Systémové upozornění
Hlavní informace

FJFI ČVUT v Praze nabízí uchazečům o studium tříletý bakalářský program, který je možné absolvovat v prezenční formě studia, tzn. student navštěvuje přednášky, cvičení a semináře v průběhu celého týdne. Od druhého ročníku se navíc studenti zapojují do vědeckých týmů.

V prvních dvou letech má řada směrů společný základ v matematice, fyzice, informatice a jazycích. Je tak možné v případě zájmu a splnění některých minimálních požadavků pro daný směr, změnit původní výběr. Studenti tak mají více času seznámit se s možnostmi studia na FJFI a vybrat si lépe své další směřování.

Co musí uchazeč o studium splnit:

• Podmínkou ke studiu je maturitní zkouška nebo certifikát uznatelný jako maturitní zkouška
• Úspěšné absolvování přijímacího řízení
• Student musí být schopen studovat v českém jazyce (maturitní zkouška z ČJ) nebo se prokázat certifikátem příslušné úrovně (více informací na Studijním oddělení) – neplatí pro studenty ze Slovenska (maturitní zkouška ze SJ).

Absolventovi je po získání předepsaného počtu kreditů (180), splnění všech předepsaných předmětů, odevzdání a obhájení bakalářské práce a úspěšném zvládnutí státní závěrečné zkoušky udělen titul Bakalář (Bc.) a je slavnostně promován v Betlémské kapli. Následně má absolvent možnost pokračovat v magisterském studiu (viz Magisterské studium) nebo odejít do praxe.

Bakalářské studium je aktuálně členěno do studijních směrů dle níže uvedeného přehledu v tabulce. Tento přehled zohledňuje akreditační proces probíhající v době vyhlášení tohoto přijímacího řízení.

Nově akreditované studijní programy mají značku (p). Studijní směry původní, stále platné akreditace - obory studijního programu Aplikace přírodních věd - mají značku (o). V případě schválení nové akreditace studijního směru označeného (o) v průběhu vyhlášeného přijímacího řízení se uchazeči budou moci zapsat do nově akreditované podoby tohoto studijního směru. V případě, že akreditační řízení studijního směru označeného (o) nebude dokončeno do 25. 8. 2020, uchazeči se budou zapisovat do takového studijního směru (o) jako do oboru studijního programu Aplikace přírodních věd.

Uchazeč si vybírá při podání přihlášky právě jeden studijní směr z níže uvedených. Při zápisu do studia jej lze změnit.

studijní směr zkratka akreditace
Matematické inženýrství    (p)
- specializace Matematické modelování MM  (p)
- specializace Matematická fyzika MF  (p)
- specializace Matematická informatika MINF  (p)
Aplikované matematicko-stochastické metody P_AMSMB  (p)
Aplikovaná informatika BAPIN  (p)
Jaderná a částicová fyzika BJCFY  (p)
Radiologická technika P_RT  (p)
Fyzikální inženýrství    (p)
- specializace Inženýrství pevných látek IPL  (p)
- specializace Fyzikální inženýrství materiálů FIM  (p)
- specializace Laserová technika a fotonika LFT  (p)
- specializace Počítačová fyzika PF  (p)
- specializace Fyzika plazmatu a termojaderné fúze FPTF  (p)
Vyřazování jaderných zařízení z provozu P_VJZPB  (p)
Laserová a přístrojová technika LPT  (o)
Fyzikální technika FYT  (o)
Aplikace softwarového inženýrství ASI  (o)
Jaderné inženýrství JI  (o)
Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření DAIZ  (o)
Jaderná chemie P_JCHB  (p)

Pozn. Ve srovnání s bodem I. směrnice č. 4-2019 program P_AMSM odpovídá oboru AMSM, specializace PF odpovídá oboru IF, specializace IPL odpovídá oboru IPL, specializace FIM odpovídá oboru DM a specializace LFT odpovídá oboru FE.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.