Hlavní informace

Přijímání uchazečů do navazujících magisterských studijních programů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze se řídí Zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů v platném znění, Statutem ČVUT v Praze, Statutem FJFI ČVUT v Praze, tímto dokumentem a Směrnicí děkana pro přijímací řízení do navazujících magisterských studijních programů č. 4-2022 (dále jen Směrnice děkana).

Podmínky přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech jsou:

  1. Podání jedné řádně vyplněné přihlášky ke studiu ve zvoleném navazujícím magisterském studijním programu v termínu do 30. června 2023 elektronicky prostřednictvím adresy http://prihlaska.cvut.cz. Podrobnosti podání přihlášky stanoví Směrnice děkana.
  2. Zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 850,- Kč. Podrobnosti k provedení a doložení úhrady stanovuje Směrnice děkana.
  3. Dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání (zakončeného maturitní zkouškou) a absolvování bakalářského nebo magisterského studia ve stejném nebo příbuzném oboru.
  4. Předložení bakalářského nebo magisterského diplomu ze škol se sídlem v České republice nebo Slovenské republice způsobem uvedeným ve Směrnici děkana. V případě zahraničních studentů doložení rovnocennosti či nostrifikace zahraničního vzdělání způsobem uvedeným ve Směrnici  děkana. Poslední bod se netýká absolventů bakalářských studijních programů FJFI ČVUT v Praze.
  5. Znalost českého nebo slovenského jazyka prokázaná maturitní zkouškou, případně certifikovanou zkouškou z češtiny pro cizince úrovně alespoň B2. Termín dodání potvrzení o certifikované zkoušce se řídí Směrnicí  děkana. Poslední bod se netýká absolventů bakalářských studijních programů FJFI ČVUT v Praze.
  6. Úspěšné složení přijímací zkoušky organizované fakultou nebo její prominutí děkanem. Termín a organizace přijímací zkoušky jsou dány Směrnicí děkana.
  7. Uchazeč byl v minulosti nejvýše jednou zapsán do navazujícího magisterského studijního programu FJFI ČVUT v Praze.

Děkan fakulty může prominout přijímací zkoušku uchazečům, kteří absolvovali odpovídající bakalářský program na FJFI ČVUT v Praze nebo program odpovídající úrovně na jiné vysoké škole. Podrobnosti stanoví směrnice děkana.

Ověřování výše uvedených podmínek přijímacího řízení (včetně předložení veškerých dokladů) se provádí do 15. září 2023. Rozhodnutí o přijetí ke studiu bude vydáno do 30 dní po tomto ověření.

Rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání rozhodnutí bude vydáno do 30 dní od jejího obdržení.

Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu, během úředních hodin na studijním oddělení FJFI ČVUT v Praze, v případě skládání přijímací zkoušky nejpozději v následující pracovní den po jejich konání.

Přijímací řízení ke studiu v navazujících magisterských studijních programech končí dnem rozhodnutí o přijetí či nepřijetí u všech uchazečů ke studiu.

V Praze dne 1. června 2022

doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D.
děkan FJFI ČVUT v Praze

Schváleno AS FJFI ČVUT v Praze dne 30. května 2022

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.