Systémové upozornění
Hlavní informace

Studium v doktorských studijních programech „Aplikace přírodních věd“ a „Matematické inženýrství“ navazuje na úspěšně ukončené magisterské studium v příslušném oboru. Cílem tohoto studia je prohloubení teoretických poznatků a získání schopnosti samostatné vědecké práce v níže uvedených oborech studia. Podmínkou pro přijetí je řádné ukončení studia v magisterském (nebo navazujícím magisterském) studijním programu v příslušném nebo příbuzném oboru a úspěšné složení přijímací zkoušky z matematiky, fyziky nebo chemie (podle zaměření), předmětů specializace, kterou bude uchazeč studovat, a angličtiny.

Prezenční studium je organizováno formou přednášek a seminářů, součástí je též samostatné studium literatury. Nejpodstatnější součástí  studia je vědecká činnost pod vedením školitele a příprava disertační práce. V disertační práci studenti zpravidla řeší konkrétní vědecký problém v rámci některé z pracovních skupin na fakultě nebo spolupracujícím pracovišti. Disertace musí obsahovat tvůrčí výsledky dosažené doktorandem a publikované či doložitelně přijaté k publikaci v oborově příslušných impaktovaných časopisech (viz Příkaz děkana č. 2/2014). Studium je zakončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Standardní doba studia je čtyři roky. Studium má též kombinovanou formu, která je čtyřletá s možností prodloužení až na sedm let. Zpravidla je při ní využívána úzká spolupráce s pracovištěm, na němž je externí student zaměstnán. Absolvent doktorského studia získává titul Ph.D.

Obecné informace o studiu

Doktorské studium na FJFI ČVUT v Praze se uskutečňuje podle zákona č. 111/1998 Sb., v souladu se Zásadami doktorského studia a Studijním a zkušebním řádem doktorského studia na ČVUT v Praze a se směrnicemi fakulty.

K doktorskému studiu jsou přijímáni absolventi magisterského vysokoškolského studia stejného nebo příbuzného oboru, tj. držitelé titulu Mgr. nebo Ing. O přijetí rozhoduje děkan  fakulty na základě výsledku přijímacího řízení. Pro uchazeče není podmínkou praxe v oboru ani není stanovena věková hranice. Ke studiu se mohou hlásit i studenti posledního ročníku magisterského studia, v takovém případě je přijetí podmíněno úspěšným ukončením studia. Studovat mohou občané ČR, cizinci a osoby bez státní příslušnosti, legálně pobývající v ČR. Doktorandem ČVUT v Praze se stává uchazeč, který byl přijat do doktorského studia.

Cílem doktorského studia je příprava absolventů k vědecké či umělecké tvůrčí práci. Získaná vyšší kvalifikace, včetně jazykové, výrazně zlepšuje možnost uplatnění absolventa.

Studium se uskutečňuje prezenční nebo kombinovanou formou. Prezenční studium trvá zpravidla 4 roky (standardní délka), distanční 4 - 7 let a je možné je přerušit. Přechod z jedné formy studia do druhé je možný na základě doporučení školitele a písemné žádosti doktoranda děkanovi fakulty. Studium lze absolvovat se souhlasem školitele a příslušné oborové rady i v kratší době. Prezenční doktorand je po dobu studia řádným studentem vysoké školy se všemi právy a povinnostmi. U obou forem studia musí doktorand odevzdat disertační práci nejpozději do 7 let od jeho zahájení, jinak je ze studia vyloučen.

Studium probíhá podle individuálního studijního plánu (ISP), který určuje časové rozložení studia, odborné a vědecké činnosti se zaměřením na vypracování disertační práce, studijní pobyty na jiných pracovištích včetně zahraničních, minimální pedagogické působení, termíny předmětových zkoušek a jiné povinnosti. Individuální studijní plán sestavuje společně doktorand a jeho školitel, kterého jmenuje děkan fakulty, a schvaluje jej oborová rada příslušného oboru (ORO). Školiteli jsou profesoři, docenti nebo význační odborníci.

Povinné předměty jsou jmenovitě uvedeny v ISP. Jejich počet je 4 až 6 (záleží na doporučení školitele a oborové rady), jsou jednosemestrální a končeny zkouškou. Nejvýše dva předměty mohou být v případě potřeby doplnění znalostí vybrány ze studijních plánů magisterského studia. Předměty by měly být vybírány ze seznamu předmětů dle platné akreditace:

v nezbytných případech je možné do ISP zahrnout i předměty nové či předměty vyučované na jiné fakultě/univerzitě. V takovém případě o přípustnosti jejich zařazení do ISP rozhoduje ORO.

Splnění studijní části ISP je dovršeno úspěšným složením předepsaných předmětových zkoušek a odborné studie, což by mělo být standardně vykonáno do 2 let od zahájení studia. Potom lze absolvovat státní doktorskou zkoušku, při které je nutné prokázat přehled v odborných teoretických znalostech, metodách vědecké práce, schopnost osvojování nových vědeckých poznatků a jejich tvůrčí aplikaci. Státní doktorská zkouška se koná před komisí pro státní doktorskou zkoušku. Její úspěšné absolvování je předpokladem pro obhajobu disertační práce, která je výsledkem řešení konkrétního vědeckého úkolu a může být též předložena v podobě uveřejněné nebo k uveřejnění připravené publikace nebo souboru publikací. Disertační práce musí obsahovat původní publikované nové poznatky. Obhajoba práce se koná před komisí pro obhajobu disertační práce a je přístupná veřejnosti. Při neúspěšné státní doktorské zkoušce a nebo obhajobě disertační práce je možné jedno opakování.

Doktorské studium lze ze strany studenta předčasně ukončit na základě písemné žádosti. V případě dlouhodobého neplnění povinností může studium ukončit děkan na návrh oborové rady svým rozhodnutím.

Ekonomické zabezpečení studia

K ekonomickému zabezpečení studia přispívá stipendium, které je přiznáno všem studentům prezenční formy doktorského studia v českém jazyce (tj. občanům ČR i cizincům) a je vypláceno po standardní dobu studia (tj. po 4 roky). Stipendium má 2 složky:

  • nárokovou, jejíž velikost stanovuje škola a která je vyplácena měsíčně po celý akademický rok
  • nenárokovou, která může být přiznána za vynikající studijní výsledky a při podílu na výzkumné a pedagogické činnosti školicího pracoviště

Podmínky a výši doktorského stipendia upravuje Příkaz děkana č. 8/2016 - Doktorská stipendia.

Získat lze i tzv. účelové stipendium při účasti na řešení výzkumného záměru nebo grantového projektu.

Ubytování pro mimopražské prezenční doktorandy je možné na vysokoškolských kolejích a stravovat se lze v menzách. V akademickém roce je 6 týdnů prázdnin.

Úřední hodiny pro studenty doktorského studia

Programy doktorského studia

Přijímací řízení

Nostrifikace diplomů na úrovni Ph.D.

Zpřístupnění doktorských prací a posudků

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.