Hlavní informace

Přijímání uchazečů do bakalářských studijních programů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze se řídí Zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů v platném znění, Statutem ČVUT v Praze, Statutem FJFI ČVUT v Praze, tímto dokumentem a Směrnicí děkana pro přijímací řízení do bakalářských studijních programů č. 1-2022 (dále jen Směrnice děkana).

Podmínky přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech jsou:

 1. Podání jedné řádně vyplněné přihlášky ke studiu ve zvoleném bakalářském studijním programu v termínu do 5. září 2022 buď elektronicky prostřednictvím adresy http://prihlaska.cvut.cz, nebo na formuláři odeslaném doporučeně nebo doručeném osobně na adresu:
  • FJFI ČVUT v Praze, studijní oddělení, Břehová 7, 115 19 Praha 1 (pro studium v Praze)
  • FJFI ČVUT v Praze, pracoviště Děčín, studijní oddělení, Pohraniční 1, 405 01 Děčín 1 (pro studium v Děčíně)
  Podrobnosti podání přihlášky stanoví Směrnice děkana.
 2. Zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 850,- Kč. Podrobnosti k provedení a doložení úhrady stanovuje Směrnice děkana.
 3. Dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání (zakončeného maturitní zkouškou).
 4. Předložení maturitního vysvědčení ze školy se sídlem v České republice nebo Slovenské republice způsobem uvedeným ve Směrnici děkana. Pokud byla maturitní zkouška absolvována v zahraničí kromě Slovenské republiky, doložení rovnocennosti či nostrifikace zahraničního vzdělání způsobem uvedeným ve Směrnici děkana.
 5. Pro studium v českém jazyce znalost českého nebo slovenského jazyka prokázaná maturitní zkouškou, případně certifikovanou zkouškou z češtiny pro cizince úrovně alespoň B2. Pro studium v anglickém jazyce znalost anglického jazyka úrovně alespoň B2. Termín dodání potvrzení o certifikované zkoušce se řídí Směrnicí děkana.
 6. Přijímací zkouška se promíjí.
 7. Uchazeč byl v minulosti nejvýše jednou zapsán do bakalářského studijního programu FJFI ČVUT v Praze.

Ověřování výše uvedených podmínek přijímacího řízení (včetně předložení veškerých dokladů) se provádí do 7. září 2022. Rozhodnutí o přijetí ke studiu bude vydáno do 30 dní po tomto ověření. Rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání rozhodnutí bude vydáno do 30 dní od jejího doručení.

Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu, během úředních hodin na studijním oddělení FJFI ČVUT v Praze.

Přijímací řízení ke studiu v bakalářských studijních programech končí dnem rozhodnutí o přijetí či nepřijetí u všech uchazečů ke studiu.

V Praze dne 30. dubna 2022

doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D. (děkan FJFI ČVUT v Praze)

Schváleno AS FJFI ČVUT v Praze dne 22. listopadu 2021

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.