Hlavní informace

Oddělení pro rozvoj zajišťuje komplexně vedení všech agend souvisejících se zlepšováním technického a metodického fungování fakulty, výstavbou a legislativou. Oddělení spadá pod proděkana pro rozvoj fakulty.

Vedoucí oddělení

Ing. Tomáš Urban, Ph.D.

Agendy:

 

Pracovníci oddělení

Ing. Michaela Schwarzová, MBA

Agendy: Evropské projekty

 

 

Kompetence oddělení dle příkazu děkana

 • přípravu Generelu ČVUT,

 • agendu implementace Kariérního řádu ČVUT a implementace HR AWARD,

 • koordinaci přípravy a řešení rozvojových projektů všech poskytovatelů a projektů strukturálních fondů a dalších programů EU,

 • koordinaci rozvoje a obnovy přístrojového vybavení fakulty pro potřeby výuky, vědy a výzkumu, implementaci moderních technologií,

 • zabezpečení veškerých služeb souvisejících s rozvojem, výstavbou a rekonstrukcemi budov, odborný dohled nad stavebními akcemi, přípravu a průběžnou aktualizaci plánu investiční činnosti a údržby budov,

 • zpracování návrhů předpisů vydávaných děkanem, resp. proděkany, v oblasti výstavby a rekonstrukce budov, fakultní legislativy, rozvoje a organizace fakulty a kontrolu dodržování již platných předpisů,

 • zpracování návrhů a aktualizaci základní fakultní legislativy – Statutu a organizačního řádu, Strategie FJFI a ČVUT, Jednacího řádu AS a VR,Volebního řádu AS,

 • přípravu podkladů pro vyjádření fakulty k návrhům zákonů ČR v rámci legislativního procesu,

 • tvorbu metodických postupů pro činnosti na fakultě, vytváření podmínek pro efektivní sdílení informací mezi pracovišti děkanátu, katedrami a ostatními účelovými pracovišti a zajištění úprav prostředí na fakultě pro zefektivnění práce zaměstnanců fakulty (facility management),

 • plánování dislokace pracovišť a součástí fakulty, provádění investičních oprav místností a dohled na příslušné stavební práce, zajištění přípravy místností na FJFI pro stanovené účely (ve spolupráci se Správou budov),

 • podporu pro technologický skauting, komercionalizaci výsledků výzkumu, spolupráci s inkubátorem InQBay ČVUT a transfer technologií, spin-off a prodeje licencí (ve spolupráci sOddělením pro vědu a výzkum),

 • koordinaci mezi Ústřední knihovnou ČVUT a FJFI, podporu fungování detašovaného pracoviště knihovny ČVUT na FJFI,

 • spolupráci s příslušnými odbory RČVUT ve všech výše zmíněných činnostech.

Kontakt

Břehová 7
115 19 Praha 1

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.