Systémové upozornění
Hlavní informace

Směrnice děkana č. 5-2019 k přijímacímu řízení do navazujících magisterských studijních programů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze pro akademický rok 2020 – 2021

Tato směrnice doplňuje Vyhlášení přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze pro akademický rok 2020 – 2021 (dále jen Vyhlášení) a stanoví postup při jeho realizaci pro studium v českém jazyce.

V souvislosti s mimořádnou situací se přihlášky přijímají také bezkontaktně. Podrobnosti jsou uvedeny v části II. této směrnice.

 I.    Základní informace o navazujících magisterských studijních programech

Navazující magisterské studium na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze je realizováno pouze prezenční formou. Toto studium je členěno do studijních směrů dle níže uvedeného přehledu.

studijní směrkódzkratkaakreditace
Matematické inženýrství NMATI MI  (p)
Matematická fyzika NMFYZ MF  (p)
Aplikované matematicko-stochastické metody 3901T068 AMSM  (o)
Matematická informatika 3901T058 MINF  (o)
Informatická fyzika 3901T065 IF  (o)
Aplikace softwarového inženýrství 3901T056 ASI  (o)
Jaderné inženýrství 3901T016 JI  (o)
Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření 3901T060 DAIZ  (o)
Jaderná a částicová fyzika NJČFY JCF  (p)
Radiologická fyzika N0533A110007 RF  (p)
Inženýrství pevných látek 3901T066 IPL  (o)
Diagnostika materiálů 3901T059 DM  (o)
Fyzika a technika termojaderné fúze 3901T062 FTTF  (o)
Laserová technika a elektronika 3901T070 LTE  (o)
Optika a nanostruktury 3901T071 ON  (o)
Jaderná chemie 3901T072 JCH  (o)

Tento přehled zohledňuje akreditační proces probíhající v době vyhlášení tohoto přijímacího řízení. Nově akreditované studijní programy mají značku (p). Studijní směry původní, stále platné akreditace - obory studijního programu Aplikace přírodních věd - mají značku (o). V případě schválení nové akreditace studijního směru označeného (o) v průběhu vyhlášeného přijímacího řízení se uchazeči budou moci zapsat do nově akreditované podoby tohoto studijního směru. V případě, že akreditační řízení studijního směru označeného (o) nebude dokončeno do 25.8.2020, uchazeči se budou zapisovat do takového studijního směru (o) jako do oboru studijního programu Aplikace přírodních věd.

Uchazeč si vybírá při podání přihlášky právě jeden studijní směr z výše uvedených.

II. Postup podání přihlášky

Upozornění: S dotazy se lze obracet na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., a každé úterý v rozsahu 9:00-11:30 a 13:00-15:00, kdy je možné se obrátit na pracovnice studijního oddělení pomocí skype: Studijni oddeleni Br

 1. Ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze pro akademický rok 2020 - 2021 se podává právě jedna řádně vyplněná podepsaná přihláška buď pomocí elektronického formuláře (podle bodu II-2 níže), anebo na předtištěném formuláři (podle bodu II-3 níže) v termínu do 30. dubna 2020. Přihláška má níže uvedené náležitosti.
 2. Podání přihlášky pomocí elektronického formuláře zahrnuje:
  1. Řádné vyplnění elektronického formuláře na adrese http://prihlaska.cvut.cz, jeho vytištění a podepsání uchazečem, potvrzení správnosti údajů o prospěchu studenta střední školy včetně razítka a úředního podpisu.
  2. Uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 800,- Kč. Poplatek lze uhradit převodem, složenkou, hotově v pokladně fakulty nebo kartou v rámci elektronického formuláře na adrese http://prihlaska.cvut.cz. Údaje pro platbu jsou:
   účet: 19-5373100277/0100
   konstantní symbol: 379
   variabilní symbol: 77777
   specifický symbol: kód přihlášky
  3. Libovolnou formu dokladu o zaplacení poplatku podle bodu b.
  4. Přiložení dalších dokladů spojených s přijímacím řízením, které jsou dány podmínkami přijímacího řízení, pokud jsou v době podání přihlášky k dispozici. Jedná se zejména o úředně ověřené kopie nebo na studijním oddělení předložené originály těchto dokladů: maturitní vysvědčení a diplom o absolvování vysokoškolského studia, případně doklad o rovnocennosti či nostrifikaci zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání, případně potvrzení o certifikované zkoušce z češtiny pro cizince úrovně alespoň B2. Netýká se uchazečů z řad studentů a absolventů FJFI ČVUT v Praze. Lékařské potvrzení není vyžadováno.
  5. Odeslání dokumentů podle bodů a.-d. doporučeně poštou nebo osobní doručení na adresupostačí pouze elektronicky e-mailem na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.I nadále se samozřejmě přijímají tyto dokumenty odeslané doporučeně poštou na adresu:
   ČVUT FJFI, studijní oddělení, Břehová 7, 115 19 Praha 1
 3. Podání přihlášky na předtištěném formuláři (Přihláška ke studiu na vysoké škole v bakalářském nebo magisterském studijním programu) zahrnuje:
  1. Řádně a úplně vyplněný podepsaný formulář přihlášky.
  2. Uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 800,- Kč. Poplatek lze uhradit převodem, složenkou nebo hotově v pokladně fakulty. Údaje pro platbu jsou:
   účet: 19-5373100277/0100
   konstantní symbol: 379
   variabilní symbol: 77777
   specifický symbol: rodné číslo uchazeče
  3. Libovolnou formu dokladu o zaplacení poplatku podle bodu b.
  4. Přiložení dalších dokladů spojených s přijímacím řízením, které jsou dány podmínkami přijímacího řízení, pokud jsou v době podání přihlášky k dispozici. Jedná se zejména o úředně ověřené kopie nebo na studijním oddělení předložené originály těchto dokladů: maturitní vysvědčení a diplom o absolvování vysokoškolského studia, případně doklad o rovnocennosti či nostrifikaci zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání, případně potvrzení o certifikované zkoušce z češtiny pro cizince úrovně alespoň B2. Netýká se uchazečů z řad studentů a absolventů FJFI ČVUT v Praze. Lékařské potvrzení není vyžadováno.
  5. Odeslání dokumentů podle bodů a.-d. doporučeně poštou nebo osobní doručení na adresupostačí pouze elektronicky e-mailem na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.I nadále se samozřejmě přijímají tyto dokumenty odeslané doporučeně poštou na adresu:
   ČVUT FJFI, studijní oddělení, Břehová 7, 115 19 Praha 1
 4. Bankovní spojení pro úhradu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ze zahraničí je: Swift Code: KOMBCZPP - IBAN: CZ1501000000195373100277 - typ poplatku "OUR" nebo takovým způsobem, že veškeré poplatky hradí plátce.
 5. Více než jednu přihlášku v  přijímacím řízení do navazujících magisterských studijních programů na FJFI ČVUT v Praze pro akademický rok 2020 - 2021 nelze přijmout. Administrativní poplatek za jednu nebo více současně zaslaných přihlášek do studia FJFI ČVUT v Praze nevrací.
 6. Po obdržení dokumentů podle bodů 2e., nebo 3e. a po zaevidování úhrady poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením je přihláška přijata a uchazeč zařazen do přijímacího řízení.
 7. Přihlášku lze doplnit o další doklady spojené s přijímacím řízením, pokud v době jejího podání nebyly k dispozici. Jedná se o doklady uvedené v bodech II-2d, resp. II-3d této směrnice. Toto doplnění je součástí ověřování podmínek přijímacího řízení a je možné do 15. července 2020.
 8. Uchazeči, kteří nestihnou splnit stanovené podmínky přijímacího řízení, mohou využít náhradního a mimořádného termínu přijímacího řízení.

III. Přijímací zkouška

Termín bude uchazečům upřesněn s ohledem na opatření v souvislosti s COVID 19.

Přijímací zkouška je jednodenní, má písemnou formu, ověřují se v ní znalosti z teoretických předmětů v rozsahu příslušného bakalářského studia na FJFI ČVUT v Praze a jsou doplněny ústním pohovorem.

Uchazeči o studium ve studijních směrech Matematické inženýrství, Matematická informatika a Aplikované matematicko-stochastické metody konají přijímací zkoušku z matematiky. Uchazeči o studium ve studijních směrech Matematická fyzika, Informatická fyzika, Jaderné inženýrství, Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, Jaderná a částicová fyzika, Radiologická fyzika, Inženýrství pevných látek, Diagnostika materiálů, Fyzika a technika termojaderné fúze, Laserová technika a elektronika, Optika a nanostruktury konají přijímací zkoušku z fyziky. Uchazeči o studium ve studijním směru Aplikace softwarového inženýrství konají přijímací zkoušku z informatiky. Uchazeči o studium ve studijním směru Jaderná chemie konají přijímací zkoušku z chemie.

K přípravě na přijímací zkoušky pro uchazeče o navazující magisterské studium na FJFI ČVUT v Praze slouží materiály zveřejněné na webových stránkách fakulty a poskytované studijním oddělením zahrnující požadavky na znalosti z uvedených předmětů pro přijímací řízení a vzory testů.

Děkan fakulty může prominout přijímací zkoušky uchazečům, kteří absolvovali bakalářský studijní program na FJFI ČVUT v Praze nebo program odpovídající úrovně na jiné vysoké škole. Úroveň postačující pro prominutí přijímacích zkoušek je dána obsahem matematických předmětů úrovně A, B nebo C vyučovaných na FJFI ČVUT v Praze ve smyslu Zásad bakalářského a magisterského studia na FJFI ČVUT v Praze, čl. 7.

Pro realizaci přijímacích zkoušek platí následující pravidla:

 1. Uchazeč se zkoušky účastní osobně, dostaví se včas a prokazuje se platným průkazem totožnosti.
 2. Řádný termín přijímací zkoušky je stanoven na 17. června 2020 - datum bude upřesněno - vždy v 9.00 hod. v prostorách budovy FJFI ČVUT v Trojanově ul. č. 13, Praha 2.
 3. Přijímací zkoušky se mohou zúčastnit i uchazeči, kteří budou uzavírat své předchozí studium v podzimním termínu.
 4. Podrobnosti ke konání přijímacích zkoušek budou uchazečům písemně sděleny studijním oddělením.
 5. S výsledkem přijímací zkoušky se každý uchazeč může seznámit v rámci ústního pohovoru v den konání přijímací zkoušky, kdy má také možnost nahlédnout do svého opraveného testu.
 6. Uchazeč může být přijat do navazujícího magisterského studijního programu na FJFI ČVUT v Praze nejvýše dvakrát.

V případě potřeby bude přijatým uchazečům vypracován pro první dva semestry jejich studia individuální studijní plán, umožňující dosáhnout znalostí absolventa oboru nebo zaměření bakalářského studia na FJFI ČVUT v Praze, na které příslušný magisterský studijní obor navazuje.

IV. Průběh přijímacího řízení

 1. Uchazeči, jimž byla přijímací zkouška prominuta ve smyslu Vyhlášení, budou do studia přijati po ověření zbývajících podmínek pro přijetí. Rozhodnutí děkana o přijetí ke studiu obdrží po doručení všech dokumentů stanovených Vyhlášením (viz bod II této Směrnice).
 2. Uchazeči o studium, jimž není přijímací zkouška prominuta, k ní budou písemně pozváni. Přijati budou uchazeči, kteří zkoušky úspěšně složí. Rozhodnutí děkana o přijetí ke studiu obdrží po doručení všech dokumentů stanovených Vyhlášením (viz bod II této Směrnice).
 3. V případě potřeby vyhlásí děkan náhradní a mimořádný termín přijímacího řízení.

V. Zápis do studia

 1. Řádné zápisy do navazujícího magisterského studijního programu Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze probíhají v termínech stanovených studijním oddělením. K zápisu se uchazeč dostaví osobně a prokazuje se platným průkazem totožnosti.
 2. Výuka 1. ročníku začíná dle rozvrhu v rámci časového plánu následujícícho akademického roku.

VI. Termíny

Termín ukončení přijímání přihlášek: 30. 4. 2020
Termín přijímací zkoušky do magisterského studia: 17. 6. 2020 v 9.00 hod.
Termín pro dodání dalších dokladů spojených s přijímacím řízením dle bodů II-2d, resp. II-3d: 15. 7. 2020
Řádný termín zápisu do 1. ročníku magisterského studia: podle pokynu studijního oddělení fakulty
Zahájení vyuky 1. ročníku podle Časového plánu fakulty pro akademický rok 2020 - 2021

V Praze dne 29. listopadu 2019

prof. Ing. Igor Jex, DrSc.
děkan FJFI ČVUT

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.