Systémové upozornění
Hlavní informace

Vedení fakulty

Děkan: prof. Ing. Igor Jex, DrSc.

Proděkan pro pedagogiku: prof. Dr. Ing. Michal Beneš

Proděkan pro vědu a výzkum, zástupce děkana: doc. Ing. Libor Šnobl, Ph.D.

Proděkan pro rozvoj fakulty: doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D.

Proděkan pro zahraniční styky: doc. RNDr. Jan Vybíral, Ph.D.

Tajemnice: Mgr. Alena Králová

Více na stránce Vedení fakulty

 

Vědecká rada

Vědecká rada je akademický orgán fakulty. Projednává dlouhodobý záměr fakulty a schvaluje studijní programy a také se věnuje habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorů. 

předseda prof. Ing. Igor Jex, DrSc.

Více na stránce Vědecká rada

 

Kolegium děkana

Kolegium děkana je stálým poradním orgánem děkana. Členy kolegia děkana jsou proděkani, předseda senátu, tajemník fakulty, vedoucí kateder, zástupce knihovny a zástupce odborové organizace.

Více na stránce Kolegium děkana

 

Akademický senát

Akademický senát fakulty je samosprávný zastupitelský orgán, který zřizuje zákon o vysokých školách. Jeho členy volí ze svých řad akademická obec (tedy studenti i pedagogové).

Více na stránce Akademický senát

 

Disciplinární komise

Disciplinární komise projednává disciplinární přestupky studentů. Za disciplinární přestupek je považováno zaviněné porušení povinností danými právními předpisy a vnitřními předpisy školy a jejich součástí. Členy disciplinární komise jmenuje děkan a schvaluje je akademický senát fakulty. 

předseda prof. Ing. Ivan Nedbal, CSc.

Více na stránce Disciplinární komise

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.