Systémové upozornění
Hlavní informace

Směrnice děkana č. 4-2019 k přijímacímu řízení do bakalářských studijních programů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze pro akademický rok 2020 – 2021

Tato směrnice doplňuje Vyhlášení přijímacího řízení do bakalářských studijních programů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze pro akademický rok 2020 – 2021 (dále jen Vyhlášení) a stanoví postup při jeho realizaci.

V souvislosti s mimořádnou situací se přihlášky přijímají také bezkontaktně. Podrobnosti jsou uvedeny v části II. této směrnice.

I. Základní informace o bakalářských studijních programech

Bakalářské studium na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze je realizováno pouze prezenční formou. Toto studium je členěno do studijních směrů dle níže uvedeného přehledu.

studijní směrkódzkratkaakreditace
Matematické inženýrství B0541A170001    
- specializace Matematické modelování  BMATIMM MM  (p)
- specializace Matematická fyzika  BMATIMF MF  (p)
- specializace Matematická informatika  BMATIMIN MINF  (p)
Aplikované matematicko-stochastické metody 3901R021 MI-AMSM  (o)
Informatická fyzika 3901R065 IF  (o)
Aplikace softwarového inženýrství 3901R056 ASI  (o)
Aplikovaná informatika BAPIN APIN  (p)
Jaderné inženýrství 3901R016 JI  (o)
Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření 3901R060 DAIZ  (o)
Jaderná a částicová fyzika BJČFY JCF  (p)
Radiologická technika B0914A110001 RT  (p)
Inženýrství pevných látek 3901R066 IPL  (o)
Diagnostika materiálů 3901R059 DM  (o)
Fyzika a technika termojaderné fúze 3901R062 FTTF  (o)
Fyzikální elektronika 3901R063 FE  (o)
Laserová a přístrojová technika 3901R067 LPT  (o)
Fyzikální technika 3901R064 FYT  (o)
Jaderná chemie 3901R072 JCH  (o)

Tento přehled zohledňuje akreditační proces probíhající v době vyhlášení tohoto přijímacího řízení. Nově akreditované studijní programy mají značku (p). Studijní směry původní, stále platné akreditace - obory studijního programu Aplikace přírodních věd - mají značku (o). V případě schválení nové akreditace studijního směru označeného (o) v průběhu vyhlášeného přijímacího řízení se uchazeči budou moci zapsat do nově akreditované podoby tohoto studijního směru. V případě, že akreditační řízení studijního směru označeného (o) nebude dokončeno do 25.8.2020, uchazeči se budou zapisovat do takového studijního směru (o) jako do oboru studijního programu Aplikace přírodních věd.

Uchazeč si vybírá při podání přihlášky právě jeden studijní směr z výše uvedených. Při zápisu do studia jej lze změnit. Později během studia lze studijní směr změnit formou písemné žádosti s vědomím případné odlišnosti v povinné části studijních plánů.

II. Postup podání přihlášky

Upozornění: S dotazy se lze obracen na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., a každé úterý v rozsahu 9:00-11:30 a 13:00-15:00, kdy je možné se obrátit na pracovnice studijního oddělení pomocí skype: Studijni oddeleni Br

 1. Ke studiu v bakalářském studijním programu Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze pro akademický rok 2020 – 2021 se podává právě jedna řádně vyplněná podepsaná přihláška buď pomocí elektronického formuláře (podle bodu II-2 níže), anebo na předtištěném formuláři (podle bodu II-3 níže) v termínu do 30. dubna 2020. Přihláška má níže uvedené náležitosti.
 2. Přihláška pomocí elektronického formuláře zahrnuje:
  1. Řádné vyplnění elektronického formuláře na adrese http://prihlaska.cvut.cz , jeho vytištění a podepsání uchazečem, potvrzení správnosti údajů o prospěchu studenta střední školy včetně razítka a úředního podpisu.
  2. Uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 800,- Kč. Poplatek lze uhradit převodem, složenkou, hotově v pokladně fakulty nebo kartou v rámci elektronického formuláře na adrese http://prihlaska.cvut.cz. Údaje pro platbu jsou:
   účet: 19-5373100277/0100
   konstantní symbol: 379
   variabilní symbol: 77777
   specifický symbol: kód přihlášky
  3. Libovolnou formu dokladu o zaplacení poplatku podle bodu b.
  4. Přiložení dalších dokladů spojených s přijímacím řízením, které jsou dány podmínkami přijímacího řízení, pokud jsou v době podání přihlášky k dispozici:
   1. úředně ověřená kopie nebo na studijním oddělení předložený originál maturitního vysvědčení, případně doklad o rovnocennosti či nostrifikaci zahraničního vzdělání, případně potvrzení o certifikované zkoušce z češtiny pro cizince úrovně alespoň B2, a případně dokladů umožňujících posoudit splnění některé z podmínek přijetí bez přijímací zkoušky, pro podání přihlášky v období mimořádné situace není tento bod třeba splnit, pro posouzení možnosti přijetí bez přijímací zkoušky stačí neověřená kopie (fotografie nebo sken)
   2. pokud prospěch dle podmínek 1. nebo 2. pro prominutí přijímací zkoušky uvedených ve Vyhlášení není řádně doložen údaji uvedenými ve formuláři přihlášky, je třeba jej doložit úředně ověřenými kopiemi nebo originály vysvědčení ze střední školy, v období trvání mimořádné situace postačí neověřená kopie (fotografie nebo sken) průběžných vysvědčení ze střední školy
   3. potvrzení o účasti na středoškolských soutěžích apod.
   O prominutí přijímací zkoušky není třeba žádat, lékařské potvrzení není vyžadováno.
  5. Odeslání dokumentů podle bodů a.-d. doporučeně poštou nebo osobní doručení na adresu Odeslání dokumentů postačí pouze elektronicky e-mailem na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.I nadále se samozřejmě přijímají tyto dokumenty odeslané doporučeně poštou na adresu:
   ČVUT FJFI, studijní oddělení, Břehová 7, 115 19 Praha 1 (pro studium v Praze) nebo
   ČVUT FJFI, studijní oddělení, Pohraniční 1, 405 01 Děčín 1 (pro studium v Děčíně)
 3. Přihláška na předtištěném formuláři (Přihláška ke studiu na vysoké škole v bakalářském nebo magisterském studijním programu) zahrnuje:
  1. Řádně vyplněný podepsaný formulář přihlášky , jeho vytištění a podepsání uchazečem, potvrzení správnosti údajů o prospěchu studenta střední školy včetně razítka a úředního podpisu.
  2. Uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 800,- Kč. Poplatek lze uhradit převodem, složenkou nebo hotově v pokladně fakulty. Údaje pro platbu jsou:
   účet: 19-5373100277/0100
   konstantní symbol: 379
   variabilní symbol: 77777
   specifický symbol: rodné číslo uchazeče
  3. Libovolnou formu dokladu o zaplacení poplatku podle bodu b.
  4. Přiložení dalších dokladů spojených s přijímacím řízením, které jsou dány podmínkami přijímacího řízení, pokud jsou v době podání přihlášky k dispozici:
   1. úředně věřená kopie nebo na studijním oddělení předložený originál maturitního vysvědčení, případně doklad o rovnocennosti či nostrifikaci zahraničního vzdělání, případně potvrzení o certifikované zkoušce z češtiny pro cizince úrovně alespoň B2, a případně dokladů umožňujících posoudit splnění některé z podmínek přijetí bez přijímací zkoušky, pro podání přihlášky v období mimořádné situace není tento bod třeba splnit, pro posouzení možnosti přijetí bez přijímací zkoušky stačí neověřená kopie (fotografie nebo sken)
   2. pokud prospěch dle podmínek 1. nebo 2. pro prominutí přijímací zkoušky uvedených ve Vyhlášení není řádně doložen údaji uvedenými ve formuláři přihlášky, je třeba jej doložit úředně ověřenými kopiemi nebo originály vysvědčení ze střední školy, v období trvání mimořádné situace postačí neověřená kopie (fotografie nebo sken) průběžných vysvědčení ze střední školy,
   3. potvrzení o účasti na středoškolských soutěžích apod.
   4. O prominutí přijímací zkoušky není třeba žádat, lékařské potvrzení není vyžadováno.
  5. Odeslání dokumentů podle bodů a.-d. doporučeně poštou nebo osobní doručení na adresu Odeslání dokumentů postačí pouze elektronicky e-mailem na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.I nadále se samozřejmě přijímají tyto dokumenty odeslané doporučeně poštou na adresu: ČVUT FJFI, studijní oddělení, Břehová 7, 115 19 Praha 1 (pro studium v Praze) nebo ČVUT FJFI, studijní oddělení, Pohraniční 1, 405 01 Děčín 1 (pro studium v Děčíně)
 4. Bankovní spojení pro úhradu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ze zahraničí je: Swift Code: KOMBCZPP - IBAN: CZ1501000000195373100277 - typ poplatku "OUR" nebo takovým způsobem, že veškeré poplatky hradí plátce.
 5. Více než jednu přihlášku v přijímacím řízení do bakalářských studijních programů na FJFI ČVUT v Praze pro akademický rok 2020 – 2021 nelze přijmout. Administrativní poplatek za jednu nebo více současně zaslaných přihlášek do studia FJFI ČVUT v Praze nevrací.
 6. Po obdržení dokumentů podle bodů II-2e. nebo II-3e. a po zaevidování úhrady poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením je přihláška přijata a uchazeč zařazen do přijímacího řízení.
 7. Přihlášku lze doplnit o další doklady spojené s přijímacím řízením, pokud v době jejího podání nebyly k dispozici. Jedná se o doklady uvedené v bodech II-2d, resp. II-3d této směrnice. Toto doplnění je součástí ověřování podmínek přijímacího řízení a je možné do 15. července 2020.
 8. Celkový studijní průměr v podmínce 1. pro prominutí přijímací zkoušky uvedený ve Vyhlášení se počítá jako aritmetický průměr z průměrného prospěchu ze všech známek kromě známky za chování v pololetním vysvědčení v roce maturity a z průměrného prospěchu ze všech známek kromě známky za chování ve vysvědčeních za druhé pololetí tří předchozích uzavřených roků středoškolského studia v České republice nebo Slovenské republice.
 9. Průměr známek z profilového předmětu středoškolského studia v podmínce 2. pro prominutí přijímací zkoušky uvedený ve Vyhlášení se počítá jako aritmetický průměr ze známek daného předmětu, které musí být aspoň dvě a nacházejí se v pololetním vysvědčení v roce maturity a ve vysvědčeních za druhé pololetí tří předchozích uzavřených roků středoškolského studia v České republice nebo Slovenské republice.
 10. Uchazeči, kteří nestihnou splnit stanovené podmínky přijímacího řízení, mohou využít náhradního a mimořádného termínu přijímacího řízení.

III. Přijímací zkouška - termín bude upřesněn

Přijímací zkouška má písemnou formu testu a ověřují se v ní znalosti z matematiky v rozsahu středoškolské látky dané okruhy státní maturity z matematiky v základní formě. Týká se uchazečů, kteří nesplnili žádnou z podmínek pro prominutí přijímací zkoušky uvedených ve Vyhlášení.

K přípravě na test z matematiky ze středoškolské látky pro uchazeče o studium na FJFI ČVUT v Praze slouží materiály zveřejněné na webových stránkách fakulty zahrnující požadavky na znalosti z matematiky pro přijímací řízení, vzor a průběh testu a dále také kurzy matematiky pro přípravu k přijímacím zkouškám na technických vysokých školách pořádaných na FJFI ČVUT v Praze.

 1. Uchazeč se zkoušky účastní osobně, dostaví se včas a prokazuje se platným průkazem totožnosti.
 2. Řádný termín přijímací zkoušky je stanoven na 16. června 2020 v 10.00 hod. - termín bude upřesněn - v prostorách budovy FJFI ČVUT v Trojanově ul. č. 13, Praha 2.
 3. Odůvodněnou omluvu z přijímací zkoušky a žádost o povolení účasti v náhradním termínu musí uchazeč podat písemně nebo elektronicky nejpozději v den konání řádného termínu. V případě přijetí omluvy z účasti v řádném termínu bude uchazeč zaregistrován na náhradní termín přijímací zkoušky.
 4. Přijímací zkoušky se mohou zúčastnit i uchazeči, kteří budou maturitní zkoušku skládat v podzimním termínu.
 5. Podrobnosti ke konání přijímacích zkoušek budou zveřejněny na webových stránkách fakulty.
 6. Uchazeč, který splní test na alespoň 50%, bude přijat do studia. Uchazeč, který splní test na méně než 50% a alespoň na 40%, bude přijat do studia a bude mu předepsána povinnost absolvovat předmět Matematické minimum. Pokud uchazeč splní test na méně než 40%, nebude ke studiu přijat.
 7. S výsledkem přijímací zkoušky se každý uchazeč může seznámit nejpozději následující pracovní den po dni konání přijímací zkoušky. Uchazeč bude mít také možnost následující pracovní den po dni konání své přijímací zkoušky nahlédnout do svého opraveného testu. Tyto informace poskytne studijní oddělení, Břehová 7, 115 19 Praha 1.
 8. Uchazeč může být přijat do bakalářského studijního programu na FJFI ČVUT v Praze nejvýše dvakrát.

IV. Průběh přijímacího řízení

 1. Uchazeči, kteří doloží splnění některé z podmínek pro prominutí přijímací zkoušky (uvedeny ve Vyhlášení a v bodech II-2d. ii. nebo II-3d. ii. této směrnice) v termínu do 30. dubna 2020, obdrží elektronicky garanci děkana o přijetí, ve které budou informováni, že mají prominutou přijímací zkoušku a že rozhodnutí děkana o přijetí ke studiu obdrží po ověření zbývajících podmínek pro přijetí (uvedeny ve Vyhlášení a v bodech II-2d. i. nebo II-3d. i. této směrnice).
 2. Uchazeči, kteří v termínu do 30. dubna 2020 nedoloží splnění některé z podmínek pro prominutí přijímací zkoušky (uvedeny ve Vyhlášení a v bodech II-2d. ii. nebo II-3d. ii. této směrnice), budou k přijímací zkoušce písemně pozváni. Přijati budou uchazeči, kteří zkoušku úspěšně složí ve smyslu bodu III. Rozhodnutí děkana o přijetí ke studiu obdrží po ověření zbývajících podmínek pro přijetí (uvedeny ve Vyhlášení a v bodech II-2d. i. nebo II-3d. i. této směrnice).
 3. Uchazeči, kteří doloží splnění některé z podmínek pro prominutí přijímací zkoušky (uvedeny ve Vyhlášení a v bodech II-2d. ii. nebo II-3d. ii. této směrnice) v termínu mezi 1. květnem 2020 a 15. červnem 2020, elektronicky obdrží garanci děkana o přijetí, ve které budou informováni, že mají prominutou přijímací zkoušku a že rozhodnutí děkana o přijetí ke studiu obdrží po ověření zbývajících podmínek pro přijetí (uvedeny ve Vyhlášení a v bodech II-2d. i. nebo II-3d. i. této směrnice). Pozvání k přijímací zkoušce dle bodu IV-2 výše tím pozbývá platnosti.
 4. Uchazeči, kteří ani v termínu do 15. června 2020 nedoloží splnění některé z podmínek pro prominutí přijímací zkoušky (uvedeny ve Vyhlášení a v bodech II-2d. ii. nebo II-3d. ii. této směrnice), přijímací zkoušku konají (podrobnosti jsou v části III této směrnice).
 5. V případě potřeby vyhlásí děkan náhradní a mimořádný termín přijímacího řízení.

V. Zápis do studia a zahájení studia

 1. Řádné zápisy do bakalářského studijního programu Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze probíhají ve dnech 26. - 28. srpna 2020. K zápisu se uchazeč dostaví osobně a prokazuje se platným průkazem totožnosti a dopisem o přijetí.
 2. Výuka 1. ročníku v Praze začíná povinným Přípravným týdnem podle Časového plánu fakulty pro akademický rok 2020 – 2021. Podrobnosti o jeho organizaci budou zveřejněny na webových stránkách fakulty.
 3. Ubytování přijatých studentů 1. ročníku bakalářského studia, které zajišťuje Správa účelových zařízení ČVUT v Praze (http://www.suz.cvut.cz), probíhá podle Časového plánu fakulty pro akademický rok 2020 – 2021.

VI. Termíny

Termín ukončení přijímání přihlášek: 30. 4. 2020
Termín pro doložení splnění některé z podmínek pro prominutí přijímací zkoušky: 15. 6. 2020
Termín přijímací zkoušky: 16. 6. 2020 v 10.00 hod.
Termín pro dodání dalších dokladů spojených s přijímacím řízením dle bodů II-2d, resp. II-3d: 15. 7. 2020
Řádný termín zápisu do 1. ročníku prezenční formy bakalářského studia v Praze: 26. – 28. 8. 2020 v rozdělení uchazečů podle pokynu studijního oddělení fakulty
Zahájení vyuky 1. ročníku v Praze povinným Přípravným týdnem: podle Časového plánu fakulty pro akademický rok 2020 – 2021

V Praze dne 29. listopadu 2019

prof. Ing. Igor Jex, DrSc.
děkan FJFI ČVUT

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.