Systémové upozornění
Hlavní informace

SC 5.1 Excelentní výzkum a vývoj v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví – tzv. program EXCELES

Bude se jednat o veřejnou soutěž a doba pro podání žádosti bude poměrně krátká (údajně cca 30 – 40 dnů).


Program EXCELES je zaměřen na výzkum, vývoj a inovace v následujících oblastech:


a) studium infekčních chorob a virologii;
b) onkologii;
c) oblast neurověd, resp.na problematiku neurodegenerativních a dalších typů neurologických onemocnění;
d) problematiku metabolických onemocnění a kardiovaskulárních chorob;
e) sociální a ekonomické dopady systémových zdravotních rizik, tj. souborně na problematiku:
- fungování veřejné správy, komunikace veřejné správy s veřejností a chování společnosti v situacích zdravotního ohrožení,
- efektivity zdravotní péče, životního stylu a jiných sociálně ekonomických determinant zdravotních rizik,
- obnovy hospodářství po zdravotních či bezpečnostních krizích z hlediska hospodářské politiky, trhu práce a nezaměstnanosti, lidského kapitálu a vzdělávání nebo řešení nárůstu chudoby.

Podporované projektové aktivity
a) Cílené oborové a multioborové sdružení významných českých vědeckých špiček a technologických expertů, úspěšných a již etablovaných na mezinárodním vědeckém poli, a vytvoření expertních, interdisciplinárních platforem ve státem vybraných prioritních oblastech VaVaI za účelem sdílení znalostí a provádění výzkumu na projektové bázi;

b) aplikovaný výzkum zahrnující nezbytný podíl základního výzkumu zaměřený na dosažení nových přelomových poznatků, znalostí a dovedností s vysokou přidanou hodnotou a potenciálem v některé z vymezených prioritních oblastí VaVaI, se zohledněním principů „do no significant harm“;

c) rozvoj obsahu znalostí v prioritních oblastech VaVaI z genderového hlediska;

d) cílené činnosti projektového týmu vedoucí k rozvoji, sdílení a modernizaci výzkumných kapacit (na principu „do no significant harm“) a jeho aktivní zapojení do mezinárodní spolupráce ve VaVaI;

e) rozvoj lidských zdrojů se zohledněním genderově specifických potřeb podpořených pracovišť, vč. cílené činnosti zaměřené na vnitřní transformace vedoucí k získání HR Award a na implementaci plánu genderové rovnosti, podpora vědecké výchovy a zapojování mladých a začínajících vědců;

f) ochrana a uplatnění výsledků VaVaI získaných v projektu v maximální možné míře (bez ohledu na jejich formu), interoperabilní sdílení vědeckých informací, včetně vědeckých dat, a jejich diseminace založená na FAIR principech.

Dotace bude až 100 %.

Výzvu bude vyhlašovat MŠMT a bližší informace o programu naleznete zde. Znění Programu EXCELES také i v příloze. Výzva zatím vyhlášena nebyla.

SC 5.2 Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe.

Tento specifický cíl je zaměřen na malé a střední podniky a spolupráci soukromého a veřejného sektoru v oblasti inovací postupů a organizačních inovací. V praxi tomu rozumím tak, že žadatelem bude malý nebo střední podnik a na výzkumu a vývoji bude moci spolupracovat s výzkumnou organizací. Zde bychom tedy byly spíše partnerem.

Podporované oblasti:

Investice:
• Podpora výzkumu a vývoje v podnicích (v souladu s Národní RIS3 strategií)
• Podpora zavádění inovací do podnikové praxe
• Podpora spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje (v souladu s Národní RIS3 strategií)
• Podpora výzkumu a vývoje v oblasti životního prostředí
• Podpora výzkumu a vývoje v oblasti dopravy
• Podpora výzkumu a vývoje v synergických efektech s rámcovým programem pro výzkum a inovace

Výzvy budou vyhlášeny v rámci Programu Trend. Vyhlášení výzvy: 12/2021.

A v rámci Programu Country for The Future. Vyhlášení výzvy: I. nebo II. kvartál 2022.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.