Systémové upozornění
Hlavní informace

Přihlášky ke studiu

Přihlášky ke studiu se podávají na Oddělení pro vědu a výzkum FJFI. Uzávěrka přihlášek je obvykle dvakrát v roce a je zveřejňována průběžně. V přihlášce uchazeč uvede mj. také studijní obor a uvažované rámcové téma dizertační práce. Forma studia je prezenční čtyřletá, kombinovaná pětiletá. K přihlášce je třeba připojit:

  • životopis
  • doklady o dosaženém vzdělání a event. dosavadní odborné praxi (zahraniční diplomy je třeba nostrifikovat)
  • přehled publikovaných prací a ostatních výsledků odborné činnosti s jejich případným hodnocením

Přihláška do doktorského studia

Termín pro podání přihlášek do doktorského studia

Termín zápisu do doktorského studia

Úřední hodiny pro studenty doktorského studia AR 2017/2018

Předpokladem pro přijetí je ukončené vysokoškolské magisterské vzdělání v příslušném nebo podobném oboru. Uchazeč o studium musí splňovat podmínky stanovené Zákonem o vysokých školách č. 111/98 Sb. a prokázat znalosti v rozsahu vysokoškolského studia z matematiky, fyziky nebo chemie (podle zaměření), angličtiny a ze specializace, kterou bude studovat. Zahraniční studenti, hlásící se do programu v češtině, musí prokázat dostatečnou znalost českého jazyka složením přijímací zkoušky konané v českém jazyce (uchazeči slovenské národnosti mohou odpovídat slovensky).

Požadavky pro vstupní pohovor (zkoušku) z angličtiny

Požadované okruhy znalostí pro přijímací zkoušku v oboru Matematické inženýrství

Požadované okruhy znalostí pro přijímací zkoušku v oboru Fyzikální inženýrství, specializace Inženýrství pevných látek

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.