Hlavní informace

Tato směrnice doplňuje Vyhlášení náhradního a mimořádného termínu přijímacího řízení do bakalářských studijních programů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze pro akademický rok 2023–2024 (dále jen Vyhlášení) a stanoví postup při jeho realizaci. Tato směrnice nahrazuje pro náhradní a mimořádný termín přijímacího řízení Směrnici děkana pro přijímací řízení do bakalářských studijních programů č. 3/2022. o bakalářských studijních programech. 

Bakalářské studium na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze je realizováno pouze prezenční formou. Toto studium je členěno do studijních směrů dle níže uvedeného přehledu.

studijní směr (studijní program, resp. specializace)kód programu

Matematické inženýrství

- specializace Matematické modelování
- specializace Matematická fyzika
- specializace Matematická informatika
B0541A170021
Aplikované matematicko-stochastické metody B0541A170023
Aplikovaná informatika B0613A140022
Aplikace informatiky v přírodních vědách B0588A140002
Aplikace informatiky v přírodních vědách - studium v Děčíně B0588A140002
Jaderná a částicová fyzika B0533A110014

Jaderné inženýrství

- specializace Aplikovaná fyzika ionizujícího záření
- specializace Jaderné reaktory
- specializace Radioaktivita v životním prostředí

B0533A110019

Fyzikální inženýrství

- specializace Inženýrství pevných látek
- specializace Fyzikální inženýrství materiálů
- specializace Laserová technika a fotonika
- specializace Počítačová fyzika
- specializace Fyzika plazmatu a termojaderné fúze

B0533A110017
Radiologická technika B0914A110001
Jaderná chemie B0531A130029
Vyřazování jaderných zařízení z provozu B0588A110001
Kvantové technologie B0533A110024
Aplikovaná algebra a analýza B0541A170025

Uchazeč si vybírá při podání přihlášky právě jeden studijní směr z výše uvedených. Při zápisu do studia jej lze změnit. Později během studia lze studijní směr změnit formou písemné žádosti s vědomím případné odlišnosti v povinné části studijních plánů a pravidel pro přestup mezi studijními programy.

II. Postup podání přihlášky

 1. Ke studiu v bakalářském studijním programu Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze pro akademický rok 2023–2024 se podává právě jedna řádně vyplněná přihláška pomocí elektronického formuláře (podle bodu II-2 níže) v termínu do 1. září 2023. Přihláška má níže uvedené náležitosti.
 2. Přihláška pomocí elektronického formuláře zahrnuje:
  1. Řádné vyplnění elektronického formuláře na adrese http://prihlaska.cvut.cz.
  2. Uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 850,- Kč. Poplatek lze uhradit převodem, složenkou nebo kartou v rámci elektronického formuláře na adrese http://prihlaska.cvut.cz. Údaje pro platbu jsou:
   účet: 19-5373100277/0100
   konstantní symbol: 379
   variabilní symbol: 77777
   specifický symbol: kód přihlášky
  3. Zaslání dalších dokladů spojených s přijímacím řízením, které jsou dány podmínkami přijímacího řízení, pokud jsou v době podání přihlášky k dispozici:
   1. úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení, případně dokladu o rovnocennosti či nostrifikaci zahraničního vzdělání (který lze získat procesem vnitřní nostrifikace), případně potvrzení o certifikované zkoušce z jazyka studia úrovně alespoň B2.
   Lékařské potvrzení není vyžadováno.
  4. Pro studium v Praze: odeslání dokumentů podle bodů c. doporučeně poštou na adresu:
   ČVUT FJFI, studijní oddělení, Břehová 7, 115 19  Praha 1 nebo
   Pro studium v Děčíně: odeslání dokumentů podle bodů c. doporučeně poštou na adresu:
   ČVUT FJFI, studijní oddělení, Pohraniční 1, 405 01  Děčín 
 3. Bankovní spojení pro úhradu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ze zahraničí je: Swift Code: KOMBCZPP - IBAN: CZ1501000000195373100277 - typ poplatku "OUR" nebo takovým způsobem, že veškeré poplatky hradí plátce.
 4. Více než jednu přihlášku v přijímacím řízení do bakalářských studijních programů na FJFI ČVUT v Praze pro akademický rok 2023–2024 nelze přijmout. Administrativní poplatek za jednu nebo více současně zaslaných přihlášek do studia FJFI ČVUT v Praze nevrací.
 5. Po obdržení dokumentů podle bodů II-2d. včetně zaevidování úhrady poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením je přihláška přijata a uchazeč zařazen do přijímacího řízení.
 6. Přihlášku lze doplnit o další doklady spojené s přijímacím řízením, pokud v době jejího podání nebyly k dispozici. Jedná se o doklady uvedené v bodech II-2c., této směrnice. Toto doplnění je součástí ověřování podmínek přijímacího řízení a je možné do 11. září 2023.

III. Přijímací zkouška

Přijímací zkouška se promíjí uchazečům, kteří dosáhli úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání a splnili (v období po roce 2018 včetně) alespoň jednu z následujících podmínek: 

1. Složení maturitní zkoušky z alespoň jednoho profilového předmětu. Profilovými předměty jsou matematika a fyzika, případně také chemie pro studijní program Jaderná chemie. 
2. Průměr známek alespoň jednoho profilového předmětu za celé středoškolské studium je nejvýše 2,0. Průměr se přitom vypočítává z výročních vysvědčení 1. - 3. ročníku a z pololetního vysvědčení 4. ročníku absolvované střední školy. K ověřování známek pro prominutí přijímací zkoušky je nezbytné nahrát kopie příslušných vysvědčení (případně výpis známek potvrzený absolvovanou střední školou) do fakultního systému KOS pomocí webové přihlášky.
3. Úspěšná účast v některé ze středoškolských soutěží v oblasti matematiky, fyziky, chemie, nebo informatiky. Úspěšná účast uchazeče (alespoň v regionálním kole soutěže) musí být prokázána např. potvrzením absolvované střední školy nebo úředně ověřeným dokumentem vydaným organizátorem soutěže. 
4. Přihláška je podána do studijního programu Aplikace informatiky v přírodních vědách - studium v Děčíně. 

IV. Průběh přijímacího řízení

Povinnost konat přijímací zkoušku se týká pouze těch uchazečů, kteří nesplnili žádnou z výše uvedených podmínek pro prominutí přijímací zkoušky.

Přijímací zkouška má formu písemného testu a ověřují se v ní znalosti z matematiky v rozsahu středoškolské látky dané okruhy státní maturity z matematiky v základní formě. 

K přípravě na test z matematiky ze středoškolské látky pro uchazeče o studium na FJFI ČVUT v Praze slouží vzor testu a dále také kurzy matematiky pro přípravu k přijímacím zkouškám na technických vysokých školách pořádaných na FJFI ČVUT v Praze.

1. Uchazeč se zkoušky účastní osobně, dostaví se včas a prokazuje se platným průkazem totožnosti.

2. Řádný termín přijímací zkoušky je stanoven na 13. června 2023 v 10.00 hod. v prostorách budovy FJFI ČVUT v Trojanově ul. č. 13, Praha 2. Tohoto termínu se účastní uchazeči, kteří si podali přihlášku do studia do 8. 6. 2023 a kterým nebyla přijímací zkouška prominuta.

3. Uchazeči konající přijímací zkoušku, kteří podali přihlášku do studia mezi 9. 6. a 1. 9. 2023, se účastní náhradního termínu přijímací zkoušky pro 2. kolo dne 7. 9. 2023 v 10.00 hod. v prostorách budovy FJFI ČVUT v Trojanově ul. č. 13, Praha 2. Neúčast uchazeče v tomto termínu, jemuž není přijímací zkouška prominuta, znamená nesplnění podmínek pro přijetí do studia dle Vyhlášení.


4. Odůvodněnou omluvu z přijímací zkoušky a žádost o povolení účasti v náhradním termínu musí uchazeč podat elektronicky nejpozději v den konání řádného termínu. V případě přijetí omluvy z účasti v řádném termínu bude uchazeč zaregistrován na náhradní termín přijímací zkoušky. 


5. Přijímací zkoušky se mohou účastnit i uchazeči, kteří budou maturitní koušku skládat v podzimním termínu. 


6. Podrobnosti ke konání přijímací zkoušky budou sděleny elektronicky. 


7. Uchazeč, který splní test na alespoň 50%, bude přijat do studia. Uchazeč, který splní test na méně než 50% a alespoň na 40%, bude přijat a bude mu předepsána povinnost absolvovat předmět Matematické minimum. Pokud uchazeč splní test na méně než 40%, nebude ke studiu přijat. 


8. S výsledkem přijímací zkoušky se každý uchazeč může seznámit nejpozději následující pracovní den po dni konání své přijímací zkoušky. Uchazeč bude mít také možnost následující pracovní den po dni konání své přijímací zkoušky nahlédnout do svého opraveného testu. Tyto informace poskytne studijní oddělení, Břehová 7, 115 19 Praha 1. 


9. Uchazeč může být zapsán do bakalářského studijního programu na FJFI ČVUT v Praze nejvýše dvakrát.  

Všichni uchazeči obdrží elektronicky garanci děkana o přijetí. V ní budou informováni, že rozhodnutí děkana o přijetí ke studia obdrží po ověření zbývajících podmínek pro přijetí (uvedeny ve Vyhlášení a v bodech II-2c-d této směrnice). 

V. Zápis do studia a zahájení studia

 1. Studenti přijatí do 14. 8. 2023 mají stanoven řádný termín zápisu do bakalářského studijního programu Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze ve dnech 23. – 25. 8. 2023. Studenti přijatí po datu 14. 8. 2023 mají stanoven náhradní termín zápisu na 15. 9. 2023. K zápisu se uchazeč dostaví osobně a prokazuje se platným průkazem totožnosti a dopisem o přijetí.
 2. Výuka 1. ročníku v Praze začíná povinným Přípravným týdnem ve dnech 18.–20. 9. 2023. Podrobnosti o jeho organizaci budou zveřejněny na webových stránkách fakulty bezprostředně před započetím Přípravného týdne.
 3. Ubytování přijatých studentů 1. ročníku bakalářského studia, které zajišťuje Správa účelových zařízení ČVUT v Praze (http://www.suz.cvut.cz), probíhá ve dnech 14. a 15. 9. 2023.

VI. Termíny

Termín ukončení přijímání přihlášek:

1. 9. 2023

Termín přijímací zkoušky:  13. 6. 2023 v 10:00 hod. 
Náhradní termín přijímací zkoušky pro 2. kolo: 7. 9. 2023 v 10:00 hod.
Termín pro dodání dalších dokladů spojených s přijímacím řízením dle bodů II-2c: 15. 7. 2023
Náhradní termín pro dodání dokladů spojených s přijímacím řízením dle bodů II-2c: 11. 9. 2023
Řádný termín zápisu do 1. ročníku prezenční formy bakalářského studia v Praze: 23. – 25. 8. 2023 v rozdělení uchazečů podle pokynu studijního oddělení fakulty
Náhradní termín zápisu do 1. ročníku prezenční formy bakalářského studia v Praze: 15. 9. 2023
Zahájení vyuky 1. ročníku v Praze povinným Přípravným týdnem: 18. – 20. 9. 2023

 

V Praze dne 30. dubna 2023

doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
proděkan FJFI ČVUT pro studijní záležitosti

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.