Systémové upozornění
Hlavní informace

Tato směrnice doplňuje Vyhlášení přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze pro akademický rok 2022–2023 (dále jen Vyhlášení) a stanoví postup při jeho realizaci pro studium v českém jazyce.

 I.    Základní informace o navazujících magisterských studijních programech

Navazující magisterské studium na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze je realizováno pouze prezenční formou. Toto studium je členěno do studijních směrů dle níže uvedeného přehledu.

studijní směr (studijní program, resp. specializace)kód programu
Matematické inženýrství N0541A170027
Matematická fyzika N0533A110031
Aplikované matematicko-stochastické metody N0541A170030
Matematická informatika N0541A170032
Aplikace informatiky v přírodních vědách N0688A140026
Fyzikální elektronika
- specializace Laserová fyzika a technika
- specializace Fotonika
- specializace Počítačová fyzika
N0533A110044
Jaderné inženýrství
- specializace Aplikovaná fyzika ionizujícího záření
- specializace  Jaderné reaktory
N0533A110042
Jaderná a částicová fyzika N0533A110029
Inženýrství pevných látek N0533A110039
Fyzikální inženýrství materiálů N0533A110035
Fyzika plazmatu a termojaderné fúze N0533A110033
Radiologická fyzika N0533A110007
Jaderná chemie N0531A130039
Vyřazování jaderných zařízení z provozu N0788A110001
Kvantové technologie N0533A110047
Aplikovaná algebra a analýza N0541A170035

Uchazeč si vybírá při podání přihlášky právě jeden studijní směr z výše uvedených.

II. Postup podání přihlášky

 1. Ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze pro akademický rok 2022-2023 se podává právě jedna řádně vyplněná přihláška buď pomocí elektronického formuláře (podle bodu II-2 níže), anebo na předtištěném formuláři (podle bodu II-3 níže) v termínu do 30. června 2022. Přihláška má níže uvedené náležitosti.
 2. Podání přihlášky pomocí elektronického formuláře zahrnuje:
  1. Řádné vyplnění elektronického formuláře na adrese http://prihlaska.cvut.cz
  2. Uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 850,- Kč. Poplatek lze uhradit převodem, složenkou nebo kartou v rámci elektronického formuláře na adrese http://prihlaska.cvut.cz. Údaje pro platbu jsou:
   účet: 19-5373100277/0100
   konstantní symbol: 379
   variabilní symbol: 77777
   specifický symbol: kód přihlášky
  3. Přiložení dalších dokladů spojených s přijímacím řízením, které jsou dány podmínkami přijímacího řízení, pokud jsou v době podání přihlášky k dispozici. Jedná se zejména o úředně ověřené kopie nebo na studijním oddělení předložené originály těchto dokladů: maturitní vysvědčení a diplom o absolvování vysokoškolského studia, případně doklad o rovnocennosti či nostrifikaci zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání, případně potvrzení o certifikované zkoušce z češtiny pro cizince úrovně alespoň B2. Netýká se uchazečů z řad studentů a absolventů FJFI ČVUT v Praze. Lékařské potvrzení není vyžadováno.
  4. Odeslání dokumentů podle bodu II.-2c. doporučeně poštou nebo osobní doručení na adresu:
   ČVUT FJFI, studijní oddělení, Břehová 7, 115 19 Praha 1
 3. Podání přihlášky na předtištěném formuláři (Přihláška ke studiu na vysoké škole v bakalářském nebo magisterském studijním programu) zahrnuje:
  1. Řádně a úplně vyplněný podepsaný formulář přihlášky.
  2. Uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 850,- Kč. Poplatek lze uhradit převodem nebo složenkou. Údaje pro platbu jsou:
   účet: 19-5373100277/0100
   konstantní symbol: 379
   variabilní symbol: 77777
   specifický symbol: rodné číslo uchazeče
  3. Libovolnou formu dokladu o zaplacení poplatku podle bodu b.
  4. Přiložení dalších dokladů spojených s přijímacím řízením, které jsou dány podmínkami přijímacího řízení, pokud jsou v době podání přihlášky k dispozici. Jedná se zejména o úředně ověřené kopie nebo na studijním oddělení předložené originály těchto dokladů: maturitní vysvědčení a diplom o absolvování vysokoškolského studia, případně doklad o rovnocennosti či nostrifikaci zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání, případně potvrzení o certifikované zkoušce z češtiny pro cizince úrovně alespoň B2. Netýká se uchazečů z řad studentů a absolventů FJFI ČVUT v Praze. Lékařské potvrzení není vyžadováno.
  5. Odeslání dokumentů podle bodů II.-2.a.-d. doporučeně poštou nebo osobní doručení na adresu:
   ČVUT FJFI, studijní oddělení, Břehová 7, 115 19 Praha 1
 4. Bankovní spojení pro úhradu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ze zahraničí je: Swift Code: KOMBCZPP - IBAN: CZ1501000000195373100277 - typ poplatku "OUR" nebo takovým způsobem, že veškeré poplatky hradí plátce.
 5. Více než jednu přihlášku v  přijímacím řízení do navazujících magisterských studijních programů na FJFI ČVUT v Praze pro akademický rok 2022 - 2023 nelze přijmout. Administrativní poplatek za jednu nebo více současně zaslaných přihlášek do studia FJFI ČVUT v Praze nevrací.
 6. Po obdržení dokumentů podle bodů II.-2a-b., nebo II.-3e. a po zaevidování úhrady poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením je přihláška přijata a uchazeč zařazen do přijímacího řízení.
 7. Přihlášku lze doplnit o další doklady spojené s přijímacím řízením, pokud v době jejího podání nebyly k dispozici. Jedná se o doklady uvedené v bodech II.-2c, resp. II.-3d. této směrnice. Toto doplnění je součástí ověřování podmínek přijímacího řízení a je možné do 16. září 2022.

III. Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je jednodenní, má písemnou formu, ověřují se v ní znalosti z teoretických předmětů v rozsahu příslušného bakalářského studia na FJFI ČVUT v Praze a jsou doplněny ústním pohovorem.

Uchazeči o studium ve studijních směrech Matematické inženýrství, Matematická informatika, Aplikovaná algebra a analýza a Aplikované matematicko-stochastické metody konají přijímací zkoušku z matematiky. Uchazeči o studium ve studijních směrech Matematická fyzika, Jaderné inženýrství, Jaderná a částicová fyzika, Fyzikální elektronika, Inženýrství pevných látek, Fyzikální inženýrství materiálů, Fyzika plazmatu a termojaderné fúze, Radiologická fyzika, Vyřazování jaderných zařízení z provozu, Kvantové technologie konají přijímací zkoušku z fyziky. Uchazeči o studium ve studijním směru Aplikace informatiky v přírodních vědách konají přijímací zkoušku z informatiky. Uchazeči o studium ve studijním směru Jaderná chemie konají přijímací zkoušku z chemie.

K přípravě na přijímací zkoušky pro uchazeče o navazující magisterské studium na FJFI ČVUT v Praze slouží materiály zveřejněné na webových stránkách fakulty a poskytované studijním oddělením zahrnující požadavky na znalosti z uvedených předmětů pro přijímací řízení a vzory testů.

Děkan fakulty může prominout přijímací zkoušky uchazečům, kteří absolvovali bakalářský studijní program na FJFI ČVUT v Praze nebo program odpovídající úrovně na jiné vysoké škole. Úroveň postačující pro prominutí přijímacích zkoušek je dána obsahem matematických předmětů úrovně A, B nebo C vyučovaných na FJFI ČVUT v Praze ve smyslu Zásad bakalářského a magisterského studia na FJFI ČVUT v Praze, čl. 7.

Pro realizaci přijímacích zkoušek platí následující pravidla:

 1. Uchazeč se zkoušky účastní osobně, dostaví se včas a prokazuje se platným průkazem totožnosti.
 2. Řádný termín přijímací zkoušky je stanoven na 12. července 2022 v 9.00 hod. v prostorách budovy FJFI ČVUT v Trojanově ul. č. 13, Praha 2.
 3. Přijímací zkoušky se mohou zúčastnit i uchazeči, kteří budou uzavírat své předchozí studium v podzimním termínu.
 4. Podrobnosti ke konání přijímacích zkoušek budou uchazečům písemně sděleny studijním oddělením.
 5. S výsledkem přijímací zkoušky se každý uchazeč může seznámit v rámci ústního pohovoru v den konání přijímací zkoušky, kdy má také možnost nahlédnout do svého opraveného testu.
 6. Uchazeč může být přijat do navazujícího magisterského studijního programu na FJFI ČVUT v Praze nejvýše dvakrát.

V případě potřeby bude přijatým uchazečům vypracován pro první dva semestry jejich studia individuální studijní plán, umožňující dosáhnout znalostí absolventa oboru nebo zaměření bakalářského studia na FJFI ČVUT v Praze, na které příslušný magisterský studijní program navazuje.

IV. Průběh přijímacího řízení

 1. Uchazeči, jimž byla přijímací zkouška prominuta ve smyslu Vyhlášení, budou do studia přijati po ověření zbývajících podmínek pro přijetí. Rozhodnutí děkana o přijetí ke studiu obdrží po doručení všech dokumentů stanovených Vyhlášením (viz bod II této Směrnice).
 2. Uchazeči o studium, jimž není přijímací zkouška prominuta, k ní budou písemně pozváni. Přijati budou uchazeči, kteří zkoušky úspěšně složí. Rozhodnutí děkana o přijetí ke studiu obdrží po doručení všech dokumentů stanovených Vyhlášením (viz bod II této Směrnice).
 3. V případě potřeby vyhlásí děkan náhradní a mimořádný termín přijímacího řízení.

V. Zápis do studia

 1. Řádné zápisy do navazujícího magisterského studijního programu Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze probíhají v termínech stanovených studijním oddělením. K zápisu se uchazeč dostaví osobně a prokazuje se platným průkazem totožnosti.
 2. Výuka 1. ročníku začíná dle rozvrhu v rámci časového plánu následujícícho akademického roku.

VI. Termíny

Termín ukončení přijímání přihlášek: 30. 6. 2022
Termín přijímací zkoušky do magisterského studia: 12. 7. 2022 v 9.00 hod.
Termín pro dodání dalších dokladů spojených s přijímacím řízením dle bodů II.-2c., resp. II.-3d.: 16. 9. 2022
Řádný termín zápisu do 1. ročníku magisterského studia: podle pokynu studijního oddělení fakulty
Zahájení vyuky 1. ročníku podle Časového plánu fakulty pro akademický rok 2022-2023

V Praze dne 30. listopadu 2021

prof. Ing. Igor Jex, DrSc.
děkan FJFI ČVUT

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.