenkou nebo hotově v pokladně fakulty. Údaje pro platbu jsou:
   číslo účtu: 19-5373100277/0100
   konstantní symbol: 379
   variabilní symbol: 77777
   specifický symbol: rodné číslo uchazeče
  3. Libovolnou formu dokladu o zaplacení poplatku podle bodu b.
  4. Přiložení dalších dokladů spojených s přijímacím řízením, které jsou dány podmínkami přijímacího řízení, pokud jsou v době podání přihlášky k dispozici:
   1. úředně ověřená kopie nebo na studijním oddělení předložený originál maturitního vysvědčení, případně doklad o rovnocennosti či nostrifikaci zahraničního vzdělání, případně potvrzení o certifikované zkoušce z češtiny pro cizince úrovně alespoň B2, a případně dokladů umožňujících posoudit splnění některé z podmínek přijetí bez přijímací zkoušky:
   2. pokud prospěch dle podmínek 1. nebo 2. pro prominutí přijímací zkoušky uvedených ve Vyhlášení není řádně doložen údaji uvedenými ve formuláři přihlášky, je třeba jej doložit úředně ověřenými kopiemi nebo originály vysvědčení ze střední školy,
   3. potvrzení o účasti na středoškolských soutěžích apod.
   4. O prominutí přijímací zkoušky není třeba žádat, lékařské potvrzení není vyžadováno.
  5. Odeslání dokumentů podle bodů a.-d. doporučeně poštou nebo osobní doručení na adresu: ČVUT FJFI, studijní oddělení, Břehová 7, 115 19 Praha 1 (pro studium v Praze) nebo ČVUT FJFI, studijní oddělení, Pohraniční 1, 405 01 Děčín 1 (pro studium v Děčíně)
 4. Bankovní spojení pro úhradu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ze zahraničí je: Swift Code: KOMBCZPP - IBAN: CZ1501000000195373100277 - typ poplatku "OUR" nebo takovým způsobem, že veškeré poplatky hradí plátce. Pokud nebude tento poplatek uhrazen v plné výši, nebude splněna 2. podmínka pro přijetí do studia dle Vyhlášení.
 5. Více než jednu přihlášku v přijímacím řízení do bakalářského studijního programu na FJFI ČVUT v Praze pro akademický rok 2019 – 2020 nelze přijmout. Administrativní poplatek za jednu nebo více současně zaslaných přihlášek do studia FJFI ČVUT v Praze nevrací.
 6. Po obdržení dokumentů podle bodů II-2e. nebo II-3e. a po zaevidování úhrady poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením je přihláška přijata a uchazeč zařazen do přijímacího řízení.
 7. Přihlášku lze doplnit o další doklady spojené s přijímacím řízením, pokud v době jejího podání nebyly k dispozici. Jedná se o doklady uvedené v bodech II-2d, resp. II-3d této směrnice. Toto doplnění je součástí ověřování podmínek přijímacího řízení a je možné do 13. 9. 2019.
 8. Celkový studijní průměr v podmínce 1. pro prominutí přijímací zkoušky uvedený ve Vyhlášení se počítá jako aritmetický průměr z průměrného prospěchu ze všech známek kromě známky za chování v pololetním vysvědčení v roce maturity a z průměrného prospěchu ze všech známek kromě známky za chování ve vysvědčeních za druhé pololetí tří předchozích uzavřených roků středoškolského studia v České republice nebo Slovenské republice.
 9. Průměr známek z profilového předmětu středoškolského studia v podmínce 2. pro prominutí přijímací zkoušky uvedený ve Vyhlášení se počítá jako aritmetický průměr ze známek daného předmětu, které musí být alespoň dvě a nacházejí se v pololetním vysvědčení v roce maturity a ve vysvědčeních za druhé pololetí tří předchozích uzavřených roků středoškolského studia v České republice nebo Slovenské republice.

III. Přijímací zkouška

Přijímací zkouška má písemnou formu testu a ověřují se v ní znalosti z matematiky v rozsahu středoškolské látky dané okruhy státní maturity z matematiky v základní formě. Týká se uchazečů, kteří nesplnili žádnou z podmínek pro prominutí přijímací zkoušky uvedených ve Vyhlášení.

K přípravě na test z matematiky ze středoškolské látky pro uchazeče o studium na FJFI ČVUT v Praze slouží materiály zveřejněné na webových stránkách fakulty zahrnující požadavky na znalosti z matematiky pro přijímací řízení, vzor a průběh testu a dále také kurzy matematiky pro přípravu k přijímacím zkouškám na technických vysokých školách pořádaných na FJFI ČVUT v Praze.

 1. Uchazeč se zkoušky účastní osobně, dostaví se včas a prokazuje se platným průkazem totožnosti.
 2. Řádný termín přijímací zkoušky je stanoven na 18. 6. 2019 v 10.00 hod. v prostorách budovy FJFI ČVUT v Trojanově ul. č. 13, Praha 2. Tohoto termínu se účastní uchazeči, kteří podali přihlášku do studia do 12. 6. 2019 a kterým nebyla přijímací zkouška prominuta.
 3. Odůvodněnou omluvu z přijímací zkoušky a žádost o povolení účasti v náhradním termínu musí uchazeč podat písemně nebo elektronicky nejpozději v den konání řádného termínu. V případě přijetí omluvy z účasti v řádném termínu bude uchazeč zaregistrován na náhradní termín přijímací zkoušky.
 4. Uchazeči konající přijímací zkoušku, kteří podali přihlášku do studia mezi 13. 6. a 5. 9. 2019, se účastní náhradního termínu přijímací zkoušky pro 2. kolo dne 10. 9. 2019 v 10.00 hod. v prostorách budovy FJFI ČVUT v Trojanově ul. č. 13, Praha 2. Neúčast uchazeče v tomto termínu, jemuž není přijímací zkouška prominuta, znamená nesplnění podmínek pro přijetí do studia dle Vyhlášení.
 5. Přijímací zkoušky se mohou zúčastnit i uchazeči, kteří budou maturitní zkoušku skládat v podzimním termínu.
 6. Podrobnosti ke konání přijímacích zkoušek budou zveřejněny na webových stránkách fakulty.
 7. Uchazeč, který splní test alespoň na 50%, bude přijat do studia. Uchazeč, který splní test na méně než 50% a alespoň na 30%, bude přijat do studia a bude mu předepsána povinnost absolvovat předmět Matematické minimum. Pokud uchazeč splní test na méně než 30%, nebude ke studiu přijat.
 8. S výsledkem přijímací zkoušky se každý uchazeč může seznámit nejpozději následující pracovní den po dni konání přijímací zkoušky. Uchazeč bude mít také možnost následující pracovní den po dni konání své přijímací zkoušky nahlédnout do svého opraveného testu. Tyto informace poskytne studijní oddělení, Břehová 7, 115 19 Praha 1.
 9. Uchazeč může být přijat do bakalářského studijního programu na FJFI ČVUT v Praze nejvýše dvakrát.

IV. Průběh přijímacího řízení

 1. Uchazeči, kteří podají přihlášku v termínu do 12. 6. 2019 a kteří doloží splnění některé z podmínek pro prominutí přijímací zkoušky (uvedeny ve Vyhlášení a v bodech II-2d. ii. nebo II-3d. ii. této směrnice) v termínu do 17. 6. 2019, obdrží elektronicky garanci děkana o přijetí, ve které budou informováni, že mají prominutou přijímací zkoušku a že rozhodnutí děkana o přijetí ke studiu obdrží po ověření zbývajících podmínek pro přijetí (uvedeny ve Vyhlášení a v bodech II-2d. i. nebo II-3d. i. této směrnice).
 2. Uchazeči, kteří podají přihlášku v termínu do 12. 6. 2019, avšak nedoloží do 17. 6. 2019 splnění některé z podmínek pro prominutí přijímací zkoušky (uvedeny ve Vyhlášení a v bodech II-2d. ii. nebo II-3d. ii. této směrnice), konají přijímací zkoušku dne 18. 6. 2019 (podrobnosti jsou v části III této směrnice).
 3. Uchazeči, kteří podají přihlášku v termínu od 13. 6. 2019 do 5. 9. 2019 a kteří doloží splnění některé z podmínek pro prominutí přijímací zkoušky (uvedeny ve Vyhlášení a v bodech II-2d. ii. nebo II-3d. ii. této směrnice) v termínu do 5. 9. 2019, obdrží elektronicky garanci děkana o přijetí, ve které budou informováni, že mají prominutou přijímací zkoušku a že rozhodnutí děkana o přijetí ke studiu obdrží po ověření zbývajících podmínek pro přijetí (uvedeny ve Vyhlášení a v bodech II-2d. i. nebo II-3d. i. této směrnice).
 4. Uchazeči, kteří podají přihlášku v termínu od 13. 6. 2019 do 5. 9. 2019, avšak nedoloží do 5. 9. 2019 splnění některé z podmínek pro prominutí přijímací zkoušky (uvedeny ve Vyhlášení a v bodech II-2d. ii. nebo II-3d. ii. této směrnice), konají přijímací zkoušku dne 10. 9. 2019 (podrobnosti jsou v části III této směrnice).

V. Zápis do studia a zahájení studia

 1. Studenti přijatí do 26. 8. 2019 mají stanoven zápis do bakalářského studijního programu Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze ve dnech 28. – 30. 8. 2019. K zápisu se uchazeč dostaví osobně a prokazuje se platným průkazem totožnosti a dopisem o přijetí. Studenti přijatí po datu 26. 8. 2019 budou o datu zápisu informováni studijním oddělením FJFI ČVUT v Praze.
 2. Výuka 1. ročníku v Praze začíná povinným Přípravným týdnem ve dnech 16. – 19. 9. 2019. Podrobnosti o jeho organizaci budou zveřejněny na webových stránkách fakulty.
 3. Ubytování přijatých studentů 1. ročníku bakalářského studia, které zajišťuje Správa účelových zařízení ČVUT v Praze (http://www.suz.cvut.cz), probíhá ve dnech 12. – 13. 9. 2019.

VI. Termíny

Termín ukončení přijímání přihlášek: 5. 9. 2019
Termín pro doložení splnění některé z podmínek pro prominutí přijímací zkoušky: 17. 6. 2019 pro řádný termín, 5. 9. 2019 pro náhr. termín
Termín přijímací zkoušky: 18. 6. 2019 v 10.00 hod.
Náhradní termín přijímací zkoušky pro 2. kolo: 10. 9. 2019 v 10.00 hod.
Termín pro dodání dalších dokladů spojených s přijímacím řízením dle bodů II-2d, resp. II-3d: 13. 9. 2019
Řádný termín zápisu do 1. ročníku prezenční formy bakalářského studia v Praze: 28. – 30. 8. 2019 v rozdělení uchazečů podle pokynu studijního oddělení fakulty
Náhradní termín zápisu do 1. ročníku prezenční formy bakalářského studia v Praze: podle pokynu studijního oddělení fakulty
Zahájení vyuky 1. ročníku v Praze povinným Přípravným týdnem: 16. – 19. 9. 2019

V Praze dne 30. dubna 2019

prof. Ing. Igor Jex, DrSc.
děkan FJFI ČVUT

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.