Systémové upozornění
Hlavní informace

Motto: Je lhostejné, jestli jsme akademičtí pracovníci, studenti nebo vědečtí pracovníci – všichni jsme jaderňáci, jsme na jedné lodi a fakulta je naším domovem. Práce a studium nás musí v první řadě bavit, jen tak budeme mít motivaci pracovat i studovat co nejlépe a neustále se zlepšovat. Můžeme být hrdí na to, co jsme společně dokázali, ale musíme být otevření diskuzi i o našich nedostatcích a k názorům druhých musíme přistupovat s respektem, i v případě, že s nimi nesouhlasíme. Pro rozvoj fakulty je zásadní co nejaktivnější akademická obec.

Vasek profil

Jako děkan budu:

 • Vybízet akademickou obec k aktivní diskuzi o prioritách i dlouhodobých potřebách fakulty.
 • Klást důraz na rozvoj všech kateder a pracovišť včetně Děčína a jejich zapojování do celofakultních i celouniverzitních projektů.
 • Aktivně nabízet pracovníkům a doktorandům kurzy pro zlepšení dovedností ve výuce i prezentaci vědeckých výsledků (např. kurzy placené fakultou, externí supervize, jazykové kurzy).
 • Podporovat vznik společných programů připravených více katedrami a nabízených v českém i anglickém jazyce.
 • Intenzivně podporovat výjezdy i příjezdy studentů v rámci Erasmu+ a dalších mezinárodních výměnných programů.
 • Zájemcům umožňovat psaní všech kvalifikačních prací v anglickém jazyce.
 • Věnovat velkou pozornost také interním záležitostem, jako je profesní růst a kvalita pracovního i osobního života našich zaměstnanců a studentů a rozvíjet tak jejich sounáležitost s fakultou.
 • Vést otevřenou debatu o výsledcích anket a reakcích na připomínky mezi zaměstnanci i studenty formou pravidelných semestrálních setkání.
 • Podporovat rodiče s malými dětmi, abychom jim usnadnili studium i práci, vznikem dětské herny či zázemím pro starost o batolata.
 • Pracovat na získávání zahraničních studentů – samoplátců.
 • Podporovat zřízení pozice ombudsmana pro komunikaci mezi pedagogy a studenty a řešení případných nedorozumění.
 • Zveřejňovat v zájmu sdílení informací a transparentnosti zápisy ze zasedání vedení, kolegia, i vědecké rady.

Teze v pdf

Životopis

 • Vystudoval jsem FJFI a působím zde 18 let jako vědec a pedagog.
 • Pracuji na Katedře jaderné chemie, byl jsem vedoucím Centra pro radiochemii a radiační chemii a od roku 2014 zastávám funkci proděkana pro rozvoj.
 • Jako školitel jsem vedl řadu bakalářských i magisterských studentů a doktorandů, z nichž mnozí za své kvalifikační práce či výzkum získali prestižní ocenění.
 • Jsem garantem bakalářského studijního programu Jaderná chemie a jsem členem oborové rady stejnojmenného doktorského programu.
 • Vedu přednášky a cvičení ve všech třech stupních studia. Jsem spoluautorem skript z radiační chemie a fotochemie.

Zkušenosti s vědou a řízením projektů

Většinu své vědecké kariéry se věnuji základnímu i aplikovanému výzkumu v oblas radiační chemie, fotochemie a nanotechnologií. Jsem spoluautorem bezmála 80 prací uveřejněných v mezinárodních recenzovaných časopisech, čtyř knižních kapitol, sedmi národních patentů a desítek dalších vědeckých výstupů i populárně naučných příspěvků.

Jsem řešitelem řady mezinárodních vědeckých grantů v rámci programů EU a národních projektů GA ČR, MV ČR, MPO a TA ČR. Jsem koordinátorem fakultních projektů pro rozvoj výukových programů. Celkový finanční objem všech těchto projektů dosahuje přes 200 mil. Kč.

Zkušenosti s mezinárodní spoluprací

 • Ve spolupráci s CERN a velkým mezinárodním konsorciem Crystal Clear Collaboraon vyvíjíme scintilátory pro moderní detektory v lékařství a fyzice vysokých energií.
 • S Université Grenoble Alpes provádíme preklinické testování speciálních nanoléčiv pro použití v medicíně.
 • V kooperaci s University of Oslo vyvíjíme radioaktivní nanočástice vhodné pro studium biodistribuce radioizotopů v živých organismech.
 • Ve spolupráci s Chalmers University a Lund University vyvíjíme nanoprášková paliva pro jaderné reaktory.

Jsem taky člověk

Kromě vědecké a pedagogické práce se aktivně věnuji chalupaření, muzice (jsem kytarista rockové kapely D.E.R.) a sportu (dříve judo a šerm, v současnosti hlavně vytrvalostní běh a hokej). Mám rád fantasy a sci-fi a, když je čas a příležitost, rád si zahraji třeba stolní hry na hrdiny.

Životopis v pdf

Můj volební program

Naše fakulta je elitní vzdělávací a vědeckou institucí, která patří k nejlepším v ČR i v Evropě. Naším poznávacím znamením je vysoký poměr počtu akademických a vědeckých pracovníků ke studentům a široké zapojení studentů všech stupňů do výzkumné práce. Naši absolventi nacházejí bez potíží uplatnění ve svém oboru i jinde, mezi našimi učiteli je řada legendárních osobností a máme mezi sebou řadu špičkových a mezinárodně respektovaných vědců. Spolupracujeme s domácími i zahraničními univerzitami, vědeckými institucemi a průmyslovými podniky. Všechny tyto přednosti musíme prohlubovat. Jsme součástí svazku ČVUT, představujeme jeho přírodovědnou výzkumnou základnu a musíme usilovně pracovat na tom, abychom naší univerzitě pomáhali prosadit se mezi přední evropské technické univerzity.

Akademičtí a vědečtí pracovníci musí zvládat širokou škálu dovedností. Periodické hodnocení pracovníků dané kariérním řádem musí mít motivační charakter a nemá být příliš časté. Smyslem hodnocení nesmí být trestat ty, kterým se v některých oblastech daří méně, ale motivovat je ke zlepšení. Cílem je najít optimální směrování kariéry zaměstnanců, nalézt případné slabé stránky a pracovat na nich.

Roli děkana vidím v pozitivní motivaci k trvalému zlepšování a ke změnám tam, kde je to třeba. Chci zahájit širokou diskuzi akademické obce o společných cílech a prioritách naší školy. K akademické instituci středoevropského typu taková diskuze patří. Uvítám větší zapojení senátu do diskuze například o tvorbě rozpočtu nebo strategických prioritách fakulty. Budu i nadále v maximální míře podporovat možnost zapojení kateder a součástí do společných a celofakultních vědeckých, pedagogických a rozvojových projektů. Dobře si uvědomuji, že fakultu tvoří nejen učitelé, vědečtí pracovníci a studenti, ale také technický a administrativní personál a chci, abychom na naši školu mohli být oprávněně hrdí všichni.

Efektivní vědecká práce

Abychom udrželi vysokou kvalitu našeho výzkumu, musí nám být umožněno pracovat efektivně, v dobrém pracovním prostředí a při zajištění kvalitního zázemí pro vědeckou práci. Akademický pracovník v ideálním případě třetinu času věnuje výzkumu, třetinu učí a třetinu se věnuje projektově manažerským činnostem. K tomuto ideálu máme daleko, pracovníci jsou příliš zatíženi administrativou, na jejíž řešení nejsou kvalifikováni. Je to dáno byrokratickou zátěží, která je na nás kladena z různých stran, a také poměrně malým děkanátem naší fakulty. Děkanát bude jen tak dobrý, jaký si ho uděláme. Má-li vědcům a pedagogům poskytovat adekvátní podporu, musíme věnovat pozornost jeho organizaci a finančnímu i personálnímu zabezpečení, a také definici rozsahu jeho činnosti.

Další teze:

 • Budu klást důraz na rozvoj všech kateder a jejich zapojování do celofakultních i celouniverzitních projektů.
 • Musíme zajistit personální zabezpečení vědeckopedagogických činností na katedrách a usilovat o zvýšení podílu mladých pracovníků. K tomu pomůže intenzivní podpora post doktorandů a dalších mladých pracovníků a jejich zapojení do vědecké práce.
 • V rámci podpory profesního růstu bude fakulta aktivně nabízet studentům i pracovníkům kurzy vědeckého psaní (tyto kurzy budou hrazeny fakultou). Podpořím studentské vědecké projekty (pro studenty magisterských i bakalářských programů).
 • Podpořím možnosti pružnější organizace fakultních jednotek (např. zřizování vedoucích pozic přímo podřízených vedoucím kateder).
 • Katedra humanitních věd a jazyků je zaměřena převážně na výuku, ale dlouhodobě dosahuje výborných výsledků např. při řešení projektů vnitřní soutěže. Rád bych této katedře umožnil zapojit se také do výzkumu v rámci fakultních projektů.

Kvalitní a prestižní výuka

Univerzitu definuje kvalitní výuka a na dobré vyučující studenti vzpomínají celý život. Je proto nutné udržovat vysokou prestiž výuky a motivovat akademické pracovníky a doktorandy, aby měli chuť se do výuky v maximální míře zapojovat. Na přípravu dobré přednášky, cvičení nebo praktik je potřeba mít dostatek času a vhodného vybavení. Díky novým mzdovým tarifům ČVUT můžeme kvalitně ohodnotit i ty zaměstnance, kteří svůj čas věnují zejména výuce. Musíme udržet individuální přístup ke studentům, který je pro naši fakultu charakteristický. Katedry by měly být motivovány navzájem sdílet vyučované předměty.

Další teze:

 • Budu trvale podporovat alespoň malé zapojení všech kateder do výuky v základním studiu. Zvýším institucionální podporu rozvoje pedagogické činnosti kateder, například formou navýšení částky na projekty vnitřní soutěže.
 • Rád podpořím vznik společných programů připravených více katedrami a nabízených v českém i anglickém jazyce.
 • Chci se zasadit se o větší vzájemnou prostupnost studijních programů na fakultě.
 • Mladší vyučující budou mít možnost využití neformálních hospitací staršími kolegy jako nástroje pro získání zpětné vazby. K posouzení kvality přednášek v AJ budou v případě zájmu ze strany vyučujících pozváni např. emeritní profesoři ze zahraničních univerzit.
 • Budu motivovat akademické pracovníky k rozvoji kompetencí pro tvorbu a garanci studijních programů.
 • Musíme pracovat na zvýšení studijní úspěšnosti, zejména v nižších ročnících. K tomu nám pomůže průběžné sledování studijních výsledků v KOSu a aktivní pomoc studentům, kteří mají potíže s plněním studijních povinností, rozšířením úspěšného stávajícího systému tutorů a studijních poradců z řad akademických pracovníků.
 • Postupně vytvoříme mezinárodního prostředí ve výuce: budeme získávat zahraniční studenty – samoplátce, intenzivně podpoříme výjezdy i příjezdy studentů v rámci Erasmu+ a dalších mezinárodních výměnných programů. Chci motivovat i studenty v českých programech, aby si zapisovali některé přednášky v anglickém jazyce. Zájemcům umožním psaní všech kvalifikačních prací v AJ. Budu podporovat vznik „Double degree“ a „Joint degree“ v magisterských a zejména doktorských programech. Fakulta bude vypisovat funkční místa pro zahraniční lektory.
 • Budeme zavádět elektronické nástroje ve výuce a podporu hybridní výuky (blended learning). Musíme pracovat na kompletní elektronizaci studijních materiálů.
 • Vytvoříme projektovou soutěž pro podporu inovací a nových postupů ve výuce.
 • Budeme také aktivně nabízet pracovníků a doktorandům kurzy pro zlepšení dovedností ve výuce i prezentaci vědeckých výsledků (tyto kurzy budou hrazeny fakultou).
 • Odezva studentů na výuku je pro fakultu nesmírně důležitá a cenná. Na podněty ze studentského hodnocení výuky by měli rychle a transparentně kromě vedení reagovat také garanti programů. Jednou za 3 roky začleníme do hodnocení také anketu mezi absolventy FJFI. O výsledcích anket a reakcích na připomínky budeme vést otevřenou debatu mezi zaměstnanci i studenty.

Přátelské a mezinárodní prostředí, transparentnost a rovný přístup

Na fakultu bychom měli chodit rádi pracovat i studovat. Fakulta musí dát najevo, že stojíme o české i zahraniční pracovníky a studenty.

Další teze:

 • Budu důsledně dbát o to, aby všechna rozhodnutí, která mají správní charakter, byla přezkoumatelná.
 • Fakulta připraví manuály pro nové zaměstnance a studenty v ČJ i AJ, případně RJ.
 • V zájmu sdílení informací a transparentnosti budou zápisy ze zasedání vedení, kolegia, i vědecké rady veřejně přístupné. Závěrečné kvalifikační práce budou veřejně přístupné a fakulta bude využívat software na kontrolu plagiátorství.
 • V rozumné míře budeme uplatňovat tzv. „rozhodování založené na datech“.
 • V rámci zjednodušení a zrychlení administrativních úkonů se zasadím o maximální elektronizaci studijních a pracovních agend.
 • Je v zájmu celé fakulty, abychom pracovali na kultivaci vztahu mezi vyučujícími a studenty. Zřídíme pozici ombudsmana pro komunikaci mezi učiteli a studenty a řešení případných nedorozumění.
 • Fakulta bude mít dětskou hernu, abychom rodičům malých dětí usnadnili studium i práci a podpořili studentky a zaměstnankyně po návratu z mateřské/rodičovské dovolené; na fakultě lze zřídit i dětskou skupinu.
 • V budovách Břehová a Trojanova budou společenské místnosti pro odpočinek a neformální setkávání studentů i učitelů.

Rozvoj fakulty

Fakulta je jako celek jen tak silná, jak silné jsou jednotlivé součásti a pokud chceme trvale zlepšovat stav fakulty, musíme dbát na rozvoj všech kateder a pomáhat jim v jejich aktivitách. Velký důraz je třeba klást na vědecko-pedagogický rozvoj pracoviště v Děčíně.

V minulých letech byla fakulta velice úspěšná: vzrostla prestiž FJFI v rámci ČVUT, podařilo se nám akreditovat naše studijní programy, a získali jsme mnoho velkých projektů na rozvoj pedagogiky i vědy, z nichž nejvýznamnější je projekt CAAS.

Z toho vyplývá i velký závazek do budoucna. Čeká nás mnoho práce na zajištění financování v období 2023+: potřebujeme získat nové projekty za končící velké OP VVV projekty a udržet vytvořené vědecké týmy. Naštěstí můžeme využít naši bohatou spolupráci s českými a zahraničními partnery. Pomůže nám také velký zájem zahraničního průmyslu o dostavbu jaderných bloků v ČR. Můžeme rozšiřovat národní i mezinárodní spolupráci například v oblasti kvantových technologií, kosmických technologií, částicové fyziky a řady dalších, které zde vznikly díky vědeckým kapacitám a podpoře vedení.

Určitou slabinou naší fakulty je malý přenos výsledků výzkumu do praxe. Musíme otevřít diskusi nad naší transferovou politikou a tuto diskuzi vést nejen na fakultě ale i v rámci celého ČVUT. Také bychom měli diskutovat o podpoře odštěpných (spin-off) společností a podpoře prodeje licencí.

Kromě toho bychom měli věnovat pozornost také interním záležitostem, jako je profesní růst a kvalita pracovního i osobního života našich zaměstnanců a studentů a rozvíjet tak jejich sounáležitost s fakultou. Systémově podpoříme kariérní poradenství studentům FJFI ve spolupráci s Kariérním centrem ČVUT.

Motto: We are members of the academia, teachers, students or researchers. In the end, it doesn’t matter as we are in the same boat and the faculty is our home. We need to enjoy our work or study in order to feel motivated to achieve the best results in both and to strive for further improvement. We should be proud for what we’ve already achieved together, but we should be also open to discussion about our weaknesses, and we need to treat the opinions of others with respect, even if we disagree. Vocal and active academia is of utmost importance for the growth of the faculty.

As a Dean, I would:

 • Invite the academia to openly discuss priorities and long term needs of the faculty.
 • Emphasize the development of all departments including Děčín and their inclusion in faculty- and university- level projects.
 • Actively offer courses for developing skills in teaching and presentation of scientific results to employees and PhD students (e.g. skills courses paid by the faculty, language courses, etc.).
 • Support joint study programmes offered by multiple departments in both Czech and English.
 • Strongly support student exchanges within frames of Erasmus+ and other international study exchange programs.
 • Allow submission of all theses in English.
 • Focus my attention on internal issues, such as professional growth and quality of working and personal life of employees and students alike, to strengthen their bond with the faculty.
 • Lead an open debate on the results of faculty surveys with all members of the academia./li>
 • Arrange playrooms to help parents with small children in study and work.
 • Strive to attract more foreign students to our study programmes.
 • Support establishing the office of ombudsman responsible for moderation of dialogue between teachers and students and mediation of possible misunderstandings.
 • Make the minutes from official meetings of faculty governance bodies and advisory boards public for increased transparency and improved information sharing.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.