Systémové upozornění
Hlavní informace

pro studenty bakalářského a navazujícího magisterského studia

Tato vyhláška uvádí přehled informací o opatřeních přijatých v souvislosti s mimořádnou situací doprovázející průběh zimního semestru akademického roku 2020-21 (sestupně podle data)

Informace ze dne 23. 12. 2020 o přípravě zkouškového období zimního semestru

 • ve smyslu příkazu rektora č. 21/2020 lze vykonávat v prostorách fakulty v Břehové 7, v Trojanové a v Děčíně činnosti odpovídajícímu v dané chvíli platnému stupni tohoto příkazu
 • po vstupu do budov FJFI ČVUT platí povinnost nošení roušek ve všech společných prostorách včetně výukové a zkušební činnosti
 • organizace zkouškového období za ZS bude analogická k předchozímu semestru, preferovaná forma zkoušení je prezenční při dodržení nařízení vlády, rektora a děkana
 • v nezbytném případě lze použít s vědomím vedoucího katedry nekontaktní formu s využitím metodického pokynu ČVUT
 • kapacita zkušebních termínů je omezena současně kapacitou učeben, nařízením vlády ČR a příkazem rektora, zkoušet v kanceláři zkoušejícího je možné pouze 1 studenta, přitom je třeba dbát hygienických opatření
 • osoby přítomné na zkušebním termínu jsou evidovány jeho organizátorem, tato evidence je uchována vždy do 28.2.2021
 • zkušební termíny jsou organizovány z hlediska rezervace učeben jako dopolední do 13h a odpolední od 13h
 • zkoušející před zahájením zkoušení vyzvedne dezinfekční prostředek na sekretariátu katedry a po skončení jej vrátí zpět
 • laboratorní výuka vymezená Příkazem rektora může být realizována i nadále
 • SZZ v únoru budou na základě zjištění kateder organizovány v období stanoveném časovým plánem pro AR 20-21. Termín uzavření studia pro tyto SZZ je 21.1.2021. Jsou připravovány podrobné   informace o jejich organizaci v závislosti na epidemiologické situaci.
 • vedení fakulty zvažuje možnost zorganizovat promoce absolventů bakalářského a navazujícího magisterského studia nekontaktní formou, o podrobnostech bude vedení fakulty informovat

Aktualizované informace k organizaci výuky jsou uváděny vždy na webových stránkách fakulty a zařazovány do této vyhlášky č. 8/2020.

Informace ze dne 4. 12. 2020 o dalším průběhu zimního semestru

v souladu s opatřeními vlády ČR dochází od pondělí 7.12. ke změnám, které pro výuku na FJFI ČVUT znamenají:

 • od 7.12. se činnosti na FJFI realizují v souladu se stupněm 3. příkazu rektora č. 21/2020:
 • ubytovací zařízení ČVUT fungují v omezeném režimu, studenti mohou dle vyjádření SUZ využít hotelové části kolejí za studentské ceny
 • po vstupu do budov FJFI ČVUT platí povinnost nošení roušek ve všech společných prostorách včetně výukové činnosti
 • praktická, laboratorní a experimentální výuka a tvůrčí činnost týkající se závěrečných prací (všech stupnů studia) je možná pro všechny studenty ve skupinách nejvýše 20 osob, resp. limitu kapacity dané místnosti; vyučující při úmluvě zohlední též geografickou dostupnost výuky pro studenty
 • veškerá teoretická výuka probíhá nekontaktně, a to do konce semestru
 • individuální kontaktní konzultace jsou po vzájemné dohodě možné pro všechny studenty
 • výuku zajišťovanou externími pracovníky reps. pracovišti organizují vedoucí kateder
 • kontaktní zkoušení a skládání zápočtů je možné v počtu do 10 osob, resp. nižšího daného kapacitou dané místnosti
 • děkanské volno je vyhlášeno na 23.12. a vztahuje se i na výuku
 • promoce absolventů BS a NMS jsou odloženy; absolventi si mohou (pouze osobně) své diplomy vyzvednout již nyní na studijním oddělení. Pří případné promoci je mohou si diplom sebou přinést. Pokud nebude možné odložené promoce uskutečnit v rámci AR 20-21, nebude organizována náhrada a všechny diplomy předány  na studijním oddělení.
 • vedení fakulty předpokládá možnost kontaktního uzavírání předmětů (zápočty a zkoušky) v nadcházejícím zkouškovém období při zohlednění předepsané kapacity zkušebních termínů a učeben v souladu s opatřeními děkana FJFI, rektora ČVUT a vlády ČR a rovněž dopravních možností studentů.
 • termín školení bezpečnosti práce pro nové studenty bakalářského studia a navazujícího magisterského studia je 11. a 18.12. v 17:30 v systému Teams (Team-FJFI školení BOZP a PO) - sděleno též vyhláškou  na webových stránkách.

Aktualizované informace k organizaci výuky jsou uváděny vždy na webových stránkách fakulty a zařazovány do této vyhlášky č. 8/2020.

Informace ze dne 20. 11. 2020 o dalším průběhu zimního semestru

Rektor ČVUT vydal příkaz č. 21/2020 platný od 23.11.2020 v souladu s opatřeními vlády ČR, který nahrazuje předchozí příkaz č. 18/2020

Pro výuku na FJFI ČVUT z toho plynou od 25.11.2020 následující změny:

 • všechny činnosti na FJFI se realizují v souladu se stupněm IV. tohoto příkazu

 • po vstupu do budov FJFI ČVUT platí povinnost nošení roušek ve všech společných prostorách

 • praktická, laboratorní a experimentální výuka a tvůrčí činnost týkající se závěrečných prací pro studenty posledních ročníků BS a NMS je možná ve skupinách nejvýše 20 studentů

 • účast na výuce předmětů v laboratořích je písemně evidována jejím garantem

 • pro tuto činnost vyučující před zahájením výuky zajistí, aby v prostorách výuky byl k dispozici dezinfekční prostředek.

 • v budově MFF UK v Troji katedry KJR a KFE realizují náležitosti doprovázející takovouto činnost v souladu s příkazem rektora a s nařízeními MFF UK.

 • veškerá teoretická výuka probíhá nekontaktně, a to do konce semestru

 • knihovna FJFI je uzavřena a funguje jen pro předem objednané výpůjčky

 • vedení fakulty předpokádá možnost kontaktního uzavírání předmětů (zápočty a zkoušky) v nadcházejícím zkouškovém období při zohlednění předepsané kapacity zkušebních termínů
  a učeben v souladu s opatřeními děkana FJFI, rektora ČVUT a vlády ČR a rovněž dopravních možností studentů. Pro případ nutnosti nekontaktního zkoušení RČVUT připravuje metodický pokyn.

 • pokračují nekontaktní úřední hodiny studijního oddělení FJFI ČVUT v Praze v rozsahu běžné pracovní doby. Na pracovnice studijního oddělení je možné se obrátit e-mailem nebo pomocí skype: Studijni oddeleni Br.

 • přihlašování na státní závěrečné zkoušky (SZZ) s uzávěrkou 30.11. dle časového plánu akademického roku 2020-21 je možné pomocí e-mailu adresovaného sekretariátu příslušné katedry. Takový e-mail nahrazuje podpis studenta na přihlášce k SZZ.

 • mimořádná anketa k nekontaktní výuce byla vyhodnocena vedením fakulty

Aktualizované informace k organizaci výuky jsou uváděny vždy na webových stránkách fakulty a zařazovány do této vyhlášky č. 8/2020:

Informace ze dne 17. 11. 2020 o nekontaktní imatrikulaci

Noví studenti 1. ročníku bakalářského studia mají přpipravenu nekontaktní imatrikulaci.

Informace o ní je obsažena ve vyhlášce č. 6/2020.

Imatrikulace se koná

 • dne 23.11.2020 v 18:00 h pro první část studentů 1. ročníku bakalářského studia
 • dne 24.11.2020 v 08:30 h pro druhou část studentů 1. ročníku bakalářského studia

Informace ze dne 13. 10. 2020 o mimořádné anketě

Ve dnech 13.10. - 20.10.2020 probíhá mimořádná anketa k nekontantní výuce v systému

http://anketa.cvut.cz

Informace ze dne 9. 10. 2020 o pokračování nekontaktní výuky

K platným informacím ze dne 18., 21. 9. a 2. 20. 2020 jsou doplněny tyto podrobnosti:

 • rektor ČVUT vydal příkaz č. 18/2020 platný od 12.10.2020.
 • s ohledem na současná opatření vlády ČR, která jsou příkazu nadřazena, se zatím pravidla uvedená v příkazu rektora č. 18/2020 neuplatní.
 • všechny budovy FJFI v Praze a v Děčíně jsou pro studenty bakalářského a magisterského stupně a celoživotního vzdělávání od 12.10. do 23.10. uzavřeny a probíhá nekontaktní výuka.
 • promoce plánované na 20.10.2020 jsou odloženy na neurčito.

Opatření MŠMT jsou uvedena na odkazu zde.

Informace ze dne 2. 10. 2020 o dalších provozních podrobnostech v mimořádné situaci

K platným informacím ze dne 18. a 21. 9. 2020 jsou doplněny tyto podrobnosti:

 • v souladu s Příkazem rektora č.16/2020 je budova FJFI ČVUT Trojanova 13 pro studenty uzavřena a do budovy Břehová 7 lze jednotlivě chodit do knihovny pro výpůjčky (cl. II, stupeň III, odst g.)

 • FJFI ČVUT připravuje anketu dotazující se na dosavadní průběh nekontaktní výuky. O jejím spuštění budou studenti v nejbližší době informováni

 • imatrikulace studentů 1. ročníku původně plánovaná na 6.10.2020 v Betlémské kapli je zrušena, výuka dne 6.10.2020 tedy probíhá plynule dle rozvrhu

 • FJFI ČVUT připravuje pro studenty 1. ročníku imatrikulaci nekontaktní. O její organizaci a termínu budou studenti informováni

Informace ze dne 21. 9. 2020 o provozních podrobnostech v mimořádné situaci

K platné informaci ze dne 18. 9. 2020 jsou doplněny tyto podrobnosti:

 • Způsob komunikace se studijním oddělením - studenti mohou v pracovních dnech kontaktovat studijní oddělení prostřednictvím referentky příslušné jejich studijnímu směru dle přehledu uvedeného zde.
 • Způsob zápisu do studia a úpravy zápisu v nekontaktním období je stanoven vyhláškou č. 9/2020
 • Ve smyslu Příkazu rektora Příkazu rektora č.16/2020 jsou budovy FJFI ČVUT umístěné v Praze pro studenty uzavřeny
 • rektor ČVUT oslovil studenty ČVUT osobním dopisem

Informace ze dne 18. 9. 2020 k zahájení výuky v zimním semestru akademického roku 2020-21.

Organizace výuky v nadcházejícím zimním semestru se řídí dle pokynů vlády ČR, rektora ČVUT a děkana FJFI ČVUT.

Na základě rozhodnutí stanoveného v Příkazu rektora č.16/2020 pro daný stupeň rizika nákazy v regionu Praha bude výuka v místě sídla školy zahájena dne 21. 9. 2020 bezkontaktně dle platného rozvrhu pro zimní semestr akademického roku 2020-21. Toto opatření má předběžnou platnost do 31. 10. 2020.

Výuka v detašovaném pracovišti v Děčíně bude zahájena kontaktně dle platného rozvrhu pro zimní semestr akademického roku 2020-21.

Nekontaktní výukový proces bude prováděn takto:

 • nekontaktní výuka v předmětech zimního semestru akademického roku 2020-21 probíhá dle platného rozvrhu
 • v rámci nekontaktní výuky musí být zajištěn častý a periodický adresný kontakt se studenty prostřednicvím vhodných komunikačních nástrojů
 • studenti jsou povinni se nekontaktní výuky aktivně účastnit
 • za podrobnosti realizace výuky jsou zodpovědni garanti předmětů a vedoucí kateder
 • vyučující každého předmětu zahájí jeho výuku odesláním e-mailové zprávy v systému KOS zapsaným studentům a uvede v něm způsob výuky a podstatné informace pro její realizaci

Aktualizované informace k organizaci výuky jsou uváděny vždy na webových stránkách fakulty a zařazovány do vyhlášky č. 8/2020

Je také třeba neustále sledovat fakultní e-mail.

Tato informace bude průbežně doplňována o další podrobnosti a provozní pokyny.

prof. Dr. Ing. Michal Beneš
Proděkan pro pedagogiku
18-09-2020 22:10:15

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.