Hlavní informace

V březnu proběhla mini-anketa o studiu a životě na Jaderce. Všem účastníkům (a bylo jich opravdu hodně) velmi děkujeme za cenné podněty. Většina akutních problémů, na které anketa poukázala, byla obratem řešena nebo se aktuálně řeší. O konkrétních způsobech řešení jednotlivých položek bude akademická obec postupně informována. Zde pouze shrnujeme výstupy ankety a přidáváme krátké komentáře vedení fakulty.

Anketu vyplnilo celkem 454 respondentů napříč všemi ročníky.

Otázky a odpovědi:

1. Pokládáte kreditové hodnocení výuky jazyků za adekvátní?

Anketa 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Na FJFI jsou aktuálně ve všech studijních plánech 2 povinné jazyky. Pokládáte to za správné? 

Anketa 2

2.a Pokud jste v předchozí otázce odpověděli NE, doplňte následující odpověď:

Anketa 3

Komentář: Jazyky jsou aktuálně akreditovány jako plnohodnotná součást jednotlivých studijních programů. Vzhledem k této skutečnosti (kdy je změna povinného předmětu na volitelný Národním akreditačním úřadem chápána jako vysoce kontroverzní) a zejména s přihlédnutím k výsledkům ankety dojde v podstatě okamžitě k netriviálnímu navýšení kreditového ohodnocení jazyků (při zachování dvou povinných předmětů). 

 

3. Fakulta zvažuje ukončení používání indexů a přechod k čistě elektronickému záznamu výsledků zkoušek (KOS). Jste pro zrušení používání indexů?

2/3 studentů se vyjádřilo pro zrušení indexů. Naopak 1/4 studentů by si je přála zachovat.

Komentář: Od příštího akademického roku budou papírové indexy bez náhrady zrušeny. Veškeré studijní výsledky se budou ukládat pouze do komponety KOS. 

 

4. Chybí vám v rozvrhu pauza na oběd?

Anketa 4

5. Postrádáte v budovách FJFI kantýnu/bufet?

75% studentů se vyjádřilo, že jim kantýna či bufet chybí, nejvíce pak na Břehovce s Trojankou v těsném závěsu. 

Komentář: O umístění bufetu/kavárny v obou hlavních budovách FJFI vedení fakulty aktuálně jedná. Realizace je ale logicky časově náročnější. S ohledem na fakt, že bufet je jednou z klíčových priorit pana děkana, lze pravděpodobně očekávat relativně rychlou realizaci. Pro ty, kterým chybí kantýna v Troji, máme dobrou zprávu. Ve výškové budově spojené lávkou s Těžkými laboratořemi je dobře zásobená kantýna, kde se dá dojít i na oběd.

 

6. Máte pocit, že Anketa o studiu přispívá k vylepšení kvality výuky na FJFI? 

Anketa 6

6.a Příklady selhání ankety

Extrémně často respondenti poukazovali na dlouhodobě problematické předměty 02TSFA a 02ELMA. Dále se mezi problémovými předměty objevil také předmět 16RAO/16RAON/16RAOB, v němž (také dlouhodoběji) kromě pedagogických přešlapů docházelo bohužel i k porušování etických norem. Obecně bylo také vedení fakulty vytýkáno, že i přes opakující se kritiku a špatné hodnocení předmětů ani vedení fakulty/kateder, ani garanti studijních oborů, ani samotní vyučující nevzali tyto kritické  připomínky v potaz. 

Komentář: U nejproblematičtějších předmětů již byla zjednána (nebo je aktuálně zjednávána) náprava. Snahou vedení fakulty není řešit problémy pouze formálně, ale reálně. U dalších předmětů (s menší mírou kritiky) prosíme o strpení, protože náprava není možná okamžitě, ale bude probíhat postupně a systematicky. 

 

Všem studentům děkujeme ještě jednou za vyplnění miniankety a oceníme, když v budoucnu anketu ČVUT využijí pro další zpětnou vazbu.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.