Hlavní informace

Studium v doktorských studijních programech "Aplikace přírodních věd", "Bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení a forenzní analýzy jaderných materiálů", "Aplikovaná matematika", "Kvantové technologie", "Fyzika vysokoteplotního plazmatu a termojaderné fúze" a "Matematické inženýrství" navazuje na úspěšně ukončené magisterské studium v příslušném oboru. Cílem tohoto studia je prohloubení teoretických poznatků a získání schopnosti samostatné vědecké práce v níže uvedených oborech studia. Podmínkou pro přijetí je řádné ukončení studia v magisterském (nebo navazujícím magisterském) studijním programu v příslušném nebo příbuzném oboru a úspěšné složení přijímací zkoušky z matematiky, fyziky nebo chemie (podle zaměření), předmětů specializace, kterou bude uchazeč studovat, a angličtiny.

Prezenční studium je organizováno formou přednášek a seminářů, součástí je též samostatné studium literatury. Nejpodstatnější součástí  studia je vědecká činnost pod vedením školitele a příprava disertační práce. V disertační práci studenti zpravidla řeší konkrétní vědecký problém v rámci některé z pracovních skupin na fakultě nebo spolupracujícím pracovišti. Disertace musí obsahovat tvůrčí výsledky dosažené doktorandem a publikované či doložitelně přijaté k publikaci v oborově příslušných impaktovaných časopisech (viz Příkaz děkana č. 2/2014). Studium je zakončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Standardní doba studia je čtyři roky. Studium má též kombinovanou formu, která je čtyřletá s možností prodloužení až na sedm let. Zpravidla je při ní využívána úzká spolupráce s pracovištěm, na němž je externí student zaměstnán. Absolvent doktorského studia získává titul Ph.D.

Obecné informace o studiu

Doktorské studium na FJFI ČVUT v Praze se uskutečňuje podle zákona č. 111/1998 Sb., v souladu se Zásadami doktorského studia a Studijním a zkušebním řádem doktorského studia na ČVUT v Praze a se směrnicemi fakulty.

K doktorskému studiu jsou přijímáni absolventi magisterského vysokoškolského studia stejného nebo příbuzného oboru, tj. držitelé titulu Mgr. nebo Ing. O přijetí rozhoduje děkan  fakulty na základě výsledku přijímacího řízení. Pro uchazeče není podmínkou praxe v oboru ani není stanovena věková hranice. Ke studiu se mohou hlásit i studenti posledního ročníku magisterského studia, v takovém případě je přijetí podmíněno úspěšným ukončením studia. Studovat mohou občané ČR, cizinci a osoby bez státní příslušnosti, legálně pobývající v ČR. Doktorandem ČVUT v Praze se stává uchazeč, který byl přijat do doktorského studia.

Cílem doktorského studia je příprava absolventů k vědecké či umělecké tvůrčí práci. Získaná vyšší kvalifikace, včetně jazykové, výrazně zlepšuje možnost uplatnění absolventa.

Studium se uskutečňuje prezenční nebo kombinovanou formou. Prezenční studium trvá zpravidla 4 roky (standardní délka), distanční nebo kombinované studium trvá zpravidla 5-7 let (platí pro studenty zapsané do DS před 31. 10. 2021) nebo 5-6 let (platí pro studenty DS zapsané po 1. 11. 2021) a je možné je přerušit. Přechod z jedné formy studia do druhé je možný na základě doporučení školitele a písemné žádosti doktoranda děkanovi fakulty. Studium lze absolvovat se souhlasem školitele a příslušné oborové rady i v kratší době. Prezenční doktorand je po dobu studia řádným studentem vysoké školy se všemi právy a povinnostmi. U obou forem studia musí doktorand odevzdat disertační práci nejpozději do 7 let (platí pro studenty zapsané do DS před 31. 10. 2021) nebo do 6 let (platí pro studenty DS zapsané po 1. 11. 2021) od jeho zahájení, jinak je ze studia vyloučen.

Studium probíhá podle individuálního studijního plánu (ISP), který určuje časové rozložení studia, odborné a vědecké činnosti se zaměřením na vypracování disertační práce, studijní pobyty na jiných pracovištích včetně zahraničních, minimální pedagogické působení, termíny předmětových zkoušek a jiné povinnosti. Individuální studijní plán sestavuje společně doktorand a jeho školitel, kterého jmenuje děkan fakulty, a schvaluje jej oborová rada příslušného oboru (ORO). Školiteli jsou profesoři, docenti nebo význační odborníci.

Povinné předměty jsou jmenovitě uvedeny v ISP. Jejich počet je 4 až 6 (záleží na doporučení školitele a oborové rady), jsou jednosemestrální a končeny zkouškou. Nejvýše dva předměty mohou být v případě potřeby doplnění znalostí vybrány ze studijních plánů magisterského studia. Předměty by měly být vybírány ze seznamu předmětů dle platné akreditace:

v nezbytných případech je možné do ISP zahrnout i předměty nové či předměty vyučované na jiné fakultě/univerzitě. V takovém případě o přípustnosti jejich zařazení do ISP rozhoduje ORO.

Splnění studijní části ISP je dovršeno úspěšným složením předepsaných předmětových zkoušek a odborné studie, což by mělo být standardně vykonáno do 2 let od zahájení studia. Potom lze absolvovat státní doktorskou zkoušku, při které je nutné prokázat přehled v odborných teoretických znalostech, metodách vědecké práce, schopnost osvojování nových vědeckých poznatků a jejich tvůrčí aplikaci. Státní doktorská zkouška se koná před komisí pro státní doktorskou zkoušku. Její úspěšné absolvování je předpokladem pro obhajobu disertační práce, která je výsledkem řešení konkrétního vědeckého úkolu a může být též předložena v podobě uveřejněné nebo k uveřejnění připravené publikace nebo souboru publikací. Disertační práce musí obsahovat původní publikované nové poznatky. Obhajoba práce se koná před komisí pro obhajobu disertační práce a je přístupná veřejnosti. Při neúspěšné státní doktorské zkoušce a nebo obhajobě disertační práce je možné jedno opakování.

Doktorské studium lze ze strany studenta předčasně ukončit na základě písemné žádosti. V případě dlouhodobého neplnění povinností může studium ukončit děkan na návrh oborové rady svým rozhodnutím.

Ekonomické zabezpečení studia

K ekonomickému zabezpečení studia přispívá stipendium, které je přiznáno všem studentům prezenční formy doktorského studia v českém jazyce (tj. občanům ČR i cizincům) a je vypláceno po standardní dobu studia (tj. po 4 roky). Stipendium má 2 složky:

  • nárokovou, jejíž velikost stanovuje škola a která je vyplácena měsíčně po celý akademický rok
  • nenárokovou, která může být přiznána za vynikající studijní výsledky a při podílu na výzkumné a pedagogické činnosti školicího pracoviště

Podmínky a výši doktorského stipendia upravuje Příkaz děkana č. 8/2016 Doktorská stipendia (dokument je ke stažení na stránkách Infotaj v sekci Příkazy děkana).

Získat lze i tzv. účelové stipendium při účasti na řešení výzkumného záměru nebo grantového projektu.

Ubytování pro mimopražské prezenční doktorandy je možné na vysokoškolských kolejích a stravovat se lze v menzách. V akademickém roce je 6 týdnů prázdnin.

Úřední hodiny pro studenty doktorského studia

Programy doktorského studia

Přijímací řízení

Nostrifikace diplomů na úrovni Ph.D.

Zpřístupnění doktorských prací a posudků

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.