Hlavní informace

Zvýšení kvality technického vzdělání pro potřeby trhu práce v Ústeckém kraji
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010196

Výzva č. 02_18_058 ESF výzva pro VŠ ve strukturálně postižených regionech v prioritní ose 2 OP

Projekt je zaměřen na zpřístupnění a zkvalitnění vyššího technického vzdělání s cílem přispět k restrukturalizaci v Ústeckém regionu. Cílovými skupinami jsou studenti SŠ (aktivity vedoucí ke zvýšení zájmu studentů o vyšší vzdělání), studenti VŠ (nový studijní program, zpřístupnění studia a podpora udržitelnosti ve studiu), absolventi VŠ (snaha nalézt uplatnění pro absolventy v Ústeckém a Karlovarském kraji) a pedagogičtí pracovníci (zvyšování moderních pedagogických dovedností).

 

 

Hlavním cílem projektu je přispět ke zvýšení atraktivity a zlepšení přístupnosti studia na VŠ v oblasti technických oborů pro širší skupinu mladých lidí a tím přispět k naplňování Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého kraje. V tomto kraji je nízký nejen počet studentů VŠ, ale také počet absolventů, kteří v regionu našli své uplatnění. Především v technických, poměrně náročných oborech, je na tomto území minimum absolventů a zároveň podíl znevýhodněných vrstev obyvatelstva je zde vysoký. Tato sociodemografická struktura je nevhodná a je potřeba ji změnit. Předkládaný projekt se proto snaží přispět k restrukturalizaci regionu. Mezi dílčí cíle projektu patří akreditace bakalářského studijního programu Jaderné inženýrství, neboť s přijetím nového atomového zákona a jeho prováděcích právních předpisů vyvstala řada nových povinností zaměstnavatelům především v oblasti přírodního ozáření. K dodržování legislativy chybí v praxi odborníci, kteří by novou legislativu nejen implementovali do praxe jako zaměstnanci či přímo majitelé firem, ale také mohli být oporou pro kontrolní mechanismy a orgány státního dozoru. Technicky vzdělaní lidé jsou mimo jiné vychováváni k analytickému myšlení a jsou schopni se uplatnit v řadě oborů. Snahou projektu je také formou zájmových kroužků zaměřených na technické znalosti a dovednosti vyrovnat mezery v počátečním vzdělání studentů SŠ a čerstvých studentů VŠ a tím je ke studiu přitáhnout a na studiu udržet. Poskytnout absolventům dobré uplatnění v Ústeckém kraji zřízením kariérní poradny je dalším dílčím cílem projektu, který je v úzké návaznosti na spolupráci s bývalými absolventy ČVUT pracoviště Děčín. Tito absolventi mohou poskytnout vzor pro uplatnění nových absolventů. Zajistit kvalitní výuku znamená zvyšovat schopnosti pedagogů nejen po odborné stránce, ale i po stránce komunikace se studenty ze znevýhodněných skupin, proto je jedním z cílů projektu také vzdělávání pedagogů.

 

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.