Systémové upozornění
Hlavní informace

Tato směrnice doplňuje Vyhlášení náhradního a mimořádného termínu přijímacího řízení do bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze pro akademický rok 2020 – 2021 a stanoví postup při jeho realizaci. Tato směrnice nahrazuje pro náhradní a mimořádný termín přijímacího řízení Směrnici děkana pro přijímací řízení do bakalářského studijního programu č. 4-2019.

I. Základní informace o bakalářském studijním programu a výběr oboru

V souvislosti s mimořádnou situací se přihlášky přijímají také bezkontaktně. Podrobnosti jsou uvedeny v části II. této směrnice.

I. Základní informace o bakalářských studijních programech

Bakalářské studium na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze je realizováno pouze prezenční formou. Toto studium je členěno do studijních směrů dle níže uvedeného přehledu.

studijní směrkódzkratkaakreditace
Matematické inženýrství B0541A170001    
- specializace Matematické modelování  BMATIMM MM  (p)
- specializace Matematická fyzika  BMATIMF MF  (p)
- specializace Matematická informatika  BMATIMIN MINF  (p)
Aplikované matematicko-stochastické metody B0541A170023 P_AMSMB  (p)
Aplikovaná informatika 3901R065 BAPIN  (p)
Jaderná a částicová fyzika BJČFY BJCFY  (p)
Radiologická technika B0914A110001 P_RT  (p)
Fyzikální inženýrství B0533A110017    
- specializace Inženýrství pevných látek BFIIPL IPL  (p)
- specializace Fyzikální inženýrství materiálů BFIFIM FIM  (p)
- specializace Laserová technika a fotonika BFILFT LFT  (p)
- specializace Počítačová fyzika BFIPF PF  (p)
- specializace Fyzika plazmatu a termojaderné fúze BFIFPTF FPTF  (p)
Vyřazování jaderných zařízení z provozu BVJZP P_VJZPB  (p)
Laserová a přístrojová technika 3901R067 LPT  (o)
Fyzikální technika 3901R064 FYT  (o)
Aplikace softwarového inženýrství 3901R056 ASI  (o)
Jaderné inženýrství 3901R016 JI  (o)
Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření 3901R060 DAIZ  (o)
Jaderná chemie BJCHE P_JCHB  (p)

Pozn. Ve srovnání s bodem I. směrnice č. 4-2019 program P_AMSM odpovídá oboru AMSM, specializace PF odpovídá oboru IF, specializace IPL odpovídá oboru IPL, specializace FIM odpovídá oboru DM, specializace IPL odpovídá oboru IPL a specializace LFT odpovídá oboru FE.

Tento přehled zohledňuje akreditační proces probíhající v době vyhlášení tohoto přijímacího řízení. Nově akreditované studijní programy mají značku (p). Studijní směry původní, stále platné akreditace - obory studijního programu Aplikace přírodních věd - mají značku (o). V případě schválení nové akreditace studijního směru označeného (o) v průběhu vyhlášeného přijímacího řízení se uchazeči budou moci zapsat do nově akreditované podoby tohoto studijního směru. V případě, že akreditační řízení studijního směru označeného (o) nebude dokončeno do 25.8.2020, uchazeči se budou zapisovat do takového studijního směru (o) jako do oboru studijního programu Aplikace přírodních věd.

Uchazeč si vybírá při podání přihlášky právě jeden studijní směr z výše uvedených. Při zápisu do studia jej lze změnit. Později během studia lze studijní směr změnit formou písemné žádosti s vědomím případné odlišnosti v povinné části studijních plánů.

II. Postup podání přihlášky

Upozornění: S dotazy se lze obracet na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., a každé úterý v rozsahu 9:00-11:30 a 13:00-15:00, kdy je možné se obrátit na pracovnice studijního oddělení pomocí skype: Studijni oddeleni Br

 1. Ke studiu v bakalářském studijním programu Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze pro akademický rok 2020 – 2021 se podává právě jedna řádně vyplněná podepsaná přihláška buď pomocí elektronického formuláře (podle bodu II-2 níže), nebo na předtištěném formuláři (podle bodu II-3 níže) v termínu do 7. září 2020 (pro studijní směry označené jako (o) do 29. července 2020). Přihláška má níže uvedené náležitosti.
 2. Přihláška pomocí elektronického formuláře zahrnuje:
  1. Řádné vyplnění elektronického formuláře na adrese http://prihlaska.cvut.cz, jeho vytištění a podepsání uchazečem, potvrzení správnosti údajů o prospěchu studenta střední školy včetně razítka a úředního podpisu.
  2. Uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 800,- Kč. Poplatek lze uhradit převodem, složenkou nebo hotově v pokladně fakulty, nebo kartou v rámci elektronického formuláře na adrese http://prihlaska.cvut.cz. Údaje pro platbu jsou:
   číslo účtu: 19-5373100277/0100
   konstantní symbol: 379
   variabilní symbol: 77777
   specifický symbol: kód přihlášky
  3. Libovolnou formu dokladu o zaplacení poplatku podle bodu b.
  4. Přiložení dalších dokladů spojených s přijímacím řízením, které jsou dány podmínkami přijímacího řízení, pokud jsou v době podání přihlášky k dispozici:
   1. úředně ověřená kopie nebo na studijním oddělení předložený originál maturitního vysvědčení, případně doklad o rovnocennosti či nostrifikaci zahraničního vzdělání, případně potvrzení o certifikované zkoušce z češtiny pro cizince úrovně alespoň B2 (pro podání přihlášky v období mimořádné situace není tento bod třeba splnit, stačí neověřená kopie (fotografie nebo sken)).
   O prominutí přijímací zkoušky není třeba žádat, lékařské potvrzení není vyžadováno.
  5. Pro studium v Praze: odeslání dokumentů podle bodů a.-d. postačí pouze elektronicky (výhradně ve formátech .pdf, .jpg, .png, .docx) e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. I nadále se samozřejmě přijímají tyto dokumenty odeslané doporučeně poštou na adresu:
   ČVUT FJFI, studijní oddělení, Břehová 7, 115 19 Praha 1 nebo
   Pro studium v Děčíně: Odeslání dokumentů podle bodů a.-d. postačí pouze elektronicky (výhradně ve formátech .pdf, .jpg, .png, .docx) e-mailem na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. I nadále se samozřejmě přijímají tyto dokumenty odeslané doporučeně poštou na adresu ČVUT FJFI, studijní oddělení, Pohraniční 1, 405 01 Děčín 1
 3. Přihláška na předtištěném formuláři (Přihláška ke studiu na vysoké škole v bakalářském nebo magisterském studijním programu) zahrnuje:
  1. Řádně vyplněný podepsaný formulář přihlášky s potvrzením správnosti údajů o prospěchu studenta střední školy včetně razítka a úředního podpisu.
  2. Uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 800,- Kč. Poplatek lze uhradit převodem, složenkou nebo hotově v pokladně fakulty. Údaje pro platbu jsou:
   číslo účtu: 19-5373100277/0100
   konstantní symbol: 379
   variabilní symbol: 77777
   specifický symbol: rodné číslo uchazeče
  3. Libovolnou formu dokladu o zaplacení poplatku podle bodu b.
  4. Přiložení dalších dokladů spojených s přijímacím řízením, které jsou dány podmínkami přijímacího řízení, pokud jsou v době podání přihlášky k dispozici:
   1. úředně ověřená kopie nebo na studijním oddělení předložený originál maturitního vysvědčení, případně doklad o rovnocennosti či nostrifikaci zahraničního vzdělání, případně potvrzení o certifikované zkoušce z češtiny pro cizince úrovně alespoň B2 (pro podání přihlášky v období mimořádné situace není tento bod třeba splnit, stačí neověřená kopie (fotografie nebo sken)).
   2. O prominutí přijímací zkoušky není třeba žádat, lékařské potvrzení není vyžadováno.
  5. Pro studium v Praze: odeslání dokumentů podle bodů a.-d. postačí pouze elektronicky (výhradně ve formátech .pdf, .jpg, .png, .docx) e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. I nadále se samozřejmě přijímají tyto dokumenty odeslané doporučeně poštou na adresu: ČVUT FJFI, studijní oddělení, Břehová 7, 115 19 Praha 1, nebo Pro studium v Děčíně: Odeslání dokumentů podle bodů a.-d. postačí pouze elektronicky (výhradně ve formátech .pdf, .jpg, .png, .docx) e-mailem na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. I nadále se samozřejmě přijímají tyto dokumenty odeslané doporučeně poštou na adresu ČVUT FJFI, studijní oddělení, Pohraniční 1, 405 01 Děčín 1
 4. Bankovní spojení pro úhradu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ze zahraničí je: Swift Code: KOMBCZPP - IBAN: CZ1501000000195373100277 - typ poplatku "OUR" nebo takovým způsobem, že veškeré poplatky hradí plátce. Pokud nebude tento poplatek uhrazen v plné výši, nebude splněna 2. podmínka pro přijetí do studia dle Vyhlášení.
 5. Více než jednu přihlášku v přijímacím řízení do bakalářských studijních programů na FJFI ČVUT v Praze pro akademický rok 2020 – 2021 nelze přijmout. Administrativní poplatek za jednu nebo více současně zaslaných přihlášek do studia FJFI ČVUT v Praze nevrací.
 6. Po obdržení dokumentů podle bodů II-2e. nebo II-3e. a po zaevidování úhrady poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením je přihláška přijata a uchazeč zařazen do přijímacího řízení.
 7. Přihlášku lze doplnit o další doklady spojené s přijímacím řízením, pokud v době jejího podání nebyly k dispozici. Jedná se o doklady uvedené v bodech II-2d, resp. II-3d této směrnice. Toto doplnění je součástí ověřování podmínek přijímacího řízení a je možné do 9. 9. 2020 (pro studijní směry označené jako (o) do 31. července 2020).

III. Přijímací zkouška

Přijímací zkouška se vzhledem k opatřením souvisejicím s pandemií COVID19 promíjí.

Všichni uchazeči obdrží elektronicky garanci děkana o přijetí, ve které budou informováni, že mají prominutou přijímací zkoušku a že rozhodnutí děkana o přijetí ke studiu obdrží po ověření zbývajících podmínek pro přijetí (uvedeny ve Vyhlášení a v bodech II-2d. e. nebo  II-3d. e. této směrnice).

IV. Zápis do studia a zahájení studia

 1. Studenti přijatí do 24. 8. 2020 mají stanoven zápis do bakalářského studijního programu Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze ve dnech 26. – 28. 8. 2020. K zápisu se uchazeč dostaví osobně a prokazuje se platným průkazem totožnosti a dopisem o přijetí. Studenti přijatí po datu 24. 8. 2020 budou o datu zápisu informováni studijním oddělením FJFI ČVUT v Praze.
 2. Výuka 1. ročníku v Praze začíná povinným Přípravným týdnem ve dnech 15. – 18. 9. 2020. Podrobnosti o jeho organizaci budou zveřejněny na webových stránkách fakulty.
 3. Ubytování přijatých studentů 1. ročníku bakalářského studia, které zajišťuje Správa účelových zařízení ČVUT v Praze (http://www.suz.cvut.cz), probíhá ve dnech 11. a 14. 9. 2020.

VI. Termíny

Termín ukončení přijímání přihlášek: 7. 9. 2020 (pro obory (o) do 29. 7. 2020)
Termín pro dodání dalších dokladů spojených s přijímacím řízením dle bodů II-2d, resp. II-3d:

9. 9. 2020

(pro obory (o) do 31. 7. 2020)
Řádný termín zápisu do 1. ročníku prezenční formy bakalářského studia v Praze: 26. – 28. 8. 2020 v rozdělení uchazečů podle pokynu studijního oddělení fakulty
Náhradní termín zápisu do 1. ročníku prezenční formy bakalářského studia v Praze: podle pokynu studijního oddělení fakulty
Zahájení vyuky 1. ročníku v Praze povinným Přípravným týdnem: 15. – 18. 9. 2020

V Praze dne 30. dubna 2020

prof. Ing. Igor Jex, DrSc.
děkan FJFI ČVUT

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.