Systémové upozornění
Hlavní informace

FJFI ČVUT v Praze nabízí uchazečům o studium tříletý bakalářský program, který je možné absolvovat v prezenční formě studia, tzn. student navštěvuje přednášky, cvičení a semináře v průběhu celého týdne.

Student si již na přihlášce volí obor svého studia, ale v prvních dvou letech má řada oborů (v tabulce označeny modře) společný základ v matematice, fyzice, informatice a jazycích. Je tak možné v případě zájmu, a splnění některých minimálních požadavků pro daný obor, změnit původní výběr. Studenti tak mají více času seznámit se s možnostmi studia na FJFI a vybrat si lépe své další směřování.

Některé obory bakalářského studia jsou určeny čistě pro bakalářské studium (označeny zeleně) a u některých oborů se předpokládá přímá návaznost do magisterského studia (viz tabulka níže).

Co nabízí bakalářské studium:

  • Široký rozhled v matematice a fyzice, který umožňuje mezioborové řešení problémů

  • Základy programování na několika úrovních dle specializace

  • Možnost zapojit se do vědeckého týmu již v průběhu 2. ročníku

  • Kvalitní bakalářské práce s praktickým využitím

Co musí uchazeč o studium splnit:

  • Podmínkou ke studiu je maturitní zkouška nebo certifikát uznatelný jako maturitní zkouška

  • Student musí být schopen studovat v českém jazyce (maturitní zkouška z ČJ) nebo se prokázat certifikátem příslušné úrovně (více informací na Studijním oddělení) – neplatí pro studenty ze Slovenska (maturitní zkouška ze SJ)

  • Úspěšné absolvování přijímacího řízení

Absolventovi je po získání předepsaného počtu kreditů (180), splnění všech předepsaných předmětů, odevzdání a obhájení bakalářské práce a úspěšném zvládnutí státní závěrečné zkoušky udělen titul Bakalář (Bc.) a je slavnostně promován v Betlémské kapli. Následně má absolvent možnost pokračovat v magisterském studiu (viz Magisterské studium) nebo odejít do praxe.

Medailonky některých absolventů můžete najít v sekci Absolventi.

Tabulka oborů a návazností:

Bakalářské obory

Navazující magisterské obory

Matematické inženýrství

  • Matematické modelování

  • Matematická fyzika

  • Aplikované matematicko-stochastické metody

Matematické inženýrství

Matematická fyzika

Aplikované matematicko-stochastické metody

Inženýrství pevných látek

Inženýrství pevných látek

Diagnostika materiálů

Diagnostika materiálů

Fyzika a technika termojaderné fúze

Fyzika a technika termojaderné fúze

Fyzikální elektronika

Laserová technika a elektronika

Optika a nanostruktury

Matematická informatika

Matematická informatika

Informatická fyzika Informatická fyzika

Aplikace softwarového inženýrství

Aplikace softwarového inženýrství

Jaderné inženýrství

Jaderné inženýrství

Experimentální jaderná a částicová fyzika

Experimentální jaderná a částicová fyzika

Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření

Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření

Radiologická fyzika

Jaderná chemie

Jaderná chemie

 

 

Bakalářské obory bez přímé návaznosti do magisterského studia:

 

Laserová a přístrojová technika

Fyzikální technika

Aplikovaná informatika

Radiologická technika

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.