Systémové upozornění

Filtr grantů

Kategorie
 
Rok
 
Hlavní informace
Pokročilé techniky pro separaci radionuklidů.
Fenclová, K.
2018
2020
SGS18/192/OHK4/3T/14
Výzkum a vývoj technologických postupů pro radiačně indukovanou výrobu pokročilých nanomateriálů
Bárta, J.
2018
2021
FV30139
Nové kompozitní materiály pro separaci medicinálních radionuklidů
Vlk, M.
2018
2020
TJ01000334
Studium pokročilých nanostruktur a biomateriálů
Procházková, L.
2017
2019
SGS17/195/OHK4/3T/14
A Modular European Education and Training Concept In Nuclear and RadioCHemistry
John, J.
2017
2020
754972
GEN IV Integrated Oxide fuels recycling strategies
John, J.
2017
2021
755171
Podpora práce v Division of Nuclear and Radiochemistry (DNRC) EuCheMS
John, J.
2017
2019
LTV17008
Výzkum ultrastopových izotopů a jejich využití v sociálních a environmentálních vědách urychlovačovou hmotnostní spektrometrií
Němec, M.
2017
2022
EF16_019/0000728
Syntéza, charakterizace a uzpůsobování vlastností luminiscenčních nanokompozitů
Čuba, V.
2017
2019
GA17-06479S
Recyklovatelné dekontaminační médium pro vyřazování jaderných zařízení z provozu
Němec, M.
2016
2020
FV10023
Kompozitní filtry pro čištění radioaktivních oplachových roztoků
Čuba, V.
2017
2020
VI20172020106
Procesy a materiály pro separaci aniontových kontaminantů z kapalných radioaktivních odpadů
John, J.
2016
2019
TF02000031
Nová vícefázová nanodiagnostika pro zobrazování nádorových onemocnění a predikci efektivity antiangiogenní terapie
Kozempel, J.
2016
2019
NV16-30544A
Studium speciace, komplexace a migrace kritických radionuklidů
Baborová, L.
2016
2018
SGS16/250/OHK4/3T/14
Příprava nosičů teranostických radionuklidů pro nukleární medicínu
Suchánková, P.
2016
2018
SGS16/251/OHK4/3T/14
Výzkum problematiky iontových kapalin pro separační aplikace
Čubová, K.
2015
2018
TH01020381
Využití hořčíku a jeho slitin pro pokročilé strukturní a biomedicínské aplikace
Tesař, K.
2018
2020
SGS18/191/OHK4/3T/14
Procesy porušování moderních vysokoteplotních materiálů
Kovářík, O.
2018
2020
SGS18/190/OHK4/3T/14
Inovativní posuzování bezpečnosti jaderných elektráren na základě nových technologií SHM a návazných procedur
Kunz, J.
2018
2022
TK01030108
Materiálová a procesní způsobilost tenké Al fólie
Karlík, M.
2017
2020
FV20337
Zajištění dlouhodobého provozu vnitřních částí tlakových nádob reaktorů jaderných elektráren
Materna, A.
2017
2020
TH02020565
Zpracování inovativních intermetalik na bázi železa mechanickým legováním a slinováním v plazmatu
Haušild, P.
2017
2019
GA17-07559S
Výzkum a vývoj nových pseudoslitin W pro průmyslové aplikace a optimalizace technologie jejich výroby
Siegl, J.
2016
2020
FV10165
Využití fázových transformaci pro optimalizaci vlastností konstrukčních a funkčních materiálů
Karlík, M.
2016
2018
SGS16/249/OHK4/3T/14
Pokročilé lagrangeovské a ALE metody pro dynamiku stlačitelných tekutin a elasto-plastických pevných látek
Liska, R.
2018
2020
GA18-20962S
Optimalizace pevnolátkových aktivních materiálů pro blízkou a střední infračervenou spektrální oblast
Jelínková, H.
2018
2020
GA18-11954S
Nové přístupy v povrchem zesílené optické spektroskopii pro vysoce citlivý a specifický biosenzing
Proška, J.
2018
2020
GA18-10897S
Braggovská vlákna pro přenos laserového záření ve spektrálni oblasti 1900-2300 nm
Kubeček, V.
2016
2018
GA16-10019S
Plazmová optika pro experimenty s ultraintenzivními lasery
Klimo, O.
2018
2020
GA18-09560S
Výzkum a vývoj laserového přenosu času a laserových dálkoměrných technologií s pikosekundovou přesností a stabilitou
Blažej, J.
2017
2018
8H17019
Výzkum přípravy, spektrálních a laserových vlastností fluoridových monokrystalů dopovaných ionty vzácných zemin.
Kubeček, V.
2017
2018
8H17072
ISS - Space Optical Clock Mission, phase-A study
Procházka, I.
2016
2018
Výpočetní a technická infrastrukturní platforma pro realizaci nového doktorského programu Kvantové technologie
Richter, I.
2017
2022
EF16_017/0002278
Nový výzkumně zaměřený doktorský program Kvantové technologie
Richter, I.
2017
2020
EF16_018/0002354
Network for Exploration and Space Science
Procházka, I.
2017
2021
Nové laserové tyče a disky pro moderní diodově čerpané lasery
Jelínková, H.
2016
2019
FV10124
Space Situational Awareness Programme P2-SST-VII Expert Coordination Centres (phase 1)
Procházka, I.
2016
2018
4000117374_SSA
Nové efekty a funkcionality v subvlnových vlnovodných fotonických strukturách.
Richter, I.
2016
2018
GA16-00329S
Výzkum optických (nano)struktur a laserového plazmatu
Richter, I.
2016
2018
SGS16/248/OHK4/3T/14
Základní a aplikovaný výzkum laserů
Blažej, J.
2016
2018
SGS16/247/OHK4/3T/14
European Laser Timing - Ground Station Calibration
Blažej, J.
2015
2019
ELT2
Nanobiofotonika pro medicínu budoucnosti
Richter, I.
2012
2018
GBP205/12/G118
Osmá studentská vědecká konference fyziky pevných látek (8th Student Scientific Conference on Solid State Physics, SSCSSP-8)
Kalvoda, L.
2018
2018
SVK 29/18/F4
Non destructive evaluation via Barkhausen noise emission
Ganev, N.
2017
2018
8X17013
Inovativní metody svařování komponent vysokotlakých produktovodů s využitím laserových technologií
Ganev, N.
2017
2020
TH02010664
Vysoce strukturně organizované materiály pro pokročilé aplikace
Jakoubková, J.
2016
2018
SGS16/245/OHK4/3T/14
Příprava a vlastnosti nových dielektrických a polovodičových materiálů a struktur perspektivních pro aplikace
Bryknar, Z.
2016
2018
SGS16/244/OHK4/3T/14
Strukturní studie biotechnologických enzymů
Kolenko, P.
2016
2018
SGS16/246/OHK4/3T/14
Multidisciplinární výzkumné centrum moderních materiálů
Kalvoda, L.
2014
2019
GB14-36566G
Miniworkshop difrakce a ultraperiferálních srážek
Contreras, J.
2018
2018
SVK 28/18/F4
27th Student conference "Winter school on mathematical physics"
Břeň, D.
2018
2018
SVK 27/18/F4
Workshop EJČF 2018
Bielčík, J.
2018
2018
SVK 26/18/F4
Automatizovaná atlasová segmentace anatomických struktur pro radioterapeutické plánovací systémy (RT ATLAS)
Vrba, V.
2018
2020
TH03010099
Kompaktní detektor záření pro kosmickou dozimetrii
Vrba, V.
2018
2021
FV30018
Monolitický pixelový detektor pro detekci ionizujícího záření
Vrba, V.
2018
2020
FV30073
Dávkou řízený radioterapeutický systém
Vrba, V.
2018
2021
FV30218
Asymptotická dynamika kvantových Markovských procesů
Novotný, J.
2018
2019
8J18DE011
Studium nových vlastností jaderné hmoty v mezinárodním experimentu STAR
Bielčík, J.
2018
2022
LTT18002
Detekční mikroelektronický obvod pro orbitální měření kosmického záření
Marčišovská, M.
2017
2019
TJ01000200
Radiation processes generated by runaway electrons in tokamaks
Marčišovský, M.
2018
2020
GA18-02482S
Rekonctrukce podivných částic na experimentu STAR v reálném čase
Chaloupka, P.
2018
2020
GC18-09126J
Modelování barevné struktury událostí v hadron-hadronových srážkách
Siódmok, A.
2018
2020
GJ18-07846Y
Hledání projevů saturace: závislost fotoprodukce částice J/Psi na energii s použitím dat ze
Contreras, J.
2018
2020
GA18-07880S
Analýza Schumannových rezonancí a vzdálené studium bleskových a nadoblačných výbojů
Špačková, H.
2017
2018
SGS17/139/OHK4/2T/14
Studium magnetického udržení plazmatu
Břeň, D.
2017
2018
SGS17/138/OHK4/2T/14
CERN Computing
Petráček, V.
2017
2019
EF16_013/0001404
Laboratoř pro výzkum s antiprotony a těžkými ionty – účast České republiky - OP
Petráček, V.
2017
2020
EF16_013/0001677
Struktura hadronů v těžko-iontových srážkách
Čepila, J.
2017
2020
LTC17038
Získávání nových poznatků o mikrosvětě v infrastruktuře CERN
Petráček, V.
2017
2021
LTT17018
Brookhavenská národní laboratoř – účast České republiky
Bielčík, J.
2017
2020
EF16_013/0001569
Laboratoř horkého plazmatu a fúzní techniky PlasmaLab@CTU
Mlynář, J.
2017
2022
EF16_017/0002248
Mezinárodní doktorský program vysokoteplotního plazmatu a jaderné fúze
Mlynář, J.
2017
2022
EF16_018/0002247
Centrum pokročilých aplikovaných přírodních věd
Jex, I.
2018
2023
EF16_019/0000778
Laboratoř pro výzkum s antiprotony a těžkými ionty - účast České republiky
Vrba, V.
2016
2019
LM2015049
Fotonické kvantové sítě
Jex, I.
2017
2019
GA17-00844S
Kauzalita, přenos informace a superstatistika v komplexních systémech s extrémními událostmi
Jizba, P.
2017
2019
GA17-05990S
Informačně-teoretický přístup ke komplexním dynamickým systémům
Jizba, P.
2017
2019
GF17-33812L
Superintegrabilní systémy v magnetických polích ve třech prostorových rozměrech
Šnobl, L.
2017
2019
GA17-11805S
Struktura hadronů v těžkoiontových srážkách
Čepila, J.
2016
2019
Aspekty silných interakcí při extrémních podmínkách
Tomášik, B.
2017
2019
GA17-04505S
Brookhavenská národní laboratoř - účast České republiky
Bielčík, J.
2016
2019
LM2015054
Výzkumná infrastruktura pro experimenty v CERN
Petráček, V.
2016
2019
LM2015058
Formování rovnovážných stavů v kvantových sítích
Novotný, J.
2016
2018
GA16-09824S
Dynamika komplexních kvantových systémů
Novotný, J.
2016
2018
SGS16/241/OHK4/3T/14
Studium fundamentálnich vlastností elementárních částic, jaderné hmoty a antihmoty v labořatoři CERN - experimenty ALICE a AEgIS
Petráček, V.
2016
2018
SGS16/242/OHK4/3T/14
Základní výzkum fyziky vysokých energií v mezinárodním experimentu ATLAS na hadronovém urychlovači LHC v laboratoři CERN.
Moudrá, K.
2016
2018
SGS16/240/OHK4/3T/14
Produkce hadronů a jejich interakce s nukleony a jádry
Schäfer, M.
2016
2018
SGS16/243/OHK4/3T/14
Metody a aplikace matematické fyziky
Hrivnák, J.
2016
2018
SGS16/239/OHK4/3T/14
Studium jádro-jaderních srážek na experimentu STAR
Bielčík, J.
2016
2018
SGS16/238/OHK4/3T/14
Progresivní detekční systémy ionizujícího záření
Vrba, V.
2012
2019
TE01020069
Aplikace analytických matematických metod při studiu fyzikálních a biologických modelů 2
Pošta, S.
2018
2020
SGS18/189/OHK4/3T/14
Fyzikální a socio-fyzikální aplikace stochastického modelování
Krbálek, M.
2018
2020
SGS18/188/OHK4/3T/14
Doktorandské dny 2018
Masáková, Z.
2018
2018
SVK 25/18/F4
9th SPMS2017 Stochastic and Physical Monitoring Systems
Kůs, V.
2018
2018
SVK 24/18/F4
Kombinatorika na slovech a matematická fyzika
Ambrož, P.
2018
2018
SVK 23/18/F4
Nové výzvy pro teorii rozšiřování lineárních operátorů v moderní fyzice
Krejčiřík, D.
2018
2019
8J18FR033
Velké struktury v mezních vrstvách nad komplexními povrchy při vysokých Reynoldsových číslech
Fučík, R.
2018
2020
GA18-09539S
Kvantová mechanika s nesamosdruženými operátory: přechod od spekter k pseudospektrům
Krejčiřík, D.
2018
2020
GA18-08835S
Aplikace pokročilých superpočítačových metod v matematickém modelování přírodních procesů
Fučík, R.
2017
2019
SGS17/194/OHK4/3T/14
Algebraické a kombinatorické metody v teoretické informatice
Ambrož, P.
2017
2019
SGS17/193/OHK4/3T/14
Materiály pro skladování tepelné energie: termofyzikální charakterizace pro návrh akumulátorů tepla
Mikyška, J.
2017
2019
GA17-08218S
Vyšetřování podpovrchového proudění s fázovými přechody
Mikyška, J.
2017
2019
GA17-06759S
Kvantitativní mapování myokardu a dynamiky proudění pomocí MR zobrazování u pacientů s neischemickým postižením srdce - rozvoj metodiky
Oberhuber, T.
2015
2018
NV15-27178A
Student Workshop on Scientific Computing WSC 2019
Kukal, J.
2019
2019
SVK 35/19/F4
Aplikace pokročilých algoritmů v softwarovém inženýrství
Virius, M.
2017
2019
SGS17/198/OHK4/3T/14
Holistický model životního cyklu informačních systémů založený na využití objektově orientovaného přístupu a metod aplikované matematiky
Merunka, V.
2017
2019
SGS17/197/OHK4/3T/14
Využití optimalizace a modelování v reálných aplikacích
Kukal, J.
2017
2019
SGS17/196/OHK4/3T/14
Šimáně 2019: Česko-slovenská konference jaderného inženýrství (Simane2019: Czech-Slovak Conference on Nuclear Engineering)
Štefánik, M.
2019
2019
SVK 34/19/F4
Příprava makroskopických dat pro nepalivové součásti výzkumného reaktoru VR-1
Suk, P.
2019
2020
SGS19/114/OHK4/2T/14
Využití radiačních metod pro detekci a identifikaci CBRNE materiálů
Bílý, T.
2019
2022
VI20192022171
European Nuclear Experimental Educational Platform (ENEEP)
Sklenka, Ľ.
2019
2021
Využití školního reaktoru VR-1 pro potřeby experimentálního výzkumu studentů jaderného inženýrství
Huml, O.
2018
2020
SGS18/194/OHK4/3T/14
Měření a simulace rychlých přechodových procesů v aktivní zóně reaktoru VR-1
Novák, O.
2018
2019
SGS18/146/OHK4/2T/14
Monte Carlo kód pro simulace experimentů s vakuovou komorou určenou pro studium reakcí (n, nabitá částice) při energiích do 35 MeV
Ansorge, M.
2018
2019
SGS18/145/OHK4/2T/14
ANDREA 3: Pokročilý SW pro deterministické výpočty stacionárních a přechodových stavů aktivní zóny jaderných reaktorů
Frýbort, J.
2018
2021
TK01020195
VR-1 – Školní reaktor pro výzkumnou činnost
Sklenka, Ľ.
2016
2019
LM2015053
Advanced Networking for Nuclear Education and Training and Transfer of Expertise
Kropík, M.
2016
2019
661910
Laboratoře pro doktorský studijní program bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení a forenzní analýzy jaderných materiálů programu
Sklenka, Ľ.
2017
2021
EF16_017/0002370
Bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení a forenzní analýzy jaderných materiálů
Sklenka, Ľ.
2017
2022
EF16_018/0002367
Posílení a rozvoj výzkumu na ČVUT v Praze s využitím výzkumné infrastruktury VR-1- Školní reaktor pro výzkumnou činnost
Rataj, J.
2017
2020
EF16_013/0001790
Využití provozních dat pro zpřesnění predikce neutronově-fyzikálních charakteristik jaderných energetických reaktorů
Frýbort, J.
2017
2020
TH02021016
LPopt2 - Nástroj pro efektivní a spolehlivou optimalizaci návrhu palivových vsázek jaderných reaktorů založený na pareto optimálním přístupu
Frýbort, J.
2017
2020
TH02020829
Výzkum vysoce přesných měřicích metod a vývoj přístrojů pro vyhodnocování jaderně-fyzikálních veličin a bezpečné řízení kritických procesů
Rataj, J.
2015
2019
EG15_019/0001787
Studentská konference radiologické fyziky 2019
Trojek, T.
2019
2019
SVK 33/19/F4
Zvýšení kvality technického vzdělání pro potřeby trhu práce v Ústeckém kraji
Thinová, L.
2019
2022
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010196
Metody měření a vyhodnocování dat v radiační fyzice a radiační ochraně
Trojek, T.
2018
2020
SGS18/193/OHK4/3T/14
Spolupráce na experimentech ve Fermiho národní laboratoři, USA
Smolík, J.
2018
2022
LTT18001
Tvorba doctoral school Konzervační vědy v péči o hmotné kulturní dědictví
Trojek, T.
2017
2021
EF16_018/0002709
Výzkumná infrastruktura pro experimenty ve Fermilab
Smolík, J.
2016
2019
LM2015068
Zpřesnění predikce radiačních následků těžkých havárií jaderných elektráren s cílem minimalizace jejich rizik
Čechák, T.
2017
2020
VI20172020076
Příprava a hodnocení nanonosičů radionuklidů pro nukleární medicínu
Kukleva, E.
2019
2021
SGS19/194/OHK4/3T/14
Migrační procesy v prostředí inženýrských bariér hlubinného úložiště.
Kittnerová, J.
2019
2021
SGS19/193/OHK4/3T/14
Pokročilé techniky pro separaci radionuklidů.
Fenclová, K.
2018
2020
SGS18/192/OHK4/3T/14
Výzkum a vývoj technologických postupů pro radiačně indukovanou výrobu pokročilých nanomateriálů
Bárta, J.
2018
2021
FV30139
Nové kompozitní materiály pro separaci medicinálních radionuklidů
Vlk, M.
2018
2020
TJ01000334
Studium pokročilých nanostruktur a biomateriálů
Procházková, L.
2017
2019
SGS17/195/OHK4/3T/14
A Modular European Education and Training Concept In Nuclear and RadioCHemistry
John, J.
2017
2020
754972
GEN IV Integrated Oxide fuels recycling strategies
John, J.
2017
2021
755171
Podpora práce v Division of Nuclear and Radiochemistry (DNRC) EuCheMS
John, J.
2017
2019
LTV17008
Výzkum ultrastopových izotopů a jejich využití v sociálních a environmentálních vědách urychlovačovou hmotnostní spektrometrií
Němec, M.
2017
2022
EF16_019/0000728
Syntéza, charakterizace a uzpůsobování vlastností luminiscenčních nanokompozitů
Čuba, V.
2017
2019
GA17-06479S
Recyklovatelné dekontaminační médium pro vyřazování jaderných zařízení z provozu
Němec, M.
2016
2020
FV10023
Kompozitní filtry pro čištění radioaktivních oplachových roztoků
Čuba, V.
2017
2020
VI20172020106
Procesy a materiály pro separaci aniontových kontaminantů z kapalných radioaktivních odpadů
John, J.
2016
2019
TF02000031
Nová vícefázová nanodiagnostika pro zobrazování nádorových onemocnění a predikci efektivity antiangiogenní terapie
Kozempel, J.
2016
2019
NV16-30544A
Vysokoteplotní příprava pokročilých žáruvzdorných materiálů indukčně vázaným plazmatem v kontrolované atmosféře
Kovářík, O.
2019
2021
GA19-14339S
Využití hořčíku a jeho slitin pro pokročilé strukturní a biomedicínské aplikace
Tesař, K.
2018
2020
SGS18/191/OHK4/3T/14
Procesy porušování moderních vysokoteplotních materiálů
Kovářík, O.
2018
2020
SGS18/190/OHK4/3T/14
Studium nelineární interakce elastických vln a materiálu s trhlinou
Materna, A.
2019
2021
GA19-14237S
Inovativní posuzování bezpečnosti jaderných elektráren na základě nových technologií SHM a návazných procedur
Kunz, J.
2018
2022
TK01030108
Materiálová a procesní způsobilost tenké Al fólie
Karlík, M.
2017
2020
FV20337
Zajištění dlouhodobého provozu vnitřních částí tlakových nádob reaktorů jaderných elektráren
Materna, A.
2017
2020
TH02020565
Zpracování inovativních intermetalik na bázi železa mechanickým legováním a slinováním v plazmatu
Haušild, P.
2017
2019
GA17-07559S
Výzkum a vývoj nových pseudoslitin W pro průmyslové aplikace a optimalizace technologie jejich výroby
Siegl, J.
2016
2020
FV10165
Podpora studentského výzkumu fotonických nanostruktur, laserového plazmatu a kvantových technologií
Richter, I.
2019
2021
SGS19/192/OHK4/3T/14
Základní a aplikovaný výzkum laserů
Blažej, J.
2019
2021
SGS19/191/OHK4/3T/14
Studium elektronových hustot a spontánních magnetických polí s využitím vícekanálové komplexní interferometrie
Kuchařík, M.
2019
2021
GA19-24619S
Pokročilé funkcionality v subvlnových fotonických a plazmonických strukturách
Richter, I.
2019
2021
GA19-00062S
Pokročilé lagrangeovské a ALE metody pro dynamiku stlačitelných tekutin a elasto-plastických pevných látek
Liska, R.
2018
2020
GA18-20962S
Optimalizace pevnolátkových aktivních materiálů pro blízkou a střední infračervenou spektrální oblast
Jelínková, H.
2018
2020
GA18-11954S
Nové přístupy v povrchem zesílené optické spektroskopii pro vysoce citlivý a specifický biosenzing
Proška, J.
2018
2020
GA18-10897S
Plazmová optika pro experimenty s ultraintenzivními lasery
Klimo, O.
2018
2020
GA18-09560S
Výpočetní a technická infrastrukturní platforma pro realizaci nového doktorského programu Kvantové technologie
Richter, I.
2017
2022
EF16_017/0002278
Nový výzkumně zaměřený doktorský program Kvantové technologie
Richter, I.
2017
2020
EF16_018/0002354
Network for Exploration and Space Science
Procházka, I.
2017
2021
Nové laserové tyče a disky pro moderní diodově čerpané lasery
Jelínková, H.
2016
2019
FV10124
European Laser Timing - Ground Station Calibration
Blažej, J.
2015
2019
ELT2
Vysoce strukturně organizované materiály pro pokročilé aplikace
Trojan, K.
2019
2021
SGS19/190/OHK4/3T/14
Metody studia a aplikace biotechnologických enzymů
Kolenko, P.
2019
2021
SGS19/189/OHK4/3T/14
Příprava a vlastnosti nových dielektrických materiálů a struktur perspektivních pro aplikace
Bryknar, Z.
2019
2021
SGS19/188/OHK4/3T/14
Inovativní metody svařování komponent vysokotlakých produktovodů s využitím laserových technologií
Ganev, N.
2017
2020
TH02010664
Multidisciplinární výzkumné centrum moderních materiálů
Kalvoda, L.
2014
2019
GB14-36566G
The 28th Student Conference "Winter School on Mathematical Physics"
Hrivnák, J.
2019
2019
SVK 32/19/F4
Workshop EJČF 2019
Čepila, J.
2019
2019
SVK 31/19/F4
Druhý miniworkshop difrakce a ultraperiferálních srážek
Contreras, J.
2019
2019
SVK 30/19/F4
11th Student Workshop - Winter school on Plasma Physics
Břeň, D.
2019
2019
SVK 29/19/F4
Neperturbativní přístup k řešení jaderného mnohočásticového problému
Pokorný, J.
2019
2021
SGS19/187/OHK4/3T/14
Vlastnosti a aplikace iterovaných kvantových zobrazení
Novotný, J.
2019
2021
SGS19/186/OHK4/3T/14
Výzkum protonových srážek v experimentu ATLAS na urychlovači LHC.
Myška, M.
2019
2021
SGS19/185/OHK4/3T/14
Studium jádro-jaderných srážek na experimentu STAR
Chaloupka, P.
2019
2021
SGS19/184/OHK4/3T/14
Struktury a metody matematické fyziky
Hrivnák, J.
2019
2021
SGS19/183/OHK4/3T/14
Teorie a fenomenologie silných interakcí při vysokých energiích
Čepila, J.
2019
2021
SGS19/182/OHK4/3T/14
Study of basic properties of QCD and Gravitation with the experiments ALICE and AEgis at CERN
Contreras, J.
2019
2021
SGS19/181/OHK4/3T/14
Studium udržení plazmatu magnetickým polem v tokamaku
Břeň, D.
2019
2021
SGS19/180/OHK4/3T/14
Studium bleskových výbojů ve VLF spektru a jejich vztahu k přechodným světelným úkazům
Špačková, H.
2019
2019
SGS19/073/OHK4/1T/14
Charakterizace a integrace KTP krystalu pro použití v experimentech kvantové optiky
Potoček, V.
2019
2019
SGS19/072/OHK4/1T/14
Vícevrstvý, velkoplošný, mozaikový, pixelový detektor pro měření dávek kosmického záření
Vrba, V.
2019
2022
FV40108
Technologický demonstrátor - Radiační orbitální monitor se snímačem Spacepix
Vrba, V.
2019
2022
TH04010294
Nelineární interakce a přenos informace v komplexních systémech s extrémními událostmi
Korbel, J.
2019
2021
GA19-16066S
Fourierovy metody speciálních funkcí afinních Weylových grup
Hrivnák, J.
2019
2020
GA19-19535S
Kvantové a klasické náhodné procházky
Potoček, V.
2019
2021
GJ19-15744Y
Automatizovaná atlasová segmentace anatomických struktur pro radioterapeutické plánovací systémy (RT ATLAS)
Vrba, V.
2018
2020
TH03010099
SpacePix2 - advanced monolithic space radiation detector
Vrba, V.
2019
2021
Kompaktní detektor záření pro kosmickou dozimetrii
Vrba, V.
2018
2021
FV30018
Monolitický pixelový detektor pro detekci ionizujícího záření
Vrba, V.
2018
2020
FV30073
Dávkou řízený radioterapeutický systém
Vrba, V.
2018
2021
FV30218
Asymptotická dynamika kvantových Markovských procesů
Novotný, J.
2018
2019
8J18DE011
Studium nových vlastností jaderné hmoty v mezinárodním experimentu STAR
Bielčík, J.
2018
2022
LTT18002
Detekční mikroelektronický obvod pro orbitální měření kosmického záření
Marčišovská, M.
2017
2019
TJ01000200
Radiation processes generated by runaway electrons in tokamaks
Marčišovský, M.
2018
2020
GA18-02482S
Rekonctrukce podivných částic na experimentu STAR v reálném čase
Chaloupka, P.
2018
2020
GC18-09126J
Modelování barevné struktury událostí v hadron-hadronových srážkách
Siódmok, A.
2018
2020
GJ18-07846Y
Hledání projevů saturace: závislost fotoprodukce částice J/Psi na energii s použitím dat ze
Contreras, J.
2018
2020
GA18-07880S
CERN Computing
Petráček, V.
2017
2019
EF16_013/0001404
Laboratoř pro výzkum s antiprotony a těžkými ionty – účast České republiky - OP
Petráček, V.
2017
2020
EF16_013/0001677
Struktura hadronů v těžko-iontových srážkách
Čepila, J.
2017
2020
LTC17038
Získávání nových poznatků o mikrosvětě v infrastruktuře CERN
Petráček, V.
2017
2021
LTT17018
Brookhavenská národní laboratoř – účast České republiky
Bielčík, J.
2017
2020
EF16_013/0001569
Laboratoř horkého plazmatu a fúzní techniky PlasmaLab@CTU
Mlynář, J.
2017
2022
EF16_017/0002248
Mezinárodní doktorský program vysokoteplotního plazmatu a jaderné fúze
Mlynář, J.
2017
2022
EF16_018/0002247
Centrum pokročilých aplikovaných přírodních věd
Jex, I.
2018
2023
EF16_019/0000778
Laboratoř pro výzkum s antiprotony a těžkými ionty - účast České republiky
Vrba, V.
2016
2019
LM2015049
Fotonické kvantové sítě
Jex, I.
2017
2019
GA17-00844S
Kauzalita, přenos informace a superstatistika v komplexních systémech s extrémními událostmi
Jizba, P.
2017
2019
GA17-05990S
Informačně-teoretický přístup ke komplexním dynamickým systémům
Jizba, P.
2017
2019
GF17-33812L
Superintegrabilní systémy v magnetických polích ve třech prostorových rozměrech
Šnobl, L.
2017
2019
GA17-11805S
Struktura hadronů v těžkoiontových srážkách
Čepila, J.
2016
2019
Aspekty silných interakcí při extrémních podmínkách
Tomášik, B.
2017
2019
GA17-04505S
Brookhavenská národní laboratoř - účast České republiky
Bielčík, J.
2016
2019
LM2015054
Výzkumná infrastruktura pro experimenty v CERN
Petráček, V.
2016
2019
LM2015058
Progresivní detekční systémy ionizujícího záření
Vrba, V.
2012
2019
TE01020069
Doktorandské dny 2019
Masáková, Z.
2019
2019
SVK 28/19/F4
10th SPMS2019 Stochastic and Physical Monitoring Systems
Kůs, V.
2019
2019
SVK 27/19/F4
Kombinatorika na slovech a matematická fyzika
Ambrož, P.
2019
2019
SVK 26/19/F4
Analýza charakteru proudění a predikce vývoje změn v endovaskulárně ošetřených tepnách pomocí MR zobrazování a matematického modelování
Oberhuber, T.
2019
2022
NV19-08-00071
Aplikace analytických matematických metod při studiu fyzikálních a biologických modelů 2
Pošta, S.
2018
2020
SGS18/189/OHK4/3T/14
Fyzikální a socio-fyzikální aplikace stochastického modelování
Krbálek, M.
2018
2020
SGS18/188/OHK4/3T/14
Nové výzvy pro teorii rozšiřování lineárních operátorů v moderní fyzice
Krejčiřík, D.
2018
2019
8J18FR033
Velké struktury v mezních vrstvách nad komplexními povrchy při vysokých Reynoldsových číslech
Fučík, R.
2018
2020
GA18-09539S
Kvantová mechanika s nesamosdruženými operátory: přechod od spekter k pseudospektrům
Krejčiřík, D.
2018
2020
GA18-08835S
Aplikace pokročilých superpočítačových metod v matematickém modelování přírodních procesů
Fučík, R.
2017
2019
SGS17/194/OHK4/3T/14
Algebraické a kombinatorické metody v teoretické informatice
Ambrož, P.
2017
2019
SGS17/193/OHK4/3T/14
Materiály pro skladování tepelné energie: termofyzikální charakterizace pro návrh akumulátorů tepla
Mikyška, J.
2017
2019
GA17-08218S
Vyšetřování podpovrchového proudění s fázovými přechody
Mikyška, J.
2017
2019
GA17-06759S
V4 Nuclear Training Course
Frýbortová, L.
2020
2020
Modernizace velké výzkumné infrastruktury VR-1 - školní reaktor pro výzkumnou činnost
Rataj, J.
2020
2022
EF16_013/0001790
Příprava makroskopických dat pro nepalivové součásti výzkumného reaktoru VR-1
Suk, P.
2019
2020
SGS19/114/OHK4/2T/14
Využití radiačních metod pro detekci a identifikaci CBRNE materiálů
Bílý, T.
2019
2022
VI20192022171
European Nuclear Experimental Educational Platform (ENEEP)
Sklenka, Ľ.
2019
2021
Využití školního reaktoru VR-1 pro potřeby experimentálního výzkumu studentů jaderného inženýrství
Huml, O.
2018
2020
SGS18/194/OHK4/3T/14
ANDREA 3: Pokročilý SW pro deterministické výpočty stacionárních a přechodových stavů aktivní zóny jaderných reaktorů
Frýbort, J.
2018
2021
TK01020195
Laboratoře pro doktorský studijní program bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení a forenzní analýzy jaderných materiálů programu
Sklenka, Ľ.
2017
2021
EF16_017/0002370
Bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení a forenzní analýzy jaderných materiálů
Sklenka, Ľ.
2017
2022
EF16_018/0002367
Posílení a rozvoj výzkumu na ČVUT v Praze s využitím výzkumné infrastruktury VR-1- Školní reaktor pro výzkumnou činnost
Rataj, J.
2017
2020
EF16_013/0001790
Využití provozních dat pro zpřesnění predikce neutronově-fyzikálních charakteristik jaderných energetických reaktorů
Frýbort, J.
2017
2020
TH02021016
LPopt2 - Nástroj pro efektivní a spolehlivou optimalizaci návrhu palivových vsázek jaderných reaktorů založený na pareto optimálním přístupu
Frýbort, J.
2017
2020
TH02020829
Zvýšení kvality technického vzdělání pro potřeby trhu práce v Ústeckém kraji
Thinová, L.
2019
2022
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010196
Metody měření a vyhodnocování dat v radiační fyzice a radiační ochraně
Trojek, T.
2018
2020
SGS18/193/OHK4/3T/14
Spolupráce na experimentech ve Fermiho národní laboratoři, USA
Smolík, J.
2018
2022
LTT18001
Tvorba doctoral school Konzervační vědy v péči o hmotné kulturní dědictví
Trojek, T.
2017
2021
EF16_018/0002709
Zpřesnění predikce radiačních následků těžkých havárií jaderných elektráren s cílem minimalizace jejich rizik
Čechák, T.
2017
2020
VI20172020076
Biokonjugáty nanočástic jako nové terapeutické vektory 223Ra pro cílenou alfa částicovou terapii
Kozempel, J.
2020
2021
8J20PL016
Příprava a hodnocení nanonosičů radionuklidů pro nukleární medicínu
Kukleva, E.
2019
2021
SGS19/194/OHK4/3T/14
Migrační procesy v prostředí inženýrských bariér hlubinného úložiště.
Kittnerová, J.
2019
2021
SGS19/193/OHK4/3T/14
Pokročilé techniky pro separaci radionuklidů.
Fenclová, K.
2018
2020
SGS18/192/OHK4/3T/14
Výzkum a vývoj technologických postupů pro radiačně indukovanou výrobu pokročilých nanomateriálů
Bárta, J.
2018
2021
FV30139
Nové kompozitní materiály pro separaci medicinálních radionuklidů
Vlk, M.
2018
2020
TJ01000334
A Modular European Education and Training Concept In Nuclear and RadioCHemistry
John, J.
2017
2020
754972
GEN IV Integrated Oxide fuels recycling strategies
John, J.
2017
2021
755171
Výzkum ultrastopových izotopů a jejich využití v sociálních a environmentálních vědách urychlovačovou hmotnostní spektrometrií
Němec, M.
2017
2022
EF16_019/0000728
Recyklovatelné dekontaminační médium pro vyřazování jaderných zařízení z provozu
Němec, M.
2016
2020
FV10023
Kompozitní filtry pro čištění radioaktivních oplachových roztoků
Čuba, V.
2017
2020
VI20172020106
Vysokoteplotní příprava pokročilých žáruvzdorných materiálů indukčně vázaným plazmatem v kontrolované atmosféře
Kovářík, O.
2019
2021
GA19-14339S
Využití hořčíku a jeho slitin pro pokročilé strukturní a biomedicínské aplikace
Tesař, K.
2018
2020
SGS18/191/OHK4/3T/14
Procesy porušování moderních vysokoteplotních materiálů
Kovářík, O.
2018
2020
SGS18/190/OHK4/3T/14
Studium nelineární interakce elastických vln a materiálu s trhlinou
Materna, A.
2019
2021
GA19-14237S
Inovativní posuzování bezpečnosti jaderných elektráren na základě nových technologií SHM a návazných procedur
Kunz, J.
2018
2022
TK01030108
Materiálová a procesní způsobilost tenké Al fólie
Karlík, M.
2017
2020
FV20337
Zajištění dlouhodobého provozu vnitřních částí tlakových nádob reaktorů jaderných elektráren
Materna, A.
2017
2020
TH02020565
Výzkum a vývoj nových pseudoslitin W pro průmyslové aplikace a optimalizace technologie jejich výroby
Siegl, J.
2016
2020
FV10165
Podpora studentského výzkumu fotonických nanostruktur, laserového plazmatu a kvantových technologií
Richter, I.
2019
2021
SGS19/192/OHK4/3T/14
Základní a aplikovaný výzkum laserů
Blažej, J.
2019
2021
SGS19/191/OHK4/3T/14
Studium elektronových hustot a spontánních magnetických polí s využitím vícekanálové komplexní interferometrie
Kuchařík, M.
2019
2021
GA19-24619S
Pokročilé funkcionality v subvlnových fotonických a plazmonických strukturách
Richter, I.
2019
2021
GA19-00062S
Pokročilé lagrangeovské a ALE metody pro dynamiku stlačitelných tekutin a elasto-plastických pevných látek
Liska, R.
2018
2020
GA18-20962S
Optimalizace pevnolátkových aktivních materiálů pro blízkou a střední infračervenou spektrální oblast
Jelínková, H.
2018
2020
GA18-11954S
Nové přístupy v povrchem zesílené optické spektroskopii pro vysoce citlivý a specifický biosenzing
Proška, J.
2018
2020
GA18-10897S
Plazmová optika pro experimenty s ultraintenzivními lasery
Klimo, O.
2018
2020
GA18-09560S
Výpočetní a technická infrastrukturní platforma pro realizaci nového doktorského programu Kvantové technologie
Richter, I.
2017
2022
EF16_017/0002278
Nový výzkumně zaměřený doktorský program Kvantové technologie
Richter, I.
2017
2020
EF16_018/0002354
Network for Exploration and Space Science
Procházka, I.
2017
2021
Vysoce strukturně organizované materiály pro pokročilé aplikace
Trojan, K.
2019
2021
SGS19/190/OHK4/3T/14
Metody studia a aplikace biotechnologických enzymů
Kolenko, P.
2019
2021
SGS19/189/OHK4/3T/14
Příprava a vlastnosti nových dielektrických materiálů a struktur perspektivních pro aplikace
Bryknar, Z.
2019
2021
SGS19/188/OHK4/3T/14
Inovativní metody svařování komponent vysokotlakých produktovodů s využitím laserových technologií
Ganev, N.
2017
2020
TH02010664
Laboratoř pro výzkum s antiprotony a těžkými ionty - účast České republiky - OP II.
Wagner, V.
2020
2022
CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0016066
Dynamické vlastnosti kvarkovo gluonového plazmatu
Trzeciak, B.
2020
2022
GJ20-16256Y
Neperturbativní přístup k řešení jaderného mnohočásticového problému
Pokorný, J.
2019
2021
SGS19/187/OHK4/3T/14
Vlastnosti a aplikace iterovaných kvantových zobrazení
Novotný, J.
2019
2021
SGS19/186/OHK4/3T/14
Výzkum protonových srážek v experimentu ATLAS na urychlovači LHC.
Myška, M.
2019
2021
SGS19/185/OHK4/3T/14
Studium jádro-jaderných srážek na experimentu STAR
Chaloupka, P.
2019
2021
SGS19/184/OHK4/3T/14
Struktury a metody matematické fyziky
Hrivnák, J.
2019
2021
SGS19/183/OHK4/3T/14
Teorie a fenomenologie silných interakcí při vysokých energiích
Čepila, J.
2019
2021
SGS19/182/OHK4/3T/14
Study of basic properties of QCD and Gravitation with the experiments ALICE and AEgis at CERN
Contreras, J.
2019
2021
SGS19/181/OHK4/3T/14
Studium udržení plazmatu magnetickým polem v tokamaku
Břeň, D.
2019
2021
SGS19/180/OHK4/3T/14
Vícevrstvý, velkoplošný, mozaikový, pixelový detektor pro měření dávek kosmického záření
Vrba, V.
2019
2022
FV40108
Technologický demonstrátor - Radiační orbitální monitor se snímačem Spacepix
Vrba, V.
2019
2022
TH04010294
Nelineární interakce a přenos informace v komplexních systémech s extrémními událostmi
Korbel, J.
2019
2021
GA19-16066S
Fourierovy metody speciálních funkcí afinních Weylových grup
Hrivnák, J.
2019
2020
GA19-19535S
Kvantové a klasické náhodné procházky
Potoček, V.
2019
2021
GJ19-15744Y
Automatizovaná atlasová segmentace anatomických struktur pro radioterapeutické plánovací systémy (RT ATLAS)
Vrba, V.
2018
2020
TH03010099
SpacePix2 - advanced monolithic space radiation detector
Vrba, V.
2019
2021
Kompaktní detektor záření pro kosmickou dozimetrii
Vrba, V.
2018
2021
FV30018
Monolitický pixelový detektor pro detekci ionizujícího záření
Vrba, V.
2018
2020
FV30073
Dávkou řízený radioterapeutický systém
Vrba, V.
2018
2021
FV30218
Studium nových vlastností jaderné hmoty v mezinárodním experimentu STAR
Bielčík, J.
2018
2022
LTT18002
Radiation processes generated by runaway electrons in tokamaks
Marčišovský, M.
2018
2020
GA18-02482S
Rekonctrukce podivných částic na experimentu STAR v reálném čase
Chaloupka, P.
2018
2020
GC18-09126J
Modelování barevné struktury událostí v hadron-hadronových srážkách
Siódmok, A.
2018
2020
GJ18-07846Y
Hledání projevů saturace: závislost fotoprodukce částice J/Psi na energii s použitím dat ze
Contreras, J.
2018
2020
GA18-07880S
Laboratoř pro výzkum s antiprotony a těžkými ionty – účast České republiky - OP
Petráček, V.
2017
2020
EF16_013/0001677
Struktura hadronů v těžko-iontových srážkách
Čepila, J.
2017
2020
LTC17038
Získávání nových poznatků o mikrosvětě v infrastruktuře CERN
Petráček, V.
2017
2021
LTT17018
Brookhavenská národní laboratoř – účast České republiky
Bielčík, J.
2017
2020
EF16_013/0001569
Laboratoř horkého plazmatu a fúzní techniky PlasmaLab@CTU
Mlynář, J.
2017
2022
EF16_017/0002248
Mezinárodní doktorský program vysokoteplotního plazmatu a jaderné fúze
Mlynář, J.
2017
2022
EF16_018/0002247
Centrum pokročilých aplikovaných přírodních věd
Jex, I.
2018
2023
EF16_019/0000778
Nové výzvy prospektrální teorii: geometrie pokročilé materiály
Krejčiřík, D.
2020
2024
GX20-17749X
Výpočetní modely a experimentální zkoumání dynamiky tekutin, přestupu hmoty, transportu látek a fázových přechodů v porézním prostředí v problematice ochrany životního prostředí
Fučík, R.
2020
2022
LTAUSA19
Analýza charakteru proudění a predikce vývoje změn v endovaskulárně ošetřených tepnách pomocí MR zobrazování a matematického modelování
Oberhuber, T.
2019
2022
NV19-08-00071
Aplikace analytických matematických metod při studiu fyzikálních a biologických modelů 2
Pošta, S.
2018
2020
SGS18/189/OHK4/3T/14
Fyzikální a socio-fyzikální aplikace stochastického modelování
Krbálek, M.
2018
2020
SGS18/188/OHK4/3T/14
Velké struktury v mezních vrstvách nad komplexními povrchy při vysokých Reynoldsových číslech
Fučík, R.
2018
2020
GA18-09539S
Kvantová mechanika s nesamosdruženými operátory: přechod od spekter k pseudospektrům
Krejčiřík, D.
2018
2020
GA18-08835S
Studium chemických forem rtuti v lidských vlasech a jiných vzorcích biosféry
Beneš, P.
1991
1996
IAE 63333/R3/RB
Studium chemických forem rtuti v lidských vlasech a jiných vzorcích biosféry
Beneš, P.
1991
1996
IAE 63333/R3/RB
Nové substráty a přístupy pro citlivý a reprodukovatelný biomolekulární senzing pomocí spektroskopie povrchem zesíleného Ramanova rozptylu (SERS)
Proška, J.
2017
GA13-20110S

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.