Systémové upozornění
Hlavní informace

Tato směrnice doplňuje Vyhlášení náhradního a mimořádného termínu přijímacího řízení do bakalářských studijních programů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze pro akademický rok 2021 – 2022 a stanoví postup při jeho realizaci. Tato směrnice nahrazuje pro náhradní a mimořádný termín přijímacího řízení Směrnici děkana pro přijímací řízení do bakalářského studijního programu č. 5-2020.

I. Základní informace o bakalářských studijních programech

Bakalářské studium na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze je realizováno pouze prezenční formou. Toto studium je členěno do studijních směrů dle níže uvedeného přehledu.

studijní směr (studijní program, resp. specializace)kód programu

Matematické inženýrství

- specializace Matematické modelování
- specializace Matematická fyzika
- specializace Matematická informatika
B0541A170021
Aplikované matematicko-stochastické metody B0541A170023
Aplikovaná informatika B0613A140022
Jaderná a částicová fyzika B0533A110014

Fyzikální inženýrství

- specializace Inženýrství pevných látek
- specializace Fyzikální inženýrství materiálů
- specializace Laserová technika a fotonika
- specializace Počítačová fyzika
- specializace Fyzika plazmatu a termojaderné fúze

B0533A110017
Radiologická technika B0914A110001
Jaderná chemie B0531A130029
Vyřazování jaderných zařízení z provozu B0588A110001
Kvantové technologie B0533A110024
Aplikovaná algebra a analýza B0541A170025

Jaderné inženýrství

- specializace Aplikovaná fyzika ionizujícího záření
- specializace Jaderné reaktory
- specializace Radioaktivita v životním prostředí
- specializace Radioaktivita v životním prostředí - studium v Děčíně

B0533A110019
Aplikace informatiky v přírodních vědách B0588A140002
Aplikace informatiky v přírodních vědách - studium v Děčíně B0588A140002

Uchazeč si vybírá při podání přihlášky právě jeden studijní směr z výše uvedených. Při zápisu do studia jej lze změnit. Později během studia lze studijní směr změnit formou písemné žádosti s vědomím případné odlišnosti v povinné části studijních plánů a pravidel pro přestup mezi studijními programy.

II. Postup podání přihlášky

S ohledem na okolnosti dané pandemií není potvrzení střední školy o dosažených průběžných výsledcích pro podání příhlášky nutné.

 1. Ke studiu v bakalářském studijním programu Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze pro akademický rok 2021 – 2022 se podává právě jedna řádně vyplněná podepsaná přihláška buď pomocí elektronického formuláře (podle bodu II-2 níže), nebo na předtištěném formuláři (podle bodu II-3 níže) v termínu do 6. září 2021. Přihláška má níže uvedené náležitosti.
 2. Přihláška pomocí elektronického formuláře zahrnuje:
  1. Řádné vyplnění elektronického formuláře na adrese http://prihlaska.cvut.cz, jeho vytištění a podepsání uchazečem, potvrzení správnosti údajů o prospěchu studenta střední školy včetně razítka a úředního podpisu.
  2. Uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 850,- Kč. Poplatek lze uhradit převodem, složenkou nebo hotově v pokladně fakulty, nebo kartou v rámci elektronického formuláře na adrese http://prihlaska.cvut.cz. Údaje pro platbu jsou:
   číslo účtu: 19-5373100277/0100
   konstantní symbol: 379
   variabilní symbol: 77777
   specifický symbol: kód přihlášky
  3. Libovolnou formu dokladu o zaplacení poplatku podle bodu b.
  4. Přiložení dalších dokladů spojených s přijímacím řízením, které jsou dány podmínkami přijímacího řízení, pokud jsou v době podání přihlášky k dispozici:
   1. úředně ověřená kopie nebo na studijním oddělení předložený originál maturitního vysvědčení, případně doklad o rovnocennosti či nostrifikaci zahraničního vzdělání, případně potvrzení o certifikované zkoušce z češtiny pro cizince úrovně alespoň B2.
   Lékařské potvrzení není vyžadováno.
  5. Pro studium v Praze: odeslání dokumentů podle bodů a.-d. doporučeně poštou na adresu:
   ČVUT FJFI, studijní oddělení, Břehová 7, 115 19 Praha 1 nebo
   Pro studium v Děčíně: Odeslání dokumentů podle bodů a.-d. doporučeně poštou na adresu ČVUT FJFI, studijní oddělení, Pohraniční 1, 405 01 Děčín 1
 3. Přihláška na předtištěném formuláři (Přihláška ke studiu na vysoké škole v bakalářském nebo magisterském studijním programu) zahrnuje:
  1. Řádně vyplněný podepsaný formulář přihlášky s potvrzením správnosti údajů o prospěchu studenta střední školy včetně razítka a úředního podpisu.
  2. Uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 850,- Kč. Poplatek lze uhradit převodem, složenkou. Údaje pro platbu jsou:
   číslo účtu: 19-5373100277/0100
   konstantní symbol: 379
   variabilní symbol: 77777
   specifický symbol: rodné číslo uchazeče
  3. Libovolnou formu dokladu o zaplacení poplatku podle bodu b.
  4. Přiložení dalších dokladů spojených s přijímacím řízením, které jsou dány podmínkami přijímacího řízení, pokud jsou v době podání přihlášky k dispozici:
   1. úředně ověřená kopie nebo na studijním oddělení předložený originál maturitního vysvědčení, případně doklad o rovnocennosti či nostrifikaci zahraničního vzdělání, případně potvrzení o certifikované zkoušce z češtiny pro cizince úrovně alespoň B2.
   2. Lékařské potvrzení není vyžadováno.
  5. Pro studium v Praze: odeslání dokumentů podle bodů a.-d. doporučeně poštou na adresu: ČVUT FJFI, studijní oddělení, Břehová 7, 115 19 Praha 1, nebo Pro studium v Děčíně: Odeslání dokumentů podle bodů a.-d. doporučeně poštou na adresu ČVUT FJFI, studijní oddělení, Pohraniční 1, 405 01 Děčín 1
 4. Bankovní spojení pro úhradu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ze zahraničí je: Swift Code: KOMBCZPP - IBAN: CZ1501000000195373100277 - typ poplatku "OUR" nebo takovým způsobem, že veškeré poplatky hradí plátce. Pokud nebude tento poplatek uhrazen v plné výši, nebude splněna 2. podmínka pro přijetí do studia dle Vyhlášení.
 5. Více než jednu přihlášku v přijímacím řízení do bakalářských studijních programů na FJFI ČVUT v Praze pro akademický rok 2021 – 2022 nelze přijmout. Administrativní poplatek za jednu nebo více současně zaslaných přihlášek do studia FJFI ČVUT v Praze nevrací.
 6. Po obdržení dokumentů podle bodů II-2e. nebo II-3e. a po zaevidování úhrady poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením je přihláška přijata a uchazeč zařazen do přijímacího řízení.
 7. Přihlášku lze doplnit o další doklady spojené s přijímacím řízením, pokud v době jejího podání nebyly k dispozici. Jedná se o doklady uvedené v bodech II-2d, resp. II-3d této směrnice. Toto doplnění je součástí ověřování podmínek přijímacího řízení a je možné do 8. 9. 2021.

III. Přijímací zkouška

Přijímací zkouška se vzhledem k opatřením souvisejicím s pandemií COVID19 promíjí.

Všichni uchazeči obdrží elektronicky garanci děkana o přijetí, ve které budou informováni, že mají prominutou přijímací zkoušku a že rozhodnutí děkana o přijetí ke studiu obdrží po ověření zbývajících podmínek pro přijetí (uvedeny ve Vyhlášení a v bodech II-2d. e. nebo  II-3d. e. této směrnice).

IV. Zápis do studia a zahájení studia

 1. Studenti přijatí do 23. 8. 2021 mají stanoven zápis do bakalářského studijního programu Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze ve dnech 25. – 27. 8. 2021. K zápisu se uchazeč dostaví osobně a prokazuje se platným průkazem totožnosti a dopisem o přijetí. Studenti přijatí po datu 23. 8. 2021 budou o datu zápisu informováni studijním oddělením FJFI ČVUT v Praze.
 2. Výuka 1. ročníku v Praze začíná povinným Přípravným týdnem ve dnech 13. – 17. 9. 2021. Podrobnosti o jeho organizaci budou zveřejněny na webových stránkách fakulty.
 3. Ubytování přijatých studentů 1. ročníku bakalářského studia, které zajišťuje Správa účelových zařízení ČVUT v Praze (http://www.suz.cvut.cz), probíhá ve dnech 9. a 10. 9. 2021.

VI. Termíny

Termín ukončení přijímání přihlášek: 6. 9. 2021
Termín pro dodání dalších dokladů spojených s přijímacím řízením dle bodů II-2d, resp. II-3d:

8. 9. 2021

Řádný termín zápisu do 1. ročníku prezenční formy bakalářského studia v Praze: 25. – 27. 8. 2021 v rozdělení uchazečů podle pokynu studijního oddělení fakulty
Náhradní termín zápisu do 1. ročníku prezenční formy bakalářského studia v Praze: podle pokynu studijního oddělení fakulty
Zahájení vyuky 1. ročníku v Praze povinným Přípravným týdnem: 13. – 17. 9. 2021

V Praze dne 30. dubna 2021

prof. Ing. Igor Jex, DrSc.
děkan FJFI ČVUT

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.