Systémové upozornění
Hlavní informace

Přijímání uchazečů do navazujících magisterských studijních programů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze se řídí Zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů v platném znění, Statutem ČVUT v Praze, Statutem FJFI ČVUT v Praze, tímto dokumentem a Směrnicí děkana pro přijímací řízení do navazujících magisterských studijních programů č. 3-2021 (dále jen Směrnice děkana).

Podmínky přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech jsou:

 1. Podání jedné řádně vyplněné přihlášky ke studiu ve zvoleném navazujícím magisterském studijním programu v termínu do 30. června 2022 buď elektronicky prostřednictvím adresy http://prihlaska.cvut.cz, nebo na formuláři odeslaném doporučeně nebo doručeném osobně na adresu:
  • FJFI ČVUT v Praze, studijní oddělení, Břehová 7, 115 19 Praha 1
  Podrobnosti podání přihlášky stanoví Směrnice děkana.
 2. Zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 850,- Kč. Podrobnosti k provedení a doložení úhrady stanovuje Směrnice děkana.
 3. Dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání (zakončeného maturitní zkouškou) a absolvování bakalářského nebo magisterského studia ve stejném nebo příbuzném oboru.
 4. Předložení maturitního vysvědčení ze školy se sídlem v České republice nebo Slovenské republice a bakalářského nebo magisterského diplomu ze škol se sídlem v České republice nebo Slovenské republice způsobem uvedeným ve Směrnici děkana. Pokud byly maturitní zkouška nebo bakalářské či magisterské studium absolvovány v zahraničí kromě Slovenské republiky, doložení rovnocennosti či nostrifikace zahraničního vzdělání způsobem uvedeným ve Směrnici děkana, (tento bod se netýká absolventů bakalářských studijních programů FJFI ČVUT v Praze).
 5. Pro studium v českém jazyce znalost českého nebo slovenského jazyka prokázaná maturitní zkouškou, případně certifikovanou zkouškou z češtiny pro cizince úrovně alespoň B2. Pro studium v anglickém jazyce znalost anglického jazyka úrovně alespoň B2. Termín dodání potvrzení o certifikované zkoušce se řídí Směrnicí  děkana (tento bod se netýká absolventů bakalářských studijních programů FJFI ČVUT v Praze).
 6. Úspěšné složení přijímací zkoušky organizované fakultou nebo její prominutí děkanem. Termín a organizace přijímací zkoušky jsou dány Směrnicí děkana.
 7. Uchazeč byl v minulosti nejvýše jednou zapsán do navazujícího magisterského studijního programu FJFI ČVUT v Praze.

Děkan fakulty může prominout přijímací zkoušku uchazečům, kteří absolvovali odpovídající bakalářský program na FJFI ČVUT v Praze nebo program odpovídající úrovně na jiné vysoké škole. Podrobnosti stanoví směrnice děkana.

Ověřování výše uvedených podmínek přijímacího řízení (včetně předložení veškerých dokladů) se provádí do 16. září 2022. Rozhodnutí o přijetí ke studiu bude vydáno do 30 dní po tomto ověření.

Rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání rozhodnutí bude vydáno do 30 dní od jejího obdržení.

Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu, během úředních hodin na studijním oddělení FJFI ČVUT v Praze, v případě skládání přijímací zkoušky nejpozději v následující pracovní den po jejich konání.

Přijímací řízení ke studiu v navazujících magisterských studijních programech končí dnem rozhodnutí o přijetí či nepřijetí u všech uchazečů ke studiu.

V Praze dne 30. listopadu 2021

prof. Ing. Igor Jex, DrSc.
děkan FJFI ČVUT v Praze

Schváleno AS FJFI ČVUT v Praze dne 22. listopadu 2021

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.