Hlavní informace

Děkanát je výkonným útvarem fakulty pro zajištění její činnosti včetně hospodářsko-správních úkolů i jejích podnikatelských aktivit. Vedoucím děkanátu je tajemník.

  • Sekretariát děkana spravuje a zajišťuje agendu děkana, připravuje jednání kolegia děkana a vedení fakulty, pořizuje a zveřejňuje zápisy, vede evidenci vnitřních předpisů vydaných rektorem a děkanem a zajišťuje odesílání datových zpráv nespadajících do kompetence jiných oddělení.
  • Sekretariát tajemníka spravuje a zajišťuje agendu tajemníka, vystavuje objednávky pro jednotlivé pracoviště děkanátu, kontroluje a archivuje výběrová řízení, vede evidenci vnitřních předpisů ČVUT a FJFI a odpovídá za registr smluv, zajišťuje archiv fakultních dokumentů a multimédií a zajišťuje odesílání datových zpráv nespadajících do kompetence jiných oddělení.

Mgr. Alena Králová

Tajemník

Mgr. Zdeňka Císlerová

Asistentka děkana

Pavla Čížková

Sekretářka tajemníka

Bc. Silvie Frumoltová, DiS.

Archiv

 

Děkanát zahrnuje následující sekce, jelichž kompetence jsou určeny příkazem děkana:

Studijní oddělení

Studijní oddělení zajišťuje komplexně vedení všech agend souvisejících se studiem v bakalářských a magisterských studijních programech a přidruženou pedagogickou činnost FJFI. Oddělení spadá pod proděkana pro pedagogickou činnost.

Více na stránce Studijní oddělení


Oddělení pro vědu a výzkum

Oddělení pro vědu a výzkum zajišťuje komplexně vedení všech agend souvisejících s vědecko-výzkumnou činností FJFI a agendy související se studiem v doktorských studijních programech. Oddělení spadá pod proděkana pro vědu a výzkum.

Více na stránce Oddělení pro vědu a výzkum

 

Oddělení pro vnější vztahy

Oddělení pro vnější vztahy zajišťuje komplexně vedení všech agend souvisejících s navazováním a udržováním vztahů navenek i uvnitř fakulty a s propagací FJFI. Oddělení spadá pod proděkana pro zahraniční styky a vnější vztahy.

Více na stránce Oddělení pro vnější vztahy

 

Oddělení pro rozvoj

Oddělení pro rozvoj zajišťuje komplexně vedení všech agend souvisejících se zlepšováním technického a metodického fungování fakulty, výstavbou a legislativou. Oddělení spadá pod proděkana pro rozvoj fakulty.

Více na stránce Oddělení pro rozvoj

 

IT oddělení

IT oddělení zajišťuje komplexně vedení všech agend souvisejících s informačními a výpočetními systémy na FJFI. Oddělení spadá pod proděkana pro rozvoj fakulty.

Více na stránce IT oddělení

 

Oddělení správy budov

Oddělení správy budov zajišťuje komplexně vedení všech agend souvisejících s provozně-technickým fungováním budov fakulty. Oddělení spadá pod tajemníka fakulty.

Více na stránce Oddělení správy budov

 

Ekonomické oddělení

Ekonomické oddělení zajišťuje činnost fakulty ve všech oblastech financí a rozpočtu. Oddělení spadá pod tajemníka fakulty.

Více na stránce Ekonomické oddělení

 

Personální a mzdové oddělení

Personální a mzdové oddělení zajišťuje veškerou agendu spojenou s přijímáním a vyplácením zaměstnanců. Oddělení spadá pod tajemníka fakulty.

Více na stránce Personální a mzdové oddělení

 

Oddělení řízení projektů

Oddělení řízení projektů zajišťuje komplexně vedení všech agend souvisejících s grantovou a projektovou činností FJFI. Oddělení spadá pod tajemníka fakulty.

Více na stránce Oddělení řízení projektů

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.