Hlavní informace

pro studenty bakalářského a navazujícího magisterského studia

Tato vyhláška uvádí přehled informací o opatřeních přijatých v souvislosti s mimořádnou situací doprovázející průběh letního semestru akademického roku 2020-21 (sestupně podle data)

Informace ze dne 2. 7. 2021 aktualizovaná informace k průběhu zkouškového období letního semestru

 • v souladu s opatřeními vlády ČR byl aktualizován příkaz rektora č. 21/2020
 • ve smyslu tohoto příkazu lze vykonávat  v prostorách fakulty v Břehové 7, v Trojanové a v Děčíně činnosti odpovídajícímu tomuto příkazu a pokynům vlády ČR. Činnosti v budově MFF UK budově MFF UK v Troji jsou dány podmínkami příkazu rektora ČVUT a nařízení MFF UK.
 • podmínky pro přítomnost osob v budovách ČVUT a pro výukovou a zkouškovou činnost jsou dány platným Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví
 • výdej testů na ČVUT je zastaven, případné testování provádí studenti podle požadavků daných opatřeními vlády ČR
 • student při vstupu do prostor fakulty vyplní a podepíše čestné prohlášení a odevzdá jej zkoušejícímu nebo vyučujícímu daného předmětu
 • výše uvedený formulář je k dispozici na odkazu zde. Prázdné formuláře jsou umístěny rovněž na vrátnici každé budovy FJFI ČVUT
 • zkoušející odevzdá vybrané formuláře sekretariátu katedry a ten je souhrnně předá studijnímu oddělení

Informace ze dne 27. 5. 2021 aktualizovaná informace k průběhu zkouškového období letního semestru

 • v souladu s opatřeními vlády ČR byl aktualizován příkaz rektora č. 21/2020, ve smyslu tohoto příkazu lze vykonávat  v prostorách fakulty v Břehové 7, v Trojanové a v Děčíně činnosti odpovídajícímu tomuto příkazu a pokynům vlády ČR
 • v tomto příkazu jsou aktualizovány zejména lhůty pro splnění podmínek pro vstup do budov ČVUT  na základě prodělání onemocnění COVID-19, resp. očkování v částech II. a IV. příkazu.

Informace ze dne 9. 5. 2021 informace k průběhu zkouškového období letního semestru

 • platí příkaz rektora č. 21/2020, ve smyslu tohoto příkazu lze vykonávat v prostorách fakulty v Břehové 7, v Trojanové a v Děčíně činnosti odpovídajícímu tomuto příkazu a pokynům vlády ČR
 • výuka v letním semestru 20-21 bude dokončena nekontaktním způsobem podle platného zveřejněného rozvrhu včetně možnosti využít období 17. 5. – 21. 5. 2021 pro možné náhrady výuky
 • katedry mohou organizovat individuální konzultace a praktické činnosti spojené  se závěrečnými pracemi a veškerou praktickou výuku ve všech částech studia, přitom je nutné dodržovat   veškerá platná opatření, je také třeba zohlednit dostupnost takových činností pro studenty
 • osobní přítomnost studentů v prostorách fakulty je možná pouze při splnění podmínek  Příkazu rektora č.21/2020, zejména po provedení testu dle čl. 2 s negativním výsledkem, resp. po ukončeném očkování ve smyslu tohoto příkazu. V budově MFF UK v Troji je osobní přítomnost možná při splnění podmínek příkazu rektora ČVUT a nařízení MFF UK.
 • pro realizaci tohoto ustanovení si vedení fakulty dovoluje požádat studenty plánující svou přítomnost v prostorách fakulty, aby první takový test absolvovali samostatně na místně příslušném testovacím místě, nebo na testovacím místě ČVUT v kampusu Dejvice, nebo samostestováním
 • výsledek testu je třeba vložit do databáze ČVUT.
 • další samotestovaci soupravu pak studenti obdrží proti podpisu na katedře, kde se jejich přítomnost při praktické výuce nebo činnosti spojené s uzavíráním předmětů v prostorách fakulty uskuteční, záznam o vydání testu provede vyučující do indexu v místě určeném pro úřední záznamy (str. 70 a dále)
 • vydání další testovací soupravy studentovi provedou vyučující po kontrole předchozího záznamu v indexu nejdříve 7 dní po datu vydání předchozí soupravy
 • výdej samostestovacích souprav bude dle vyjádření tajemníka FJFI zahájen ve St 12.5.2021
 • po vstupu do budov FJFI ČVUT platí povinnost nošení respirátorů ve společných prostorách včetně veškeré praktické, výukové a zkušební činnosti, je třeba dodržovat přiměřené rozestupy, zvláště pak na chodbách, a respektovat předepsanou kapacitu učeben
 • preferovaný způsob uzavírání předmětů zápočty a zkouškami je kontaktní; v případech, kdy vyučující volí nekontaktní způsob, používá metodický pokyn prorektorky č. 3/2020
 •  ohlásí tuto situaci vedoucímu katedry a zajistí řádný záznam výsledku uzavírání předmětu do systému KOS a indexu studenta
 • zkušební termíny jsou organizovány jako dopolední do 13h a odpolední od 13h, rezervace se provádí obvyklým způsobem - e-mailem pro budovu Břehová provádí paní Pavla Čížková, pro budovu Trojanova doc. Krbálek,
 • kapacita zkušebních termínů je dána hygienickou kapacitou jednotlivých místností, zkoušet v kanceláři zkoušejícího je možné pouze 1 studenta
 • zkoušející před zahájením zkoušení vyzvedne dezinfekční prostředek na sekretariátu katedry a po skončení jej vrátí zpět

Informace ze dne 30. 4. 2021 o dalším průběhu letního semestru a praktické výuce

 • příkaz rektora č. 21/2020 byl aktualizován, ve smyslu tohoto příkazu lze vykonávat  v prostorách fakulty v Břehové 7, v Trojanové a v Děčíně činnosti odpovídajícímu tomuto příkazu a pokynům vlády ČR
 • katedry mohou organizovat individuální konzultace a praktické činnosti spojené se závěrečnými pracemi a praktickou výuku v závěrečných částech studia, přitom je nutné dodržovat veškerá platná opatření, je také třeba zohlednit dostupnost takových činností pro studenty
 • osobní přítomnost studentů v prostorách fakulty je možná pouze po provedení testu dle čl. 2 Příkazu rektora č.21/2020 s negativním výsledkem
 • pro realizaci tohoto ustanovení si vedení fakulty dovoluje požádat studenty plánující  svou přítomnost v prostorách fakulty, aby první takový test absolvovali samostatně na testovacím místě ČVUT v kampusu Dejvice nebo samostestováním
 • výsledek testu je třeba vložit do databáze ČVUT
 • další samostestovaci soupravu pak obdrží proti podpisu na katedře,
  kde se jejich přítomnost při praktické výuce v prostorách fakulty uskuteční
 • po vstupu do budov FJFI ČVUT platí povinnost nošení respirátorů ve společných  prostorách včetně veškeré praktické, výukové a zkušební činnosti, žádáme studenty o dodržování přiměřených rozestupů, zvláště pak na chodbách, a respektování předepsaných kapacit učeben
 • výuka v letním semestru 20-21 bude dokončena nekontaktním způsobem podle platného zveřejněného rozvrhu.

Informace ze dne 23. 4. 2021 o dalším průběhu letního semestru

 • katedrami jsou stanoveny termíny SZZ pro NMS v LS AR 20-21, jejich souhrn je uveden ve vyhlášce č. 03/21
 • veškeré záznamy v indexu a systému KOS si musí navzájem odpovídat, v případě potřeby doplnění se studenti mohou obracet na sekretariáty jednotlivých kateder
 • ČVUT připravuje pokyny pro průběh nasledujícího období letního semestru a zkouškového období, o podrobnostech budeme informovat

Informace ze dne 28. 2. 2021 o dalším průběhu letního semestru

 • s ohledem na krizová opatření vlády ČR jsou od 1.3.21 do odvolání zrušeny úřední hodiny studijního oddělení, které je možno v pracovních dnech kontaktovat e-mailem. Návštěvy studijního oddělení jsou možné pouze po předchozí domluvě e-mailem.

 • přihlašování na státní závěrečné zkoušky (SZZ) navazujícího magisterského studia s uzávěrkou 31.3. dle časového plánu akademického roku 2020-21 je možné pomocí e-mailu adresovaného sekretariátu příslušné katedry. Takový e-mail nahrazuje podpis studenta na přihlášce k SZZ.

Informace ze dne 18. 2. 2021 o průběhu letního semestru

 • rezervační systém pro návštěvu studijního oddělení

   https://fjfi.reenio.cz

   je možné použít ještě další týden - konkrétně na dny úterý, středa, čtvrtek (23.-25.2.) vždy od 9 - 11,30 a 13 – 15 hodin. Zde se každý student musí k zápisu předem registrovat. Podrobné instrukce jsou na stránce rezervačního systému.

 • od 1.3.21 bude možné studijní oddělení navštěvovat kontaktně v běžných úředních hodinách bez předběžné rezervace
 • doporučujeme sledovat aktualizované informace k organizaci výuky a její realizaci, které jsou uváděny jako obvykle ve vyhláškách ke studiu

Informace ze dne 10. 2. 2021 o zahájení letního semestru

 • příkaz rektora č. 21/2020 byl aktualizován, ve smyslu tohoto příkazu lze vykonávat v prostorách fakulty v Břehové 7, v Trojanové a v Děčíně činnosti   odpovídajícímu v dané chvíli platnému stupni tohoto příkazu
 • po vstupu do budov FJFI ČVUT platí povinnost nošení roušek ve všech společných prostorách včetně výukové a zkušební činnosti
 • výuka v letním semestru 20-21 probíhá nekontaktním způsobem podle platného zveřejněného rozvrhu
 • v rámci nekontaktní výuky musí být zajištěn častý a periodický adresný kontakt se studenty prostřednicvím vhodných komunikačních nástrojů, např. Teams
 • studenti jsou povinni se nekontaktní výuky aktivně účastnit
 • za podrobnosti realizace výuky jsou zodpovědni garanti předmětů a vedoucí kateder vyučující každého předmětu zahájí jeho výuku odesláním e-mailové zprávy v systému KOS zapsaným studentům a uvede v něm způsob výuky a podstatné informace pro její realizaci

Informace ze dne 28. 1. 2021 o přípravě letního semestru

 • ve smyslu příkazu rektora č. 21/2020 lze vykonávat v prostorách fakulty v Břehové 7, v Trojanové a v Děčíně činnosti odpovídajícímu v dané chvíli platnému stupni tohoto příkazu
 • po vstupu do budov FJFI ČVUT platí povinnost nošení roušek ve všech společných prostorách včetně výukové a zkušební činnosti
 • ve  zkouškovém období jsou v budově Trojanova 13 na chodbách u učeben umístěny židle pro pohodlí studentů čekajících na zkoušku. Učebna T214 je rezervována též pro tyto účely (při dodržení dané kapacity)
 • zápis do letního semestru AR 20-21 bude probíhat osobně na studijním oddělení v rozsahu 1.-18.2.2021 každý pracovní den (Po-Pá). Tento zápis je povinný pro studenty 1. roč. bakalářského a navazujícího magisterského studia. Pro studenty ostatních ročníků slouží tento termín k úpravě stávajícího zápisu do letního semestru. Všichni studenti musí mít rovněž v indexu uzavřen zápis do proběhlého zimního semestru 20-21; zápisy jsou organizovány s ohledem na pandemickou situaci výhradně prostřednictvím rezervačního systému na adrese:

https://fjfi.reenio.cz

Zde se každý student musí k zápisu předem registrovat. Podrobné instrukce jsou na stránce rezervačního systému. Registrační systém je již v provozu.

 • potvrzení o studiu si každý student může stáhnout ze svého prostředí KOS
 • informace o ubytovacím stipendiu lze nalézt na http://private.cvut.cz
 • výuka v letním semestru 20-21 bude zahájena nekontaktním způsobem podle připravovaného rozvrhu. Termín přechodu na kontaktní výuku není možné v současné situaci odhadnout.
prof. Dr. Ing. Michal Beneš
Proděkan pro pedagogiku
28-01-2021 13:26:19

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.