Systémové upozornění
Hlavní informace

Tato stránka je rozcestníkem informací o projektech realizovaných v rámci FJFI ČVUT v rámci programového období 2014-2020.

Výzva č. 02_16_016 pro ERDF pro vysoké školy v prioritní ose 2 OP

Laboratoře pro špičkové bakalářské a magisterské obory - CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002357

Projekt je zaměřen na modernizaci praktické výuky studentů v magisterském a bakalářském studijním programu Aplikace přírodních věd na FJFI ČVUT v Praze nejen v programech nově akreditovaných v návazném ESF projektu (Vyřazování jaderných zařízení z provozu, Kvantové technologie, Aplikovaná algebra a analýza, Radiologická technika a Radiologická fyzika)  V rámci projektu budou modernizovány laboratoře, které dají všem studentům celoživotní základ pro jejich experimentální a technologickou práci.


Výzva č. 02_16_017 pro Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely - budování či modernizace v prioritní ose 1 OP

Výpočetní a technická infrastrukturní platforma pro realizaci nového doktorského programu Kvantové technologie - CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002278

Cílem projektu je vytvoření infrastrukturní platformy nového doktorského programu Kvantové technologie. Tato platforma bude zahrnovat vytvoření a komplexní propojení nově vzniklých jak výpočetních, tak technických prostředků v laboratořích na FJFI ČVUT v Praze. Vybudování této platformy umožní úspěšnou přípravu a realizaci doktorského programu a jeho úspěšné naplňování. Výpočetní a technická infrastruktura bude vybudována v prostorách FJFI ČVUT v Praze, ve formě tří nových laboratoří.


Výzva č. 02_16_018 pro Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů v prioritní ose 2 OP

Nový výzkumně zaměřený doktorský program Kvantové technologie - CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002354

Cílem projektu je zavedení doktorského studijního programu orientovaného na kvantové technologie. Program bude vychovávat specialisty, kteří budou mít hluboké teoretické fyzikální, matematické a informatické znalosti, ale i specializované dovednosti z oblastí kvantové fyziky, kvantové teorie informace, fyziky pevných látek a povrchů, optiky a fotoniky, matematického modelování, přípravy a charakterizace nanostruktur. Zároveň budou vyškoleni v managementu a organizaci vědecké práce a vývoje.


Výzva č. 02_16_018 pro Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů v prioritní ose 2 OP

Bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení a forenzní analýzy jaderných materiálů - CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002367

Nový doktorský program je zaměřen na zabezpečení a bezpečnost jaderných zařízení, jaderných materiálů a zdrojů ionizujících záření a jejich propojení s forenzními metodami v jaderných oborech. Propojení zabezpečení, bezpečnosti, prevence mimořádných událostí a jaderně-vyšetřovacích metod odliší tento nový studijní program od stávajících doktorských programů a otevře možnosti vysoce specializovaného vzdělávání studentů nejen z ČR, střední Evropy, ale má ambici i na celosvětovou působnost.


Výzva č. 02_16_017 pro Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely - budování či modernizace v prioritní ose 1 OP

Laboratoře pro doktorský studijní program Bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení a forenzní analýzy - CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002370

Komplementární projekt k projektu tvorby nového doktorského studijního programu Bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení a forenzní analýzy jaderných materiálů, který bude vytvořen v rámci projektu výzvy OP VVV č. 02_16_018 - Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů. V rámci projektu budou vybaveny čtyři vysoce specializované laboratoře pro zajištění experimentální části vědecko-výzkumného vzdělávání doktorandů uvedeného doktorského studijního programu.


Výzva č. 02_16_013 pro Výzkumné infrastruktury v prioritní ose 1 OP

Brookhavenská národní laboratoř - účast České republiky - CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001569

Projekt podporuje vysoce kvalitní výzkum prováděný v rámci Výzkumné Infrastruktury BNL-CZ. Sestává ze tří výzkumných programů (VP) souvisejících s velkými mezinárodními experimenty  v Brookhavenské národní laboratoři. VP STAR zkoumá základní vlastnosti jaderné hmoty vytvořené ve srážkách těžkých iontů. VP PHENIX/sPHENIX studuje vnitřní strukturu protonu a provádí přípravu elektron-iontového urychlovače. Třetí VP se zabývá fenomenologickými problémy efektů studené jaderné hmoty.


Výzva č. 02_16_013 pro Výzkumné infrastruktury v prioritní ose 1 OP

Posílení a rozvoj výzkumu na ČVUT v Praze s využitím výzkumné infrastruktury VR-1- Školní reaktor pro výzkumnou - CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001790

Cílem projektu je podpora a rozvoj kvalitního vlastního výzkumu na ČVUT v Praze s využitím výzkumné infrastruktury VR-1- Školní reaktor pro výzkumnou činnost. Konkrétně se jedná o posílení výzkumu ve třech výzkumných programech: 1. Výzkum transportu neutronů materiály; 2. Výzkum chování detekčních systémů v podmínkách aktivní zóny jaderného reaktoru a externích zdrojů neutronů; 3. Výzkum dynamiky, diagnostiky a monitorování aktivních zón jaderných reaktorů.

 

Logolink OP VVV

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.