Hlavní informace

Zkratka studijního programu: P_MIB
Kód studijního programu: B0541A170021
Délka studia: 3 roky

Specializace studijního programu Matematické inženýrství:

Charakteristika studijního programu

Matematicke inzenyrstvi Bc 02 Studium Matematického inženýrství má mezioborovou povahu zahrnující klasické a moderní partie matematiky, fyziky a informatiky a vede absolventy k použití matematiky ve fyzikální, přírodovědné a inženýrské praxi ve spojení s moderní výpočetní technikou.

Matematické předměty studia obsahují partie matematické analýzy, algebry, diferenciálních rovnic a numerické matematiky. Fyzikální předměty jsou věnovány mechanice, elektřině a magnetismu, vlnění a optice. Informatické předměty vytvářejí základní počítačové dovednosti, znalost programování, diskrétní matematiky a teoretické informatiky.

Studijní program umožňuje užší zaměření studia v třech specializacích moderní matematiky aplikované v inženýrské a přírodovědné praxi. Ve specializaci Matematické modelování studenti prohlubují své znalosti ve funkcionální analýze, parciálních diferenciálních rovnicích, pravděpodobnosti a matematické statistice a numerické matematice a jejich použití při vytváření matematických modelů v nejrůznějších oblastech vědy a techniky a jejich zpracování na moderní výpočetní technice. Ve specializaci Matematická fyzika studenti získávají hlubší vzdělání zejména v teoretické fyzice, parciálních diferenciálních rovnicích a v matematických a geometrických metodách ve fyzice. Ve specializaci Matematická informatika studenti získají vědomosti v oblasti teoretické informatiky, klasických a moderních forem programování, síťových technologií a operačních systémů.

Hlubší propojení znalostí moderní matematiky, fyziky a informatiky umožňuje absolventům studia dále zvyšovat svou kvalifikaci ve vyšších úrovních studia a působit pak v prostředí matematické, fyzikální, přírodovědné a technické praxe a uplatnit se ve vědě, výzkumu a technice.

Profil absolventa

Matematicke inzenyrstvi Bc 01 Znalosti:
Absolvent získá vědomosti základních matematických, fyzikálních a informatických disciplín, které v závislosti na jeho užší orientaci jsou prohloubeny v oblasti moderní matematiky, fyziky a informatiky používané při vývoji matematických modelů, v oblasti matematických metod teoretické fyziky a v oblasti teoretické informatiky a moderních metod matematické informatiky. Absolventi mohou přímo pokračovat v navazujícím magisterském studiu ve stejném nebo příbuzném oboru.

Dovednosti:
Použití metod a postupů daných základními matematickými a fyzikálními oblastmi při řešení reálných inženýrských problémů pomocí moderní výpočetní techniky. Využití základních metod a postupů matematiky a fyziky pro řešení reálných výzkumných a inženýrských problémů v oblasti dynamiky kontinua, stochastických systémů, optimálního řízení, zpracování obrazu, matematické a teoretické fyziky, teoretické a matematické informatiky a intenzívních výpočtů. Schopnost srovnání matematických metod s reálnými výsledky. Schopnost sledovat nové trendy v dané oblasti a rychlá orientace v mezioborové problematice, analýza problémů a syntéza výsledků. Mezi nabyté vlastnosti patří rovněž odpovědnost za vykonanou práci a za učiněná rozhodnutí.


Kompetence:
Absolventi se uplatní na bakalářské úrovni v průmyslu, oblasti informačních technologií, výzkumu, a soukromé sféře díky analytickému způsobu práce, systematickému přístupu danému nabytými znalostmi aschopnosti pracovat s moderní výpočetní technikou. Nabyté vědomosti mohou absolventi využít v navazujícím magisterském studiu nebo se mohou uplatnit při vývoji a správě softwarových aplikací, zpracování dat a jejich analýze a použití matematických metod v praxi.

Specializace

Podle užšího výběru povinných předmětů se program člení na specializace:

Matematické modelování (MM)

Prohloubení znalostí ve funkcionální analýze, parciálních diferenciálních rovnicích, pravděpodobnosti a matematické statistice a numerické matematice a jejich použití při vytváření matematických modelů v nejrůznějších oblastech vědy a techniky a jejich zpracování na moderní výpočetní technice.

Matematická fyzika (MF)

Získání hlubšího vzdělání zejména v teoretické fyzice, parciálních diferenciálních rovnicích a v matematických a geometrických metodách ve fyzice.

Matematická informatika (MINF)

Zaměření na oblasti teoretické informatiky, klasických a moderních forem programování, síťových technologií a operačních systémů.

Státní závěrečná zkouška

  • Matematická analýza a lineární algebra - povinný předmět
  • Základy numerické matematiky - výběrový předmět
  • Obecná algebra a její aplikace - výběrový předmět
  • Analytická mechanika - výběrový předmět

Podrobnosti a konkrétní obsah SZZ se řídí platnou legislativou a interními řády a předpisy, které najdete v sekci Studijní řády a předpisy.

 Matematicke inzenyrstvi Bc 03 vetsi

Garant studijního programu:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pracoviště:
Katedra matematiky
Katedra fyziky

 

 

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.