Hlavní informace

Oddělení pro rozvoj zajišťuje komplexně vedení všech agend souvisejících se zlepšováním technického a metodického fungování fakulty, výstavbou a legislativou, zejména pak:

 1. přípravu Generelu ČVUT,
 2. agendu implementace Kariérního řádu ČVUT a implementace HR AWARD
 3. koordinaci přípravy a řešení rozvojových projektů všech poskytovatelů a projektů strukturálních fondů a dalších programů EU
 4. koordinaci rozvoje a obnovy přístrojového vybavení fakulty pro potřeby výuky, vědy a výzkumu, implementaci moderních technologií
 5. zabezpečení veškerých služeb souvisejících s rozvojem, výstavbou a rekonstrukcemi budov, odborný dohled nad stavebními akcemi, přípravu a průběžnou aktualizaci plánu investiční činnosti a údržby budov
 6. zpracování návrhů předpisů vydávaných děkanem, resp. proděkany, v oblasti výstavby a rekonstrukce budov, fakultní legislativy, rozvoje a organizace fakulty a kontrolu dodržování již platných předpisů,
 7. zpracování návrhů a aktualizaci základní fakultní legislativy – Statutu a organizačního řádu, Strategie FJFI a ČVUT, Jednacího řádu AS a VR, Volebního řádu AS,
 8. přípravu podkladů pro vyjádření fakulty k návrhům zákonů ČR v rámci legislativního procesu,
 9. tvorbu metodických postupů pro činnosti na fakultě, vytváření podmínek pro efektivní sdílení informací mezi pracovišti děkanátu, katedrami a ostatními účelovými pracovišti a zajištění úprav prostředí na fakultě pro zefektivnění práce zaměstnanců fakulty (facility management),
 10. plánování dislokace pracovišť a součástí fakulty, provádění investičních oprav místností a dohled na příslušné stavební práce, zajištění přípravy místností na FJFI pro stanovené účely (ve spolupráci se Správou budov),
 11. podporu pro technologický skauting, komercionalizaci výsledků výzkumu, spolupráci s inkubátorem InQBay ČVUT a transfer technologií, spin-off a prodeje licencí (ve spolupráci s Oddělením pro vědu a výzkum),
 12. koordinaci mezi Ústřední knihovnou ČVUT a FJFI, podporu fungování detašovaného pracoviště knihovny ČVUT na FJFI,
 13. spolupráci s příslušnými odbory RČVUT ve všech výše zmíněných činnostech.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.