Hlavní informace

Oddělení vnějších vztahů zajišťuje komplexně vedení všech agend souvisejících s navazováním a udržováním vztahů navenek i uvnitř fakulty a s propagací FJFI Oddělení spadá pod proděkana pro zahraniční styky a vnější vztahy.

Vedoucí oddělení

Ing. Šárka Salačová, Ph.D.

Agendy: vnější komunikace, inzerce, popularizační projekty, zahraniční styky, Erasmus+

 

Pracovníci oddělení

Eva Prostějovská

Agendy: exkurze, prezentace na veletrzích a akcích pro veřejnost

 

Jan Škvařil

Agendy: zájemci o studium mimo ČR a SK, péče o studenty ze zahraničí

 

BcA. David Březina

 Agendy: média, sociální sítě, komunikace s novináři

 

Helena Hauzírková

 Agendy: Propagační aktivity v Děčíně

 

Ing. Libor Škoda

Agendy: olympiády a soutěže

 

 

Kompetence oddělení dle příkazu děkana:

 • koordinaci vnějších vztahů fakulty v ČR i v zahraničí,

 • přípravu a administraci mezinárodních smluv o spolupráci fakulty,

 • propagaci fakulty v ČR i v zahraničí,

 • pobyt a evidenci zahraničních návštěv na fakultě,

 • organizaci dnů otevřených dveří, účast fakulty na výstavách a veletrzích vzdělávání a další celofakultní popularizační aktivity pro zájemce o studium i pro širokou veřejnost,

 • koordinaci výměnných pobytů studentů FJFI ve spolupráci s RČVUT,

 • přípravné kurzy pro zájemce o studium na FJFI,

 • podporu vnitřní komunikace na fakultě, přípravu a aktualizaci metodických návodů pro zaměstnance fakulty (ve spolupráci s ostatními pracovišti děkanátu),

 • komunikaci s českými i zahraničními médii, tvorbu a zveřejňování tiskových zpráv,

 • marketing a tvorbu propagačních předmětů FJFI,

 • komunikaci s absolventy, spolupráci se spolkem absolventů ČVUT Alumni a zajištění veškeré činnost ohledně pořádání akcí pro udržení kontaktů s absolventy,

 • podporu pro organizování konferencí, workshopů a studentských škol zaměstnanci fakulty,

 • popularizační ediční činnost a spolupráci s Nakladatelstvím ČVUT,

 • plnění a obsahovou aktualizaci webové stránky fakulty,

 • spolupráci s Domem zahraniční spolupráce pro studium zahraničních studentů v českém jazyce,

 • spolupráci s organizacemi zprostředkovávajícími studium zahraničních studentů,

 • agendu programů ERASMUS (ve spolupráci se Studijním oddělením),

 • koordinaci aktivit souvisejících se společnými diplomy (ve spolupráci se Studijním oddělením),

 • zpracování návrhů předpisů vydávaných děkanem, resp. proděkany, v oblasti vnějších vztahů, vnitřní komunikace a zahraničních styků a kontrolu dodržování již platných předpisů,

 • přípravu výroční zprávy FJFI a koordinaci přípravy podkladů pro výroční zprávu ČVUT,

 • kvalifikační kurzy a školení pro zaměstnance,

 • koordinaci grafické podoby oficiálních materiálů vydávaných fakultou vsouladu s grafickým manuálem ČVUT,

 • spolupráci s příslušnými odbory RČVUT ve všech výše zmíněných činnostech.

 

Kontakt

Břehová 7
115 19 Praha 1
 
Pohraniční 1
405 01 Děčín

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.