Systémové upozornění
Hlavní informace

Přijímání uchazečů do bakalářských studijních programů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze se řídí Zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů v platném znění, Statutem ČVUT v Praze, Statutem FJFI ČVUT v Praze, tímto dokumentem a Směrnicí děkana pro přijímací řízení do bakalářských studijních programů č. 4-2019 (dále jen Směrnice děkana).

Podmínky přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech jsou:

Podání jedné řádně vyplněné podepsané přihlášky ke studiu ve zvoleném bakalářském studijním programu buď elektronicky prostřednictvím adresy http://prihlaska.cvut.cz, nebo na formuláři odeslaném doporučeně nebo doručeném osobně v termínu do 30. dubna 2020 na adresu:

  • FJFI ČVUT v Praze, studijní oddělení, Břehová 7, 115 19 Praha 1 (pro studium v Praze)
  • FJFI ČVUT v Praze, pracoviště Děčín, studijní oddělení, Pohraniční 1, 405 01 Děčín 1 (pro studium v Děčíně)
  Podrobnosti podání přihlášky stanoví Směrnice děkana.
 1. Zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 800,- Kč. Podrobnosti k provedení a doložení úhrady stanovuje Směrnice děkana.
 2. Dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání (zakončeného maturitní zkouškou).
 3. Předložení maturitního vysvědčení ze školy se sídlem v České republice nebo Slovenské republice způsobem uvedeným ve Směrnici děkana.
 4. Doložení rovnocennosti či nostrifikace zahraničního vzdělání způsobem uvedeným ve Směrnici děkana, pokud byla maturitní zkouška absolvována v zahraničí kromě Slovenské republiky.
 5. Znalost českého nebo slovenského jazyka prokázaná maturitní zkouškou, případně certifikovanou zkouškou z češtiny pro cizince úrovně alespoň B2. Termín dodání potvrzení o certifikované zkoušce se řídí Směrnicí děkana.
 6. Úspěšné složení přijímací zkoušky z matematiky organizované fakultou nebo její prominutí děkanem v případech uvedených níže. Termín a organizace příjímací zkoušky jsou dány Směrnici děkana.
 7. Uchazeč byl v minulosti nejvýše jednou zapsán do bakalářského studijního programu FJFI ČVUT v Praze.

Děkan fakulty může prominout přijímací zkoušku uchazečům, kteří dosáhli úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání v roce 2015 a později a kteří projeví zájem a schopnost studovat v bakalářských studijních programech Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze alespoň jedním z níže uvedených způsobů:

 1. Celkový studijní průměr počítaný z pololetního vysvědčení v roce maturity a vysvědčení za druhé pololetí tří předchozích uzavřených roků středoškolského studia v České republice nebo Slovenské republice je nejvýše 2,0. Podrobnosti uvádí Směrnice děkana.
 2. Průměr známek alespoň z jednoho profilového předmětu středoškolského studia počítaný z pololetní známky v roce maturity a známek za druhé pololetí tří předchozích uzavřených roků středoškolského studia v České republice nebo Slovenské republice je nejvýše 2,0. Profilovými předměty jsou matematika, fyzika, chemie a informatika. Podrobnosti uvádí Směrnice děkana.
 3. Složení jakékoliv formy maturitní zkoušky alespoň z jednoho profilového předmětu prokázané maturitním vysvědčením. Profilovými předměty jsou matematika, fyzika, chemie a informatika.
 4. Úspěšná účast alespoň v regionálním kole v některé ze středoškolských soutěží prokázaná např. potvrzením absolvované střední školy nebo úředně ověřeným dokumentem vydaným organizátorem soutěže. Středoškolskou soutěží pro tyto účely se rozumí Matematická olympiáda kategorie A, B, C, P, Fyzikální olympiáda kategorie A, B, C, D, Chemická olympiáda kategorie A, B, C, Středoškolská odborná činnost, Expo Science Amavet, Turnaj mladých fyziků, korespondenční semináře (např. K.S.I.CH.T. nebo S.V.A.T.) a další. V případě nejasností rozhoduje o uznání úspěšné účasti děkan fakulty.
 5. Uchazeči z řad absolventů středních škol v zahraničí kromě Slovenské republiky může být přijímací zkouška prominuta podle bodů 1.-4., pokud řádně uvedené skutečnosti doloží. V případě nejasností rozhoduje v této záležitosti děkan.
 6. Uchazeč se hlásí ke studiu v bakalářském studijním programu fakulty na pracovišti v Děčíně.

Ověřování výše uvedených podmínek přijímacího řízení (včetně předložení veškerých dokladů) se provádí do 15. července 2020. Rozhodnutí o přijetí ke studiu bude vydáno do 30 dní po tomto ověření. Uchazeči, kteří nestihnou splnit stanovené podmínky přijímacího řízení, mohou využít náhradního a mimořádného termínu přijímacího řízení.

Rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání rozhodnutí bude vydáno do 30 dní od jejího doručení.

Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu, během úředních hodin na studijním oddělení FJFI ČVUT v Praze, v případě skládání přijímací zkoušky nejpozději v následující pracovní den po jejím konání.

Přijímací řízení ke studiu v bakalářských studijních programech končí dnem rozhodnutí o přijetí či nepřijetí u všech uchazečů ke studiu.

V případě potřeby vyhlásí děkan náhradní a mimořádný termín přijímacího řízení.

V Praze dne 29. listopadu 2019

prof. Ing. Igor Jex, DrSc.
děkan FJFI ČVUT v Praze

Schváleno AS FJFI ČVUT v Praze dne 18. listopadu 2019

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.