Hlavní informace

zvon ZikmundSpolupráce Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze s několika pracovišti ČVUT v Praze začala v roce 2015, kdy se kapitula obrátila na tým odborníků s posouzením tehdy ne zcela uspokojivého stavu zvonu Zikmund, který je největším českým zvonem a národní kulturní památkou. Do skupiny specialistů byli zařazeni i pracovníci katedry materiálů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI) pod vedením doc. Ing. Jana Siegla, CSc. K nim se před čtyřmi lety připojil ještě Ing. Jaroslav Šedina, Ph.D., z Fakulty stavební ČVUT.

„S Arcidiecézí pražskou spolupracujeme už šestým rokem a je nám ctí podílet se na snaze uchovat tento výjimečný zvon v co nejlepším stavu, abychom i nadále mohli slyšet jeho krásný zvuk,“ říká doc. Ing. Jan Siegl, CSc., z katedry materiálů FJFI, pod jehož vedením probíhá posuzování technického stavu zvonu. V rámci analýzy stavu zvonu potvrdili odborníci materiálového inženýrství z FJFI, že ke zlomení jeho srdce v roce 2002 došlo únavou materiálu. Současně došli k závěru, že je nezbytné realizovat další práce zaměřené nejen na hodnocení stavu zvonu, ale také jeho interakcí se srdcem při zvonění.

Výsledky získané v průběhu let 2016 až 2018 vedly k závěru, že další bezpečný provoz zvonu Zikmund bude vyžadovat kontrolu srdce a jeho závěsu. Pro ověření těchto závěrů byli přizváni i specialisté z „European Competence Center for Bells ECC – ProBell“ při univerzitě v Kemptenu v Německu.

Následně vyvinul tým vědců z FJFI, konkrétně Ing. Ondřej Kovářík, Ph.D., doc. Ing. Jan Siegl, CSc., prof. Dr. Ing. Petr Haušild a Ing. Jaroslav Čech, Ph.D., metodiku měření dynamiky zvonu, která posloužila jako podklad pro nutné úpravy srdce zvonu realizované na podzim 2019. K odborníkům z FJFI se připojil ještě Ing. Jaroslav Šedina, Ph.D., z katedry geomatiky Fakulty stavební ČVUT, který realizoval skenování zvonu za účelem pozorování jeho případných změn a fotogrammetrické zaměření výtluků na věnci zvonu.

Spolupráce mezi odborníky z ČVUT a kapitulou pokračuje v letošním roce. Ve dnech 26. a 27. října 2021 se uskutečnilo další měření a skenování zvonu. Z iniciativy velkého příznivce zvonů Dr. Františka Skopce bylo uspořádáno sympozium, na němž naši odborníci podrobně prezentovali svou metodiku a její výstupy. „Hosty sympozia byli zástupci techniků zvonů a skupina zvoníků z Krakowa, kteří v Polsku pečují o stejnojmenný a téměř stejně velký zvon a kteří projevili zájem o tuto metodiku a její aplikaci pro své zvony. Původně lokální spolupráce kapituly a ČVUT začíná tak mít mezinárodní rozměr,“ dodává děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze P. ICLic. Mgr. Ondřej Pávek.  

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.