Systémové upozornění
Hlavní informace

Délka studia jsou 2 roky a má formu pouze prezenčního studia, tzn. student navštěvuje přednášky, cvičení a semináře v průběhu celého týdne.

Uchazeč si po úspěšném splnění přijímacích zkoušek může vybrat z programů a jejich specializací, přičemž řada z nich má již přímou návaznost z bakalářského studia (viz Bakalářské studium).

Co musí uchazeč o studium splnit:

  • Absolvovat bakalářské studium na technické univerzitě v ČR nebo v zahraničí
  • Úspěšně absolvovat přijímací zkoušky do magisterského studia (u studentů FJFI ČVUT v Praze, kteří pokračují v navazujícím oboru, může být zkouška prominuta na základě výsledku státní závěrečné zkoušky Bc. studia).

Absolventovi je po získání předepsaného počtu kreditů (120), splnění všech předepsaných předmětů, odevzdání a obhájení diplomové práce a úspěšném zvládnutí státní závěrečné zkoušky udělen titul Inženýr (Ing.) a je slavnostně promován v Betlémské kapli. Následně má absolvent možnost pokračovat v doktorském studiu (viz Doktorské studium) nebo odejít do praxe (viz Absolventi).

Navazující magisterské studium je aktuálně členěno do studijních směrů dle níže uvedeného přehledu v tabulce. Tento přehled zohledňuje akreditační proces.

Nově akreditované studijní programy mají v tabulce značku (p). Studijní směry původní, stále platné akreditace - obory studijního programu Aplikace přírodních věd - mají značku (o). V případě schválení nové akreditace studijního směru označeného (o) v průběhu vyhlášeného přijímacího řízení se uchazeči budou moci zapsat do nově akreditované podoby tohoto studijního směru. V případě, že akreditační řízení studijního směru označeného (o) nebude dokončeno do 25. 8. 2020, uchazeči se budou zapisovat do takového studijního směru (o) jako do oboru studijního programu Aplikace přírodních věd.

Uchazeč si vybírá při podání přihlášky právě jeden studijní směr z níže uvedených.

studijní směr zkratka akreditace
Matematické inženýrství P_MIN  (p)
Matematická fyzika P_MFN  (p)
Aplikované matematicko-stochastické metody P_AMSM_N  (p)
Matematická informatika P_MINFN  (p)
Fyzikální elektronika P_FEN  (p)
- specializace Laserová fyzika a technika LFT  (p)
- specializace Fotonika FOT  (p)
- specializace Počítačová fyzika PF  (p)
Jaderné inženýrství P_JIN  (p)
- specializace Aplikovaná fyzika ionizujícího záření AFIZ  (p)
- specializace  Jaderné reaktory JR  (p)
Jaderná a částicová fyzika P_JČFN  (p)
Radiologická fyzika P_RF  (p)
Inženýrství pevných látek P_IPLN  (p)
Fyzikální inženýrství materiálů P_FIMN  (p)
Fyzika plazmatu a termojaderné fúze P_FPTFN  (p)
Vyřazování jaderných zařízení z provozu P_VJZPN  (p)
Aplikace softwarového inženýrství ASI  (o)
Jaderná chemie P_JCHN  (o)

Pozn. Ve srovnání s bodem I. směrnice č. 5-2019 program P_AMSM_N odpovídá oboru AMSM, specializace P_MINFN odpovídá oboru MINF, specializace LFT odpovídá oboru LTE a ON, specializace PF odpovídá oboru IF, specializace AFIZ odpovídá oboru DAIZ, specializace JR odpovídá oboru JI, specializace P_IPLN odpovídá oboru IPL, specializace P_FIMN odpovídá oboru DM, specializace P_FPTFN odpovídá oboru FTTF.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.